Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2017 oli hyvien talousuutisten vuosi, ja suomalaisyritykset pääsivät kansainvälisen talouden nousuvauhtiin mukaan. Tärkeillä vientitoimialoilla, erityisesti alus-, tietoliikenne- sekä energia- ja metsäteollisuudessa, näkymät ovat hyvät.

Tämä on näkynyt Finnverassa ennätyksellisenä vientitakuiden ja vientiluottojen kysyntänä. Poikkeuksellista on, että suuryritysten vientitakuiden ja erityistakausten 22,2 miljardin euron vastuukannasta noin 9,0 miljardia euroa on jo nostettuja takuita ja luottoja. Vastuukannasta siis yli puolet on tarjouksia tai sopimuksia, jotka liittyvät vientiyritysten tuleviin toimituksiin. Näin pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvaa kysyntää Finnverassa ei ole aiemmin nähty.

”Näin pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvaa kysyntää Finnverassa ei ole aiemmin nähty.”

Olemme pystyneet vastaamaan kasvaneeseen kysyntään sen ansiosta, että Suomen valtio vuonna 2016 nosti merkittävästi valtuuksiamme: vientitakuiden osalta 27 miljardiin euroon ja vientiluottojen rahoituksen osalta 22 miljardiin euroon. Näin tehtiin, jotta nähtävissä ollut vientiteollisuuden kasvu voitiin mahdollistaa rahoituksen keinoin.

Kiitos näistä tarpeellisista toimenpiteistä, jotka tuottavat Suomelle kasvua ja työtä kymmeniä tuhansia henkilötyövuosia.

Samalla riskienhallinnan merkitys kasvaa entisestään. Työ- ja elinkeinoministeriö teetti Finnveran riskienhallinnasta ulkopuolisen kansainvälisen asiantuntija-arvion, joka julkaistiin maaliskuussa 2017. Arvion mukaan riskienhallintamme on kansainvälisesti vertaillen korkealla tasolla. Kehitämme riskienhallintaamme jatkuvasti, ja jatkossa panostamme voimakkaasti jälleenvakuuttamiseen sekä muihin riskinsiirtomenetelmiin.

Finnveran vientitakuutoiminta on ollut koko historiansa ajan itsekannattavaa ja toimintamme tulos positiivinen, minkä myötä vientitakuutoiminnalle on kertynyt yhteensä noin 1,4 miljardin euron puskurivarat mahdollisia tulevia tappioita vastaan. Vuoden 2017 tilikauden tulos, 107 miljoonaa euroa, on tavoitteidemme mukaisesti voitollinen. Tulos vahvistaa mahdollisuuksiamme kattaa nykyiset ja tulevat vastuut.

Rahoitus kannustaa kasvuun

Myös kotimaassa taloudellinen toimeliaisuus ja investoinnit piristyivät, joskaan se ei suoraan näy Finnveran pk- ja midcap-rahoituksen kasvuna. Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) korvaa tai täydentää osaltaan rahoitustarjontaamme, ja suomalaisyritykset ovat löytäneet ESIR-rahoituksen hyvin. Tämä on hyvä osoitus yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistumisesta.

Finnveran viesti on kasvuun kannustava. Strategiamme mukaisesti kohdennamme voimakkaasti rahoitustamme yrityksen muutostilanteisiin eli alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä omistajanvaihdoksiin, emme vakiintuneiden kotimarkkinayritysten rahoitukseen. Tällä hetkellä jo 80 prosenttia rahoituksestamme kohdistuu painopistealueillemme.

Omistajanvaihdoksilla on tunnistettu dynaaminen vaikutus, ja moni yritys siirtyy yrityskaupan myötä kasvuyritykseksi. Finnveran ja yrittäjäjärjestöjen yhteinen kampanja omistajanvaihdosten aktivoimiseksi jatkui vuonna 2017. Finnvera oli mukana rahoittamassa noin tuhatta omistajanvaihdosta, eli olimme mukana rahoittajana arviolta useammassa kuin joka kolmannessa Suomessa tehdyssä yrityksen omistajanvaihdoksessa. Aihe sai paljon näkyvyyttä, mikä kertoo siitä, että yrityskauppojen tärkeys elinkeinoelämälle on tunnistettu.

Vastuullista vaikuttavuutta

Tärkeä onnistumisemme mittari on strategiamme mukaisesti vaikuttavuus. Rahoituksellamme Suomeen perustetaan yrityksiä, joita muuten ei olisi perustettu. Kasvavissa ja kansainvälistyvissä yrityksissä syntyy kansakunnan kannalta tärkeitä innovaatioita, vientituotteita ja verkostoja. Vientiyritykset saavat mahdollisuuden tehdä tarjouksia samoilla ehdoilla kuin kilpailijamaiden viejät. Yhteinen nimittäjä vaikuttavuudessa on se, että yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät tavalla, joka ei olisi ollut mahdollista ilman Finnveraa.

Poiminta vaikuttavuustutkimuksestamme osoittaa, että Finnvera on ollut tärkeä tekijä Suomen telakkateollisuuden uudistumisessa. Tämä puolestaan on ollut elintärkeää monille muille telakkateollisuudesta riippuvaisille teollisuudenaloille ja liiketoiminnoille.

”Yhteinen nimittäjä vaikuttavuudessa on se, että yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät tavalla, joka ei olisi ollut mahdollista ilman Finnveraa.”

Finnvera on vastuullinen rahoittaja. Suomalaisen työllisyyden ja talouskasvun tukemisen ohella vastuullisuudella on kansainvälinen ulottuvuus. Eri puolille maapalloa suuntautuvien suurten vientihankkeiden ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla on entistä tärkeämpi osa rahoituspäätöksissä. Hyvä hallinto ja läpinäkyvyys ovat Finnveran toiminnan lähtökohtia. Vastuullisuuden perusta on kirjattu liiketoimintaperiaatteisiimme ja eettiseen koodistoomme Code of Conductiin. Yritysvastuuta kehitämme myös yhteistyössä muiden maiden vastaavien organisaatioiden kanssa.

Digitalisaatio ja asiakaskokemus esiin

Digitalisaatio on meihin vaikuttava rahoitusalan trendi. Asiakkaiden odotukset nopeasta palvelusta ja rahoituspäätösten läpinäkyvyydestä lisääntyvät. Olemme laatineet digiagendan, jossa määrittelemme, miten tulevina vuosina tuotamme hyvän asiakaskokemuksen sähköisissä palveluissa ja miten digitalisoimme toimintaamme tarkoituksenmukaisin osin.

Digitalisaation ohella asiakaskokemus on yksi strategiamme kulmakivistä. Vuonna 2017 toteutimme laajan asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen, jonka tulokset hyödynnämme toimintamme jatkokehittämisessä. Jatkoimme myös jatkuvan asiakastyytyväisyyden mittausta.

Asiakastyytyväisyys syntyy osaltaan henkilöstön korkeasta sitoutumisesta työhönsä, ja haluan kiittää kaikkia finnveralaisia erinomaisesta työstä vuonna 2017. Kiitokset myös omistajallemme sekä asiakkaillemme, kumppaneillemme ja sidosryhmillemme tuloksellisesta yhteistyöstä.

Uusi vuosi antaa jälleen uudet mahdollisuudet työskennellä yhdessä suomalaisten yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja vientimenestyksen eteen.

Pauli Heikkilä
toimitusjohtaja