Strategia ja tavoitteet

Finnveran arvot ovat luottamus, kumppanuus ja ratkaisuhakuisuus. Arvot kuvastavat tehtäväämme ja asiakaslupaustamme: osaamisellamme ja aktiivisuudellamme autamme asiakkaitamme menestymään.

Image

Näin Finnvera luo arvoa

Finnvera-konsernin toiminta on kuvattu arvonluontimallissa, joka kertoo yhtiön tärkeimmät resurssit, liiketoimintamallin ja sen strategisen perustan sekä kuvaa toiminnan keskeiset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Vuoden 2017 tavoitteita ohjasivat strategiset päämäärät: asiakaskokemus, vaikuttavuus ja joukkuepeli.

Asiakaskokemus: Finnveran palveluja ollaan valmiita suosittelemaan

Jatkuvalla asiakaskokemuksen mittaamisella Finnvera kehittää palvelujaan ja toimintatapojaan. Teemme kaikille asiakkaillemme palautekyselyn verkossa rahoituspäätöksen tai ensitapaamisen jälkeen.

Joka toinen vuosi toteutettava laaja asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyystutkimus pk- ja suuryrityksille, pankeille ja rahoituslaitoksille sekä muille sidosryhmille tehtiin tammi–helmikuussa 2017. Kokonaisvastaajamäärä oli yli 1 950.

Palvelujemme suositteluhalukkuuden eli NPS-indeksin keskiarvo oli peräti 71,6. Korkeimmillaan suositteluhalukkuus oli pk-yritysten parissa toimivilla pankkihenkilöillä (81,9) ja suuryritysten sidosryhmissä (80,6). Alimmillaan suositteluhalukkuus oli kotimarkkinoilla toimivilla pk-yrityksillä, mutta heidänkin NPS-indeksinsä oli 55,5.

Hyödyllisimmiksi ja laadukkaimmiksi palvelumme arvioivat paikalliset pienyritykset ja suuryritysten rahoittaja-asiakkaat. Hyödyn ja laadun arviot paranivat myös kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten keskuudessa. Positiivisimman arvion aktiivisuudesta ja ratkaisuhakuisuudesta Finnvera sai suuryritysten rahoittaja- ja yritysasiakkailta. Arviot asiakkaan liiketoiminnan ja toimialan ymmärryksestä olivat erittäin hyviä.

Tutkimus antoi asiakaskokemuksen lisäksi erittäin kannustavan kuvan Finnveran palvelujen merkityksestä. Suuryritysten sidosryhmät kokivat muita vahvemmin, että Finnveran vienninrahoitustoiminnalla on kyetty edistämään suomalaisyritysten vientiä sekä vaikuttamaan myönteisesti paitsi työllisyyteen Suomessa myös yritysten kotimaisiin alihankkijoihin. Suomessa sijaitsevat rahoittajat arvioivat, että ilman Finnveraa vientikaupat olisivat toteutuneet suppeampina tai jääneet kokonaan toteutumatta.

81,9

Korkeimmillaan Finnveran palvelujen suositteluaste oli 81,9.

kuva6

Vaikuttavuus: Kasvavaa näkyvyyttä viennissä ja omistajanvaihdoksissa

Vaikuttavuutta mittaamme muun muassa sillä, paljonko uusia yrityksiä perustetaan, miten rahoittamamme yritykset onnistuvat luomaan kasvua ja työpaikkoja ja miten tuemme suomalaisyritysten vientiä. Finnveran vientiluottojen ja -takuiden enimmäismääriä nostettiin vuoden 2016 aikana kahteen kertaan, ja lakimuutokset tulivat täysimääräisinä voimaan 1.1.2017. Vientitakuuvaltuus nousi 27 miljardiin euroon, erityisriskinoton valtuus 5 miljardiin euroon ja vientiluottojen rahoitusvaltuus 22 miljardiin euroon. Myös korontasausvaltuutta korotettiin 22 miljardiin euroon. Enimmäismäärien nosto osoitti tarpeellisuutensa ja Finnveran vienninrahoituksen kysyntä nousi vuoden aikana ennätysmäisen korkealle. Vientitakuita ja erityistakauksia myönnettiin 7,5 miljardia euroa ja vientiluottoja 6,6 miljardia.

Samalla teimme töitä pk-yritysten viennin edellytysten edistämiseksi, ja jatkoimme uusien tuotteiden lanseerausta erityisesti pienten vientikauppojen vauhdittamiseksi. Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten osuus koko pk-rahoituksesta kasvoi 40 prosenttiin (38 %).

Vuonna 2017 Finnvera rahoitti suomalaisia pk- ja midcap-yrityksiä 0,9 miljardilla eurolla. Rahoituksellaan Finnvera oli mukana myötävaikuttamassa noin 9 100 työpaikan syntymiseen.

Kampanja omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi jatkui yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on nostaa yrityksiä uudelle kasvu-uralle. Finnvera oli mukana rahoittamassa noin tuhatta omistajanvaihdosta, ja vuoden aikana tehdyillä omistajanvaihdoksilla arvioidaan syntyneen lähes 1 300 uutta ja yli 1 300 säilytettyä työpaikkaa. Hyvä kehitys tulee todennäköisesti jatkumaan tulevina vuosina.

kuva7

Joukkuepeli: Kansainvälistymiseen vauhtia yhteistyössä

Team Finland -verkoston toimijoiden, Finnveran, Finpron, Tekesin ja Tesin, yhteistyö asiakastyössä ja synergiaetujen hakeminen jatkui yhteisessä toimitalossa Helsingin Ruoholahdessa vuonna 2016 tapahtuneen muuton jälkeen. Vuoden aikana julkistettiin Finpron ja Tekesin fuusio ja uuden Business Finland -organisaation rakentaminen. Hanke yhteisen asiakastietojen hallintajärjestelmän luomiseksi jatkui.

Finnveran aluejohtaja Markus Laakkonen aloitti keväällä 2017 puolitoistavuotisen työskentelyjakson Oslossa tavoitteenaan edistää suomalaisten yritysten kaupankäyntiä Norjassa. Finnverassa Team Finland -yhteistyön projektipäälliköksi nimettiin rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen.

Omistajan-vaihdoksista lisää toivottua dynamiikkaa pk-yrityskenttään

Pk-yritysten kasvulla on huomattava merkitys työpaikkojen syntymiselle ja laajemminkin talouden kehitykselle.

Lue lisää

Mukaan kansainväliseen bisnekseen - ehkäpä Norjaan?

Haluaako yrityksesi kasvaa kansainvälistymällä? Me Finnverassa haluamme rahoittaa yrityksiä, joilla on tahto kansainvälistyä.

Lue lisää

Viemässä pk-rahoitusta uudelle tasolle

Kannattavat projektit eivät saa jäädä vaille rahoitusta. Tämän varmistaminen on tärkeä osa Finnveran tehtävää valtion omistamana erityisrahoitusyhtiönä.

Lue lisää

 

Konkreettinen Team Finland -yhteistyö jatkui kotimaan palvelumallin puitteissa. Palvelumallissa eri Team Finland ­-toimijat huolehtivat siitä, että asiakas saa kaikki tarvittavat palvelut, joita toimijoilla on tarjolla. Vuonna 2017 Team Finland -palvelumallin puitteissa tehtiin kaikkiaan 320 palveluehdotusta potentiaalisille kasvuyrityksille. Finnveran tekemien palveluehdotusten määrä oli 60.

Katse vuoteen 2018: Vaikuttavuus strategian kärkeen

Jatkuvalla strategiatyöllä Finnvera haluaa varmistaa ketterän uudistumisen. Päivitetty strategia ulottuu vuoteen 2021. Vaikuttavuus nousi strategian kärjeksi, ja sen kulmakivinä ovat asiakaskokemus, osaava henkilöstö, kumppanuudet ja uutena digitalisaatio.

Vaikuttavuutta seurataan Finnveran hallituksen vahvistamilla tavoitteilla:

  • Pk-rahoituksesta 80 prosenttia kohdennetaan aloittaviin, kasvaviin, kansainvälistyviin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistusvaihdoksiin.
  • Viennin rahoitusjärjestelmä on kilpailukykyinen keskeisiin kilpailijamaihin, erityisesti Ruotsiin ja Saksaan, nähden.
  • Viennin rahoituksen palveluita käyttävien yritysten määrä kasvaa 30 prosentilla vuoteen 2021 mennessä. Tämän edistämiseksi kehitetään pk-yritysten neuvontapalvelua.
  • Finnvera tunnistaa markkinapuutteiden muutokset, haluaa vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden parempaan toimivuuteen, vetäytyy mahdollisuuksien mukaan ja toisaalta tarvittaessa tuottaa uusia ratkaisuja.

Vaikuttavuuden peruspilareihin kuuluu erinomainen asiakaskokemus. Tavoitteenamme on, että suositteluasteemme, NPS, on vähintään 55. Huolehdimme siitä, että henkilöstömme osaaminen ja valmiudet muutosten toteutuksessa ovat huipputasolla.

Olemme haluttu kumppani ja kumppaniverkostomme, esimerkiksi yksityiset rahoittajat, Team Finland ja tulevaisuudessa muun muassa perustettavat maakunnat, tuottaa merkittävää hyötyä yrityksille.

Digitalisoimme toimintamme vaiheittain kaikin tarkoituksenmukaisin osin: asiakkaita ja kumppaneita varten sekä omien prosessiemme tehostamiseksi.

Strategian perustana ovat riskienhallinta ja itsekannattavuus.