Hallinto

Finnvera noudattaa hyvää hallinnointitapaa, ja tavoitteenamme on toiminnan läpinäkyvyys kaikilla organisaatiotasoilla.

Finnveran hyvän hallinnoinnin tavoitteena on toiminnan läpinäkyvyys koko organisaatiossa. Finnveran hallitus hyväksyy yhtiön operatiivista toimintaa ohjaavat keskeiset politiikat, linjaukset, periaatteet ja ohjeistukset.

Finnveran toimintaa ohjaavat hallituksen vahvistamat Code of Conduct -liiketoimintaperiaatteet. Code of Conduct kokoaa yhteen juridiset säännöt ja eettiset periaatteet, joihin olemme sitoutuneet ja joita noudatamme kaikessa toiminnassamme.

Code of Conductia täsmentävät Finnveran eettiset ohjeet, jotka koostuvat hyvän toiminnan periaatteista, toimintaohjeesta päätöksenteon ja valmistelun puolueettomuuden varmistamiseksi sekä sisäpiiriohjeistuksesta. Code of Conduct ja eettiset ohjeet koskevat sekä Finnveran toimihenkilöitä että sen hallintoelinten jäseniä.

Toimintaperiaatteet

Finnverassa noudatettavat politiikat

 

Finnveran toiminnassa noudatettavia keskeisiä ohjeita, periaatteita ja linjauksia ovat muun muassa:

 • omistajapolitiikka
 • maa- ja takuupolitiikka
 • luottopolitiikka
 • vientitakuutoiminnan ympäristö- ja julkaisupolitiikka
 • Finnveran liiketoimintaperiaatteet, Code of Conduct
 • riskienhallinnan periaatteet
 • henkilöstölinjaukset
 • IT-linjaukset
 • viestinnän linjaukset
 • yhteistyösopimusperiaatteet
 • hankinnan ohjeet ja menettelyt.

Finnveralle asetetut tavoitteet vuonna 2017

Suomen valtio omistaa Finnveran koko osakekannan. Yhtiön omistaja- ja elinkeinopoliittisesta ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto.

Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa ja valvoo Finnveran toimintaa ja asettaa yhtiölle neljän vuoden jaksolle elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet, joita ministeriö tarvittaessa tarkistaa vuosittain. Tavoitteita määritettäessä on otettu huomioon Suomen valtion hallitusohjelma, ministeriön konsernistrategia ja hallinnonalan tavoitelinjaukset sekä EU-ohjelmien tavoitteet.

Asetettujen tavoitteiden perusteella arvioidaan Finnveran onnistumista muun muassa yritystoiminnan, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä viennin edistäjänä.

Vuonna 2017 TEM:n meille asettamista kahdeksasta tavoitteesta kuusi toteutui ja kaksi toteutui osittain.

TEM kaavio

Riskienhallinta

Riskienhallinnan merkitys ja vastuualueet

Riskienhallinnalla on keskeinen merkitys yhtiön riskinottokyvyn säilyttämisessä, pääomien hallinnassa ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa pitkällä aikavälillä. Riskienhallinnan tavoitteena on omalta osaltaan turvata strategian toteuttamisen edellytykset.

Yhtiön hallitus ja ylin johto vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä organisoinnista.

Ensisijainen vastuu sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on liiketoimintayksiköillä ja konserniyhtiöillä, jotka vastaavat liiketoiminnan päivittäisestä johtamisesta ja riskienhallintatoimenpiteistä. Nämä toimenpiteet on sisällytetty toimintajärjestelmän prosesseihin, ja niitä toteuttaa koko organisaatio.

Yhtiön liiketoiminnoista riippumattomat riskienvalvonta-, compliance- ja muut tukitoiminnot tukevat liiketoimintayksiköitä riskienhallinnassa ja sisäisessä valvonnassa. Riskienvalvontatoiminnon vastuulla ovat riskienhallinnan menetelmien kehittäminen, toiminnan ohjeistus, konsernin riskiaseman seuranta sekä raportointi hallitukselle ja yhtiön toimivalle johdolle.

TEM: Finnveran vienninrahoitukselle kansainvälisessä arvioinnissa hyvä arvosana

Työ- ja elinkeinoministeriö on toteuttanut arvioinnin julkisten vientiluottojen ja -takuiden kysynnän ja vastuiden kasvusta sekä niiden aiheuttamasta riskistä valtiontaloudelle. Arvioinnin on tehnyt ulkopuolinen ja riippumaton kansainvälinen tutkijaryhmä, jolla on vahva kokemus viennin rahoituksesta. Kansainvälisen tutkijaryhmän mukaan Finnveran riskien ja vastuiden hallinta on kansainvälisesti vertaillen erinomaisella tasolla.

Lue lisää

Riskienhallinnan menettelyt

Finnveran hallitus vahvistaa konsernin riskinottohalukkuuden, riskienhallinnan periaatteet, noudatettavat politiikat ja päätösvaltuudet.

Finnveran riskit voidaan ryhmitellä seuraavasti:

 • strategiset riskit
 • luotto-, takaus- ja takuuriskit
 • maksuvalmiusriskit
 • markkinariskit
 • operatiiviset riskit.

Riskinottohalukkuus riskityypeittäin on määritelty siten, että käytössä olevat pääomat ja muut riskipuskurit ovat riittävällä tasolla suunnitellun toiminnan riskitasoon nähden. Luottoriskin osalta riskinottohalukkuuteen vaikuttaa muun muassa toiminnan suuntaaminen strategian mukaisille painopistealueille. Pääomien riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti sisäisellä prosessilla.

Taloudelliseen raportointiin liittyviä operatiivisia riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja valvotaan osana operatiivisten riskien hallintaa.

Riskienhallinnan sisäinen raportointi toimii konsernin kaikilla tasoilla. Emoyhtiö hallitsee tytäryhtiöissä syntyviä riskejä omistajaohjauksella ja pitämällä kaikki tytäryhtiöt konsernissa noudatettavan riskienhallinnan piirissä.

Finnvera-konserni

Organisaatiokaavio

Finnveran hallinnosta ja sen toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Yhtiökokous voi päättää laeissa ja yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määritellyistä tehtävistä. Se valitsee hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä molempien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Hallintoneuvosto valvoo yhtiön hallintoa. Se antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä ohjeistaa hallitusta asioissa, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista, laajentamista tai organisaation olennaista muuttamista. Hallintoneuvosto antaa lisäksi ohjeita hallitukselle laajakantoisista tai periaatteellisesti tärkeistä asioista.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväksyy yhtiön strategian ja vuosisuunnitelmat, puolivuosikatsauksen ja vuositilinpäätöksen sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus edistää yhtiön kehitystä ja varmistaa, että toiminta on lainmukaista ja täyttää omistajan sille asettamat tavoitteet. Myös yksittäiset, merkittävät rahoitusratkaisut kuuluvat hallituksen toimivaltaan. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa sekä nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt. Hallitus on asettanut keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat, jotka avustavat hallitusta sille kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajaa avustavat osakeyhtiölain mukaisten tehtävien hoidossa johtoryhmä ja johtajisto.

Lue lisää Finnveran hallinnosta ja organisaatiosta.

Hallintoneuvosto 31.12.2017

Finnveran hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kahdeksan ja enintään 18 jäsentä. Yhtiökokous valitsee jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston toimikausi on yksi vuosi.

Jäsenten palkkiot noudattavat valtioneuvoston linjauksia valtionyhtiöiden hallintoelinten palkoista. Vuonna 2017 palkkioita maksettiin yhteensä 54 000 euroa.

Puheenjohtaja

Antti Rantakangas, kansanedustaja (kesk.)

Varapuheenjohtaja       

Krista Kiuru, kansanedustaja (sd.)

Jäsenet:

Pia Björkbacka, kansainvälisten asioiden asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja (sd.)
Lasse Hautala, kansanedustaja (kesk.)
Laura Huhtasaari, kansanedustaja (ps.)
Timo Kalli, kansanedustaja (kesk.)
Kari Kulmala, kansanedustaja (sin.)
Leila Kurki, työllisyyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Kari Luoto, toimitusjohtaja, Päivittäistavarakauppa ry
Veli-Matti Mattila, pääekonomisti, Finanssialan Keskusliitto ry
Ville Niinistö, kansanedustaja (vihr.)
Carita Orlando, toimitusjohtaja, ACC Orlando Oy
Olli Rantanen, tiimipäällikkö, Finnveran Akavalaiset ry
Eero Suutari, kansanedustaja (kok.)
Christel Tjeder, toinen varapuheenjohtaja, Suomen Ekonomit
Tommi Toivola, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Sofia Vikman, kansanedustaja (kok.)

Hallitus 31.12.2017

Finnveran hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta sille kuuluvien valvontatehtävien hoitamisessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet ja puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valittuun tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Kirsi Komi (puheenjohtaja), Terhi Järvikare, Pirkko Rantanen-Kervinen ja Antti Zitting.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta ylimmän johdon nimityksiin, työehtoihin ja palkkaukseen sekä johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien asioiden hoidossa. Hallitus valitsee keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan jäsenet ja puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valittuun palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Pentti Hakkarainen (puheenjohtaja), Ritva Laukkanen ja Pekka Timonen.

Hallituksen jäsenten palkkiot noudattavat valtioneuvoston linjauksia valtionyhtiöiden hallintoelinten palkoista. Vuonna 2017 palkkiot olivat yhteensä 149 800 euroa.

Hakkarainen Pentti

Pentti Hakkarainen

(1958), puheenjohtaja, KTM, OTK varatuomari

Pentti Hakkarainen on ollut Finnveran hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen. Hän on myös Olvi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut Outokumpu Oyj:n rahoitusjohtajana sekä OKO Oyj:n ja Postipankki Oyj:n toimitusjohtajana. Hakkarainen oli Suomen Pankin varapääjohtaja sekä Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja 2008–2017. Hän on EKP:n Pankkivalvonnan neuvoston päätoiminen jäsen.

Timonen Pekka

Pekka Timonen

(1960), I varapuheenjohtaja, OTT

Pekka Timonen on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2013. Hän on työskennellyt Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetustehtävissä vuosina 1984–2001 ja kauppa- ja teollisuusministeriön neuvottelevana virkamiehenä omistajaohjaustehtävissä 2001–2007. Vuosina 2007–2012 hän toimi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston päällikkönä sekä vuoden 2013 alusta työ- ja elinkeinoministeriössä päällikkönä.

Järvikare Terhi

Terhi Järvikare

(1970), II varapuheenjohtaja, KTL

Terhi Järvikare on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2017. Hän on työskennellyt vuodesta 2015 valtiovarainministeriön vero-osaston ylijohtajana. Vuosina 2012–2015 Järvikare toimi Keskuskauppakamarissa verotuksesta vastaavana johtajana. Tätä ennen hän on työskennellyt valtiovarainministeriössä vuosina 1996–2005 ylitarkastajana ja 2005–2012 neuvottelevana virkamiehenä.

Komi Kirsi

Kirsi Komi

(1963), OTK

Kirsi Komi on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2013. Hän toimii myös seuraavien yhtiöiden hallituksissa: Humana AB, Metsä Board Oyj, Bittium Oyj, Citycon Oyj, Martela Oyj, Docrates Oy (puheenjohtaja) ja SPR:n Veripalvelu (puheenjohtaja). Vuonna 2016 Komi toimi Veikkaus Oy:n hallituksen puheenjohtajana, ja vuosina 2011–2016 Patria Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana. Vuosina 1992–2010 Komi toimi Nokia-konsernin palveluksessa ensin lakimiehenä, sittemmin Nokia Networksin lakiasiainjohtajana ja viimeksi Nokia Siemens Networksin lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Laukkanen Ritva

Ritva Laukkanen

(1954), KTM

Ritva Laukkanen on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2017 alkaen. Hän on myös Teollisen yhteistyön rahasto Oy Finnfundin hallituksen puheenjohtaja sekä AccessHolding AG, Berlinin hallituksen jäsen. Vuosina 1990–2011 Laukkanen toimi useissa johtotehtävissä Maailmanpankkiryhmään kuuluvassa Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC:ssä. Ennen siirtymistään IFC:hen Laukkanen työskenteli 10 vuoden ajan useissa eri tehtävissä American Scandinavian Banking Corporation:ssa New Yorkissa, muun muassa yritysten antolainauksen johdossa.

Rantanen-Kervinen Pirkko

Pirkko Rantanen-Kervinen

(1949), ekonomi

Pirkko Rantanen-Kervinen on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2013. Hän on myös LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallituksen jäsen sekä LähiTapiola Uusimaan hallituksen puheenjohtaja. Vuosina 1974–2010 Rantanen-Kervinen työskenteli Saga Furs Oyj:n johtotehtävissä, viimeksi toimitusjohtajana.

Zitting Antti

Antti Zitting

(1956), DI

Antti Zitting on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2015. Vuoteen 2014 asti hän työskenteli yrittäjänä Sacotec Component Oy:ssä ja toimii nyt Sacotec-yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Zitting on myös seuraavien yhtiöiden ja organisaatioiden hallituksissa: Olympiakomitea, Sten&Co Oy Ab, TT-säätiö, Suomen Itsenäisyyden juhlavuosi 2017 – Suomi 100 ja Plastep Oy. Lisäksi hän on Teknologiateollisuus ry:n 100-vuotissäätiön hallituksen ja Suomen Koripalloliiton puheenjohtaja.

Johtoryhmä ja johtajisto

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajaa avustavat osakeyhtiölain mukaisten tehtävien hoidossa johtoryhmä ja johtajisto.

Johtoryhmä 31.12.2017

Johtoryhmässä käsitellään yhtiön strategiaan, liiketoiminnan ja asiakastyön linjauksiin sekä omistajaohjaukseen liittyviä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, pk-­yritysten ja suuryritysten rahoituksesta vastaavat liiketoimintajohtajat, talousjohtaja, hallintojohtaja, viestintäjohtaja sekä riskienhallintajohtaja.

Pauli Heikkilä (1962)
TkT
toimitusjohtaja

Topi Vesteri (1956)
VT
varatoimitusjohtaja, luottopäätösyksikkö

Jussi Haarasilta (1973)
OTK, KTM
liiketoimintajohtaja, suuryritykset

Katja Keitaanniemi (1973)
TkL
liiketoimintajohtaja, pk­-yritykset

Ulla Hagman (1969)
KTM
talousjohtaja, talous ja IT

Risto Huopaniemi (1975)
OTK
hallintojohtaja, lakiasiat ja hallinto

Tarja Svartström (1971)
MMM
viestintäjohtaja, viestintä ja HR

Merja Välimäki (1962)
KTM
riskienhallintajohtaja, riskien- ja laadunvalvonta

Johtajisto 31.12.2017

Johtajistossa käsitellään Finnveran henkilöstöön laajasti vaikuttavia asioita. Johtajistoon kuuluivat vuonna 2017 johtoryhmän jäsenten lisäksi tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä Itä-Suomen alueen edustaja. Johtajistossa ovat edustettuina myös henkilöstöyhdistykset.

Leo Houtsonen (1958)
ekonomi
toimitusjohtaja, EAKR­ Aloitusrahasto Oy ja Veraventure Oy

Anita Muona (1957)
OTK, LL.M.
toimitusjohtaja, Suomen Vientiluotto Oy

Hannu Puhakka (1959)
DI
aluepäällikkö, Itä-Suomi

Sirpa Arpiainen (1955)
MHT
asiantuntija, Erityisrahoituksen ammattilaiset ERA Pro ry:n edustaja

Heikki Lähdesmäki (1961)
KTM
rahoituspäällikkö, Finnveran Akavalaiset ry:n edustaja

Päivi Mylläri (1965)
tradenomi
perintäasiantuntija, Finnveran toimihenkilöt ry:n edustaja

Alueorganisaatio-kaavio

Alueorganisaatio

Finnveran alueorganisaatio muuttui 1.4.2017 ja muodostuu nyt viidestä alueesta, joilla toimii yhteensä 15 toimipistettä. Palvelemme asiakkaitamme kattavasti koko Suomessa.

Etelä-Suomi
Helsinki, Lappeenranta, Kotka
Aluejohtaja Mirjam Sarkki, KTM

Länsi-Suomi
Pori, Turku, Vaasa
Aluejohtaja Seija Pelkonen, YTM

Itä-Suomi
Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli
Aluejohtaja Mikko Vänttinen, Yo-merkonomi

Sisä-Suomi
Lahti, Seinäjoki, Tampere
Aluejohtaja Juha Ketola, DI

Pohjois-Suomi
Kajaani, Oulu, Rovaniemi
Aluejohtaja Juuso Heinilä, DI, KTM