Yritysvastuun raportointi

Tämä raportti pohjautuu GRI Standards -yritysvastuuraportointiviitekehyksen vaatimuksiin.
Raportin tiedot kattavat Finnvera Oyj:n oman toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Raportin tiedoissa, laajuudessa tai laskentarajoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna edellisvuosiin. Finnvera raportoi vastuullisuudesta vuosittain, ja edellinen raportti ilmestyi maaliskuussa 2017. Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti.

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Tiina Riippa: tiina.riippa@finnvera.fi.

GRI Standards -sisältöindeksi
       
Tunnus   Sijainti Kommentteja
GRI 102 Yleinen sisältö
       
Organisaatio
102-1 Raportoivan organisaation nimi Tätä on Finnvera  
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Tätä on Finnvera
Rahoituspalvelut
 
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Yhteystiedot  
102-4 Toimintamaat Rahoituspalvelut  
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallinto  
102-6 Markkina-alueet, toimialat Asiakkaat  
102-7 Raportoivan organisaation koko Liiketoiminta
Strategia ja tavoitteet
Tilinpäätös
 
102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä Oman toiminnan vaikutukset: Henkilöstö ja Ympäristö  
102-9 Toimitusketju Oman toiminnan vaikutukset: Henkilöstö ja Ympäristö  
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa GRI Standards -sisältöindeksi Ei merkittäviä muutoksia.
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Hallinto  
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Vastuullinen rahoittaminen  
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Vastuullinen rahoittaminen  
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus  
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Strategia ja tavoitteet
Hallinto
Toimintaympäristö
 
Liiketoiminnan eettisyys
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Hallinto  
102-17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Yritysvastuu Finnverassa  
Hallinto
102-18 Hallintorakenne Hallinto  
102-22 Hallituksen kokoonpano Hallinto Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia.
102-23 Hallituksen puheenjohtaja Hallinto Hallituksen puheenjohtaja on riippumaton toimivasta johdosta.
102-24 Hallituksen valinta Hallinto  
102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Tilinpäätös Raportoitu osittain.
Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö  
102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Oman toiminnan vaikutukset: Henkilöstö ja Ympäristö  
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö  
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö  
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmäyhteistyö  
Raportointikäytäntö
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Tilinpäätös  
102-46 Raportin sisällön määrittely Yritysvastuu Finnverassa  
102-47 Olennaiset aiheet Yritysvastuu Finnverassa  
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa GRI Standards -sisältöindeksi Ei muutoksia.
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden laskentarajoissa GRI Standards -sisältöindeksi Ei merkittäviä muutoksia.
102-50 Raportointijakso Yritysvastuun raportointi  
102-51 Edellisen raportin päiväys Yritysvastuun raportointi  
102-52 Raportin julkaisutiheys Yritysvastuun raportointi  
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Yritysvastuun raportointi  
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus GRI Standards -sisältöindeksi  
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI Standards -sisältöindeksi  
102-56 Raportoinnin varmennus Yritysvastuun raportointi  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus
103-1 Olennaisia aiheita koskevat laskentarajat GRI Standards -sisältöindeksi Laskentaraja: Finnvera
103-2 Johtamistapa ja sen osa-alueet Finnveran rooli yhteiskunnassa
Vastuullinen rahoittaminen
Sidosryhmäyhteistyö
Oman toiminnan vaikutukset: Henkilöstö ja ympäristö
 
103-3 Johtamistavan arviointi Finnveran rooli yhteiskunnassa
Vastuullinen rahoittaminen
Sidosryhmäyhteistyö
Oman toiminnan vaikutukset: Henkilöstö ja ympäristö
 
Taloudelliset standardit
GRI 201 Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen Strategia ja tavoitteet
Finnveran rooli yhteiskunnassa
 
201-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Tilinpäätös  
GRI 203 Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-2 Keskeiset välilliset taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Strategia ja tavoitteet
Finnveran rooli yhteiskunnassa
 
Oma indikaattori Luodut työpaikat, kasvu, kansainvälisyys, vienti Strategia ja tavoitteet
Finnveran rooli yhteiskunnassa
 
GRI 205 Korruptionvastaisuus
205-2 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Oman toiminnan vaikutukset: Henkilöstö ja ympäristö Raportoitu osittain.
GRI 206 Kilpailun rajoittaminen
206-1 Kilpailuoikeudellisiin ja monopoliasemaan liittyvien oikeustapausten määrä. GRI Standards -sisältöindeksi Ei tapauksia.
Sosiaaliset standardit
GRI 401 Työsuhteet
401-1 Uudet työntekijät ja henkilöstön vaihtuvuus Oman toiminnan vaikutukset: Henkilöstö ja ympäristö  
GRI 403 Työterveys ja -turvallisuus
403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset Oman toiminnan vaikutukset: Henkilöstö ja ympäristö  
GRI 404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
404-1 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Oman toiminnan vaikutukset: Henkilöstö ja ympäristö  
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Oman toiminnan vaikutukset: Henkilöstö ja ympäristö  
404-3 Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit Oman toiminnan vaikutukset: Henkilöstö ja ympäristö  
GRI 412 Ihmisoikeudet
412-3 Merkittävät investoinnit ja sopimukset, joissa huomioidaan ihmisoikeudet tai suoritettiin ihmisoikeuksien arviointi Vastuullinen rahoittaminen Raportoitu osittain.
GRI 419 Määräystenmukaisuus
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta GRI Standards -sisältöindeksi Ei rikkomuksia.
G4 Rahoitustoimialan tuotevastuu
G4-FS6 Tuotesalkun jakauma alueen, koon ja toimialan mukaan Asiakkaat Raportoitu osittain.