Yritysvastuu Finnverassa

Yritysvastuu kuuluu erottamattomana osana Finnveran jokapäiväiseen toimintaan. Se ilmenee vastuullisina toimintatapoina yhtiön kaikkia sidosryhmiä kohtaan. Finnveran yritysvastuu keskittyy neljään kattoteemaan, jotka ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, oman toiminnan vaikutukset, vastuullinen rahoittaminen sekä sidosryhmäyhteistyö.

Finnveran rooli yhteiskunnassa

  • Finnveran yhteiskunnallinen rooli suomalaisen yritystoiminnan mahdollistajana ja kasvattajana on merkittävä. Uusien yritysten ja työpaikkojen luomisen lisäksi Finnvera on viennin ratkaisujen kautta mukana viemässä suomalaista osaamista maailmalle. Vaikuttavuuden keskiössä on vastuullisuus jokapäiväisessä toiminnassa.

Oman toiminnan vaikutukset

  • Liiketoimintaperiaatteet ohjaavat toimintaa. Finnvera pyrkii minimoimaan toimintansa negatiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan tehokkaan riskienhallinnan avulla sekä kiinnittämällä huomiota ympäristöjalanjälkeensä. Finnvera panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen, jossa merkittävä rooli on myös työntekijöillä itsellään.

Vastuullinen rahoittaminen

  • Kotimaisissa hankkeissa Finnvera noudattaa sekä kotimaan että EU:n lainsäädäntöä. Merkittävien ulkomaille suuntautuvien hankkeiden rahoituspäätöksissä hankkeiden ympäristö-, sosiaaliset ja hallintoon (ESG) liittyvät näkökohdat arvioidaan kansainvälisten, yleisesti tunnustettujen kriteerien mukaan.

Sidosryhmäyhteistyö

  • Finnveran sidosryhmäverkosto on laaja ja kehittyy jatkuvasti, ja sitä kuvaa avoimuus ja aktiivisuus. Finnvera tekee yhteistyötä laajamittaisesti eri järjestöjen kanssa yritysten kasvun mahdollistamiseksi. Seuraamme aktiivisesti muiden maiden vastaavia organisaatioita ja kehitämme rahoituspalveluitamme suomalaisyritysten muuttuvien tarpeiden mukaan.
Kaavio

Tärkeimmät yritysvastuun aiheet

Jokaisen vastuullisuuden kattoteeman alla on joukko yritysvastuun aiheita. Näiden tärkeyttä sidosryhmille sekä liiketoiminnalle kuvataan oheisessa vastuullisuuden olennaisuusmatriisissa.

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi on tehty haastattelemalla Finnveran tärkeimpiä sidosryhmiä. Haastattelujen pohjalta yhtiön johtoryhmä vahvisti Finnveran vastuullisuuteen liittyvät aiheet ja priorisoi ne liiketoiminnan kannalta.

Yritysvastuun johtaminen

Finnveran yritysvastuusta vastaa yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja, ja sen toteutumista valvoo johtoryhmä. Käytännön toimintaa ohjaavat Finnveran hallituksen hyväksymät yritysvastuun periaatteet:

  • Yritysvastuu merkitsee vastuullisesti toimimista kaikkien sidosryhmien kanssa.
  • Finnvera toteuttaa tehtäväänsä ja strategiaansa yhtiön toimintaa ohjaavien lakien, säännösten sekä elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden mukaisesti.
  • Yritysvastuu rakentuu yhtiön arvojen ja hyvän hallintotavan pohjalle ja ilmenee käytännössä taloudellisena, sosiaalisena ja ympäristövastuuna.
  • Vastuullisuuden toteuttamisen päivittäisiä työkaluja ovat asiakaskohtaiset, ajan tasalla pidettävät politiikat, linjaukset ja ohjeet sekä sertifioitu toimintajärjestelmä.

Yritysvastuussa onnistumisen mittaaminen

Vastuullisuudessa onnistumista voidaan mitata rahoituksen vaikuttavuudella sekä Finnveran taloudellisella kannattavuudella.

Finnvera mittaa myös sidosryhmävuorovaikutuksen onnistumista joka toinen vuosi asiakas- ja sidosryhmäkyselyllä, jota täydennetään tapahtumakyselyillä. Asiakaskokemuksen jatkuva mittaaminen käynnistyi syksyllä 2016. Henkilöstötyytyväisyyskysely tehdään vuosittain.

Kuva21

Whistleblowing antaa mahdollisuuden kertoa epäilyistä

Finnveran verkkosivuilla on käytössä anonyymi whistleblowing-kanava, jonka kautta sekä Finnveran työntekijä, että organisaation ulkopuolinen henkilö voi tehdä ilmoituksen organisaation johdolle, mikäli henkilöllä on epäilys mahdollisesta väärinkäytöksestä ja toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Finnvera noudattaa väärinkäytösilmoitusten käsittelyssä täysin luottamuksellista ja käsittelijöiden osalta rajattua toimintaprosessia.

Vuoden 2017 aikana kanavaan ei tullut yhtään ilmoitusta.

Lue lisää Finnveran yritysvastuusta.