Vastuullinen rahoittaminen

Finnvera lainoittaa ja takaa kotimaisia hankkeita, sekä myöntää takuita suomalaisyritysten vientikauppoihin ja vientiluottoja kauppojen ulkomaisten ostajien rahoitukseen. Ulkomaille suuntautuvien hankkeiden arvioinnissa tärkeässä roolissa on hankkeen sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arviointi, jossa Finnvera seuraa kansainvälisiä standardeja ja ohjeita. Kotimaisia hankkeita arvioidaan Suomen ja EU-lainsäädännön pohjalta.

Vastuullisen rahoittamisen yleiset periaatteet

Finnveran kaikkea toimintaa ohjaavat liiketoimintaperiaatteet eli Code of Conduct. Rahoitustoiminta perustuu taloudellisesti kannattavan liiketoiminnan rahoittamiseen ja perusteelliseen riskiarviointiin rahoituspäätöstä tehtäessä. Rahoitustoiminnan yleistä vastuullisuutta ohjaavat muun muassa seuraavat periaatteet:

  • Rahoituspäätökset perustuvat etukäteen määriteltyihin kannattavan liiketoiminnan arviointikriteereihin.
  • Eturistiriitojen välttämiseksi ja puolueettomuuden varmistamiseksi Finnveran toiminnassa noudatetaan hallintolain mukaista esteellisyyssääntelyä.
  • Rahoitustoiminnassa noudatetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan tarkoitettuja asiakkaan tuntemisvelvoitteita.
  • Toiminnassa on ehdottoman kiellettyä vastaanottaa tai tarjota taloudellista tai muuta etua, jos se on omiaan heikentämään luottamusta asianomaiseen tai Finnveran toiminnan tasapuolisuuteen.

Ulkomaille suuntautuvien hankkeiden rahoitusta ohjaavat periaatteet

Finnvera noudattaa viennin rahoituksessa OECD:n vientiluottosopimusta sekä Maailmanpankkiryhmään kuuluvan IFC:n standardeja ja ohjeistoja.

Ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien arviointia ohjaavat OECD:n suositus ympäristö- ja sosiaalisten asioiden huomioon ottamisesta julkisesti tuetuissa vientiluotoissa, YK:n ohjeistus yritysten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisesta, kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus.

Finnvera noudattaa OECD:n ohjeita ja kriteereitä, joilla pyritään varmistamaan myös vientitakuulaitosten hankearviointien, määritelmien ja ehtojen yhdenmukaisuus viennin rahoittajien kesken.

”Finnvera noudattaa viennin rahoituksessa useita kansainvälisiä säännöstöjä sekä muun muassa omaa hankepolitiikkaansa.”

Finnveralla on oma hankepolitiikka, jolla tarkastellaan hankkeiden ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Vuonna 2016 päivitetyn politiikan myötä ihmisoikeuksia huomioidaan nyt tarkemmin. Selkeä muutos oli myös varustamoiden ja telakoiden takausten ja takuiden ottaminen hankepolitiikan piiriin. OECD:lle tulee lisäksi raportoida kasvihuonekaasupäästöt kaikista voimalaitoshankkeista, joiden polttoaine on fossiilinen.

Lahjonnan vastaisissa toimenpiteissään Finnvera seuraa OECD:n vientiluottoryhmän suosituksia. Lisäksi Finnveralla on oma vastuullisen vientitakuu- ja luottotoiminnan mukainen lahjonnanvastainen politiikka. Tämä tarkoittaa sitä, että Finnvera pyytää hankekohtaisesti rahoittajilta ja viejiltä vakuutusta siitä, että he eivät ole osallistuneet lahjontaan. Vuonna 2017 Finnvera päivitti myös asiakkaan tuntemiseen liittyviä käytäntöjään, jotka tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

Finnvera noudattaa OECD:n kestävän luotonannon periaatteita myöntäessään vientitakuita ja -luottoja köyhimpiin maihin.

Lisätietoa Finnveran viennin rahoitusta säätelevistä kansainvälisistä säännöstöistä ja yhteistyöstä. 

Kuva kiina

Ulkomaille suuntautuvien hankkeiden sosiaalisten ja ympäristöriskien arviointi

Jos ulkomaille suuntautuvissa hankkeissa Finnveran takuuvastuut ylittävät 10 miljoonaa euroa ja lainan takaisinmaksuaika on yli kaksi vuotta, hankkeesta tehdään aina ympäristö- ja sosiaalisten riskien arvio. Riskiarviointi tehdään myös alle 10 miljoonan euron hankkeista, jos hankkeeseen nähdään liittyvän merkittäviä, mahdollisia ympäristö- tai ihmisoikeusriskejä.

Finnveran hankearviointi kohdistuu pääsääntöisesti koko hankkeeseen, vaikka viennin rahoitus myönnettäisiin esimerkiksi yksittäiselle laitetoimitukselle.

Hankkeet jaetaan neljään luokkaan: A, B, C ja EI-hanke. A-hankeluokassa hakijan pitää toimittaa Finnveralle ulkopuolisen toimijan tekemä ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiselvitys, ja vaikutuksia arvioidaan laajemmin – kyseessä voi olla esimerkiksi sellutehdas, kaivos tai voimalaitos. B-hankeluokassa tietovaade on suppeampi. C-hankeluokassa ja EI-hankkeissa ei vaadita taustaselvitystä. Vuonna 2017 A- ja B-luokan hankearviointeja tehtiin kymmenen.

A-luokan hankkeissa viennin rahoituksen myöntäminen edellyttää, että ympäristö- ja sosiaaliset tiedot julkaistaan 30 päivää ennen kuin Finnvera allekirjoittaa viennin rahoitussopimuksen. Näin sidosryhmät voivat halutessaan antaa kommentteja ennen varsinaista päätöksentekoa.

Sosiaalisten vaikutusten huomioiminen hankkeissa

Sosiaalisiksi vaikutuksiksi katsotaan hankkeen vaikutukset paikallisyhteisöihin ja henkilöihin, jotka ovat mukana hankkeen rakennus- ja operointivaiheissa. Sosiaaliset vaikutukset kattavat hankkeeseen liittyvät ihmisoikeusnäkökohdat.

Vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi työntekijöiden työoloihin ja oikeuksiin, paikallisyhteisöjen terveyteen ja turvallisuuteen, maan hankintaan ja pakkomuuttoon, alkuperäiskansojen oikeuksiin ja kulttuuriperintöön. Hankekohtaisia ihmisoikeustekijöitä ovat pakkotyövoima, lapsityövoima sekä ihmishenkeä uhkaavat työterveys- ja turvallisuustilanteet.

10

Vuonna 2017 ympäristö- ja sosiaalisten riskien hankearviointeja tehtiin kymmenen.

Vaikutukset työoloihin, paikallisiin yhteisöihin sekä työntekijöihin punnitaan kaikissa arvioitavissa hankkeissa. Ihmisoikeusriskit arvioidaan silloinkin, kun hankkeessa on kyse esimerkiksi olemassa olevan laitoksen modernisoinnista.

Finnvera perusti vuonna 2017 erillisen ihmisoikeusasiantuntijan tehtävän suuryritykset-yksikön maa- ja ympäristöriskien hallinnan tiimiin.

Hankkeiden seuranta

Hankkeiden vaikutuksia voidaan seurata myös niiden etenemisen aikana. A- ja B-hankeluokan hankkeita seurataan luoton takaisinmaksuajan loppuun saakka.

Useita suuria hankkeita seurataan rakennus- ja tuotantovaiheessa ulkopuolisen konsultin toimesta. Jos projektin aikana ilmenee epäkohtia, tehdään lainasopimusten ehdoissa määritelty korjaussuunnitelma, ja valvontaa jatketaan. Hankkeiden toteuttajat ovat usein myös velvollisia raportoimaan Finnveralle vuosittain. Jos eri tahot eivät löydä yhteisymmärrystä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, äärimmäisenä keinona luottosopimus voidaan irtisanoa.

”Hankkeiden vaikutuksia voidaan seurata myös niiden etenemisen aikana.”

Image CASE

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ohjaavat ympäristö- ja ihmisoikeusarviointia

Ympäristö- ja sosiaalisten riskien arviointi on ulkomaille suuntautuvissa hankkeissa tärkeässä roolissa. Finnveralla arviointeja tekevät ympäristöasiantuntija Lauri Etelämäki ja ihmisoikeusasiantuntija Timo Hankala, joka aloitti tehtävässään syksyllä 2017. Arviointi on konkreettista vastuullisuuden varmistamista, ja työtä ohjaa vahvasti pyrkimys läpinäkyvyyteen.

Lue lisää