Oman toiminnan vaikutukset: Henkilöstö ja ympäristö

Finnveran panostukset toiminnan ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen kantoivat hedelmää. Henkilöstötutkimuksessa saatiin erinomaiset tulokset, ja Finnvera sai myös Suomen innostavimmat työpaikat -kunniamaininnan. Vuoden aikana jatkettiin koulutusta sekä johtamisen kehittämistä toimintaperiaatteiden mukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Omistautunut ja tyytyväinen henkilöstö

Finnvera-konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2017 lopussa 375 henkilöä, joista 354 vakituisessa työsuhteessa. Henkilöstömäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoteen 2016 verrattuna.       

Finnvera mittaa työntekijöidensä hyvinvointia ja tyytyväisyyttä vuosittaisella PeoplePower-henkilöstökyselyllä. Vuoden 2017 tutkimukseen vastasi 90,7 prosenttia (87 %) finnveralaisista, ja työtyytyväisyysindeksiksi muodostui kaikkien aikojen paras luku eli 75,7.

Tuloksen arvoa nostaa entisestään se, että Finnveralla on takanaan isojen uudistusten vuodet, joihin on sisältynyt organisaation ja toimitilojen muutoksia.

Tuloksista ei noussut esille selkeitä, koko Finnveraa koskevia kehityskohteita. Tiimikohtaiset kehitysalueet käytiin läpi tiimien kesken ja niille asetettiin parannussuunnitelmat.

Henkilöstön ikäjakauma (%)

  2013 2014 2015 2016 2017
alle 31 vuotta 6 6 8 7 7
31-40 vuotta 19 19 19 20 18
41-50 vuotta 26 24 23 23 22
51-60 vuotta 42 43 40 38 38
yli 60 vuotta 7 8 10 12 15

 

Työsuhteen muoto

  Miehet Naiset
Määräaikainen 7 14
Vakituinen 132 218

 

HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS
       
Tulovaihtuvuus Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30-v 0,6 0,6 1,1
30-50-v 0,9 1,1 2,0
Yli 50-v 0,3 0,6 0,9
Yhteensä 1,7 2,3 4,0
Lähtövaihtuvuus      
Alle 30-v 0,0 0,0 0,0
30-50-v 0,3 0,6 0,9
Yli 50-v 2,0 2,3 4,3
Yhteensä 2,3 2,9 5,1
Image CASE

Finnveralle jälleen Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus

Finnvera saavutti erinomaiset tulokset vuoden 2017 henkilöstötutkimuksessaan ja on tämän johdosta valittu jälleen yhdeksi Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen saaneista yrityksistä. Tunnustus myönnetään Corporate Spiritin toteuttamassa henkilöstötutkimuksessa parhaisiin tuloksiin yltäneille yrityksille.

Lue lisää

Henkilöstön ja johtamisen kehittäminen

Finnvera painottaa työntekijöiden omaa vastuuta kehittymisestään. Osaamisen kehittämisessä Finnvera noudattaa 70-20-10-periaatetta, jossa pääpaino on työssä oppimisessa.

Esimiestyöhön panostaminen näkyi vahvasti henkilöstökyselyn tuloksissa, ja tätä työtä jatkettiin myös vuonna 2017. Johtamisen kehittämisessä painopisteenä oli vuoden aikana virtuaalijohtaminen.

Koko Finnveran henkilöstö (2017: 96,9 %) osallistui tavoite- ja kehityskeskusteluihin vuoden aikana.

Vuoden 2016 lopussa julkaistujen liiketoimintaperiaatteiden eli Code of Conductin sisältö päätettiin tuoda osaksi jokaisen finnveralaisen koulutuskalenteria, ja koko henkilöstölle järjestettiin vuoden 2017 aikana kertauskoulutus liiketoimintaperiaatteiden keskeisistä osa-alueista. Kertauskoulutus tulee jatkumaan vuosittaisena, ja liiketoimintaperiaatteisiin tutustuminen tulee kuulumaan uusien työntekijöiden perehdytykseen.

Henkilöstön kehittämistä jatkettiin lisäksi muun muassa esiintymisvalmennuksilla, kielikoulutuksella sekä tietotekniikkaan ja tietoturvaan liittyvillä koulutuksilla. Noin sadalle asiakasvastaavalle järjestettiin myös viestinnällistä koulutusta niin sanotuissa asva-areenoissa. Koulutustuntien määrä per henkilö oli 7,4 vuonna 2017 (11,7). 

Finnveralaisilla on mahdollisuus joustavaan työntekoon, ja etätöitä voi tehdä kaksi päivää viikossa.

Finnverassa palkkaus perustuu tehtävien vaativuusluokitukseen. Työntekijät kuuluvat koko henkilöstön kattavaan kannustinpalkkiojärjestelmään. Ylimmälle johdolle on oma palkitsemisjärjestelmä.

375

Finnveran palveluksessa työskenteli vuoden 2017 lopussa 375 henkilöä, joista 354 vakituisessa työsuhteessa.

7,4

Koulutustuntien määrä per henkilö oli 7,4 vuonna 2017.

3,1

Vuonna 2017 sairauspoissaoloprosentti laski 3,1:een (3,5 %).

Työhyvinvoinnista huolehtiminen

Työhyvinvoinnista huolehtimisen painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, mikä on huomioitu esimiesten kouluttamisessa. Työterveyshuolto antoikin vuonna 2017 esimiehille erityistä kiitosta aktiivisuudesta, välittämisestä ja riittävän aikaisesta puuttumisesta asioihin. Yhtiössä on käytössä myös virallinen varhaisen välittämisen malli, jonka avulla reagoidaan, jos poissaoloja on alaisilla paljon.

Finnvera tarjoaa henkilöstölleen kattavat työterveyspalvelut. Työhön paluuta tuetaan osa-aikaisten sairauslomien jälkeen joustavilla käytännöillä. Vuoden 2017 sairauspoissaoloprosentti laski 3,1:een (3,5 %).

Finnvera otti osaa MTV:n Huomenta Suomen Duunikunto-ohjelmaan, jonka teemana oli työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Finnverasta ohjelmaan osallistui tiimipäällikkö Leena Waarna, ja koko yhtiö otti vastaan haasteen vähintään puolen tunnin päivittäisestä seisomisesta työpisteen ääressä.

Image CASE

Askel askelelta kohti liikunnallisempia vaihtoehtoja

Finnveran tiimipäällikkö Leena Waarna osallistui finnveralaisena kymmenosaiseen MTV:n Huomenta Suomen Duunikunto-ohjelmaan ja sai konkreettisia keinoja arjen hyvinvointiin. –Olen tyytyväinen, että lähdin mukaan ohjelmaan. Duunikunto on ollut oma matkansa. Matka on hyvä sana kuvaamaan, ja matka jatkuu edelleen, hän sanoo.

Lue lisää

Henkilöstöjohtamisen periaatteet

Finnveran henkilöstöjohtamista ohjaavat useat prosessit ja linjaukset, jotka mahdollistavat henkilöstön hyvinvoinnin, tasapuolisen kohtelun ja kehittämisen. Finnveralla on linjaukset muun muassa rekrytointeihin, perehdytykseen, palkitsemiseen, työaikoihin ja työkiertoon. Lisäksi yrityksellä on keskitetty koulutussuunnitelma. Tasa-arvo- ja monimuotoisuuspolitiikkaan liittyviä asioita käydään säännöllisesti läpi työsuojelutoimikunnan ja luottamusmiesten kanssa.

Finnvera ylläpitää avointa keskustelua johdon ja henkilöstön välillä eri tavoin, muun muassa henkilöstöinfojen ja blogien välityksellä.

Vuoden aikana jatkettiin henkilöstöjohtamisen yhteistyön selkeyttämistä muiden Team Finlandin toimijoiden kanssa. Vuoden aikana järjestettiin muuan muassa yhteisiä koulutuksia ja tehtiin yhteisiä hankintoja, ja esimerkiksi osa perehdytysprosesseista on yhteisiä. 

Finnverassa on oma työehtosopimus, johon kuuluu kolme eri henkilöstöyhdistystä. Yhdistysten luottamusmiehet ovat mukana johtajiston kokouksissa sekä esimiesten tilaisuuksissa, joissa heillä on mahdollisuus tuoda esille henkilöstön näkökantoja.

”Finnvera ylläpitää avointa keskustelua johdon ja henkilöstön välillä eri tavoin.”

Kehityssuunnitelmat vuodelle 2018

Henkilöstötyön kehittämisen toimenpiteet tulevat vuonna 2018 keskittymään erityisesti Talent Management -prosessin sekä työnantajamielikuvan kehittämiseen.

Rahoitusmaailman muuttuessa on ymmärrettävä, mitä muutos tarkoittaa osaamisen kehittämisen kannalta. Henkilöstön kehittämistoimenpiteet on suunniteltava tämän mukaisesti.

Kilpailu osaavimmista työntekijöistä on kovaa, ja Finnvera aloittaa systemaattisen työnantajamielikuvan kehittämistyön. Yhtiöön halutaan saada jatkossakin parhaimmat ja omistautuneimmat työntekijät toteuttamaan Finnveran strategiaa rahoitettujen yritysten menestyksen mahdollistamiseksi.

Ympäristövaikutukset ja hankinta

Maltilliset ympäristövaikutukset

Finnveran toiminnan luonteesta johtuen yhtiön suorat ympäristövaikutukset ovat maltilliset ja liittyvät pääosin energiankulutukseen ja työmatkustamiseen.

Video- ja puhelinneuvottelut ovat korvanneet matkustamista ja digitaalisuuden lisääntyminen on korvannut paperinkulutusta, minkä lisäksi jätteiden lajittelu kuuluu yhtiön arkipäivään.

”Video- ja puhelinneuvottelut ovat korvanneet matkustamista ja digitaalisuus on korvannut paperinkulutusta.”

Hankintakustannukset alenivat

Finnvera ostaa ulkopuolisia palveluita enimmäkseen noin kahdeltasadalta, pääasiassa kotimaiselta toimittajalta. Hankinnat liittyvät kiinteistöpalveluihin, koulutukseen, matkustamiseen, tietopalveluihin ja julkaisuihin, toimistohankintoihin, työterveyteen sekä konsulttipalveluihin.

Vuoden 2017 hankintakustannukset olivat noin 14 miljoonaa euroa (15 milj. euroa) johtuen pienentyneistä toimitilakustannuksista. 

Vuonna 2016 aloitettu yhteistyö Team Finland -toimijoiden kanssa jatkuu edelleen, ja sitä hyödynnetään silloin, kun hankintojen tarve on yhtenäinen.

Finnvera käyttää mahdollisuuksien mukaan myös valtion yhteishankintayksikkö Hanselin puitesopimuksia, kuten matkatoimistopalveluita, joissa muun muassa ympäristökysymyksiin liittyvät asiat on jo otettu huomioon.

14 Me

Vuoden 2017 hankintakustannukset olivat noin 14 miljoonaa euroa (15).