Finnveran rooli yhteiskunnassa

Finnveran yhteiskunnallinen rooli yritystoiminnan mahdollistajana ja kasvattajana on merkittävä. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Viennin edistäjänä Finnvera haluaa tarjota suomalaisyrityksille samat lähtökohdat kuin kilpailijamaiden vientitakuulaitokset yrityksille omissa maissaan. 

Yritykset luovat työpaikkoja

Yritystoiminnalla on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan.

Lue lisää

Riskeiltä suojautuminen kuuluu vientitakuutoimintaan

Finnvera varautuu kasvaneisiin vastuisiin jälleenvakuutuksilla ja pyrkii lieventämään erityisesti toimialakeskittymistä johtuvia riskejä.

Lue lisää

7,5 Mrd. euroa

Finnvera myönsi vientitakuita ja erityistakauksia 7,5 miljardia euroa ja vientiluottoja 6,6 miljardia euroa vuonna 2017.

Lue lisää

Keskeisiä vaikuttavuuden mittareita ovat muun muassa rahoituksen avulla syntyneiden uusien yritysten ja työpaikkojen määrä sekä vientitakuilla katetun viennin osuus Suomen kokonaisviennistä. Finnveran uudessa arvonluontimallissa kuvataan kattavasti Finnveran toiminnan taloudellisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä ympäristövaikutuksia tunnuslukujen kanssa.

Finnveran vaikuttavuutta kuvaavat myös pk- ja midcap-rahoituksen määrä ja rahoitetut omistajanvaihdokset. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoittelussa keskeistä on vastuullisuus osana jokapäiväistä työtä. Taloudellisesti kannattavan liiketoiminnan rahoittaminen ja perusteellinen riskiarviointi rahoituspäätöksissä ovat kaiken perustana. 

”Taloudellisesti kannattavan liiketoiminnan rahoittaminen ja perusteellinen riskiarviointi rahoituspäätöksissä ovat kaiken perustana. ”

Possukaavio

 

Perustana itsekannattavuus ja vakavaraisuus

Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaan yhtiön tulee pitkällä aikavälillä kattaa toimintakulunsa sekä yhtiön vastuulla oleva osuus luotto-, takaus- ja takuutappioista liiketoiminnasta saamillaan tuotoilla.

Suomen valtio osallistuu Finnveran luotto- ja takaustappioiden kattamiseen, minkä vuoksi yhtiöllä on rahoitustoiminnassaan mahdollisuus muita rahoittajia suurempaan riskinottoon.

Finnveran pk-rahoituksen itsekannattavuus on toteutunut 12 vuoden jaksolla, kun kumulatiivista tulosta lasketaan joulukuun 2017 loppuun. Viennin rahoitus on vastaavasti ollut itsekannattavaa koko Finnveran 19 toimintavuoden aikana. Jos viennin rahoituksen itsekannattavuustarkastelussa huomioidaan viennin rahoituksen edeltäjän, Valtiontakuukeskuksen, viimeisten toimintavuosien maksuperusteinen tulos, toteutuu itsekannattavuus myös 22 vuoden tarkastelujaksolla.

Finnveran vakavaraisuuden tulee olla riittävä, jotta voidaan varmistaa yhtiön riskinkantokyky ja kohtuulliset rahoituksen hankintakulut. Finnveran vakavaraisuuden tulee olla vähintään 12 prosenttia, ja vuoden 2017 lopussa kotimaan toiminnan vakavaraisuus oli 25,3 prosenttia (22,4 %).

Taloudellisen vastuun tunnusluvut
       
Finnvera-konserni, Me 2017 2016 2015
Tuotot      
-korkokate ja palkkiotuoto ja -kulut 173,5 194,2 197,3
Tuet ja tappiokorvaukset      
-asiakkaille ohjattu korkotuki 0,8 1,5 3,4
-luotto- ja takaustappiokorvaukset 22,8 28,3 82,6
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot 41,4 94,0 97,2
Hallintokulut      
-henkilöstökulut 28,7 29,9 30,4
-muut hallintokulut 14,4 14,1 13,6
Poistot ja liiketoiminnan muut kulut 4,5 6,7 5,7
CASE

Hamari valloittaa maailmaa tuoli kerrallaan

Porvoolainen Hamari Auditorium Furniture Solutions Oy tekee tuotteitaan asiakaslähtöisesti vain tilauksesta ja tarpeeseen. Vasta kolmevuotiaalla Hamarilla on asiakkaita Japania ja Yhdysvaltoja myöten – ja taustallaan jo 20 vuoden kokemus.

Lue lisää