Tilintarkastuskertomus

Finnvera Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Finnvera Oyj:n (y-tunnus 1484332-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, laajan tuloslaskelman, oman pääoman muutoslaskelman, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön taloudellisesta asemasta, toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa D7.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Olennaisuus

Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty perustuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätökseen kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien suuruudesta, joilla yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätöksiin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat mielestämme olennaisia tilinpäätöksen käyttäjille.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa. EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 c -kohdan mukaiset merkittävät olennaisen virheellisyyden riskit sisältyvät alla kuvattuihin tilintarkastuksen kannalta keskeisiin seikkoihin.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset asiat

Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkastuksessa

Vientitakuiden ja erityistakaustoiminnan palkkiotuotot ja takuumaksuennakot

(A Tilinpäätösperiaatteet tuloslaskelman liitetieto D2 ja taseen liitetieto E15)

 • Takaus- ja takuupalkkiot jaksotetaan sopimuksen juoksuajalle. Niitä veloitetaan erilaisilla laskutustavoilla ja eri valuutoissa kyseisten takuu- ja takaussopimusten perusteella.
 • Etukäteen perittävät takuumaksut tuloutetaan järjestelmään syötettyjen jaksotuskriteerien perusteella takuun voimassaoloaikana.
 • Takuu- ja takaussopimuksia tehdään asiakaskohtaisesti ja niihin voidaan tehdä muutoksia sopimusaikana.
 • Vientitakuiden ja erityistakaustoiminnan takuumaksutuottojen
  (palkkiotuotot), jälleenvakuutuskulujen (palkkiokulut) ja takuumaksuennakoiden merkittävistä määristä sekä niiden määräytymisperusteiden erilaisuudesta johtuen on niihin
  liittyvä sisäinen valvonta ja kirjanpidollinen käsittely tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka.
 • Olemme arvioineet tietojärjestelmän sovelluskontrollien sekä muiden sisäisten kontrollien riittävyyttä ja toimivuutta takuumaksujen kirjanpidollisen käsittelyn näkökulmasta.
 • Testasimme pistokokein jaksotusohjelmakohtaisesti tietojärjestelmässä tulouttamattomia takuumaksuennakoita, jotka koskivat sekä kerralla että periodeittain laskutettavia takuumaksuja.
 • Arvioimme ja testasimme tietojärjestelmän IT-kontrolliympäristöä painottaen muutosten hallintaa.

Saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot

(A Tilinpäätösperiaatteet, B riskienhallinnan liitetiedot, taseen ulkopuoliset sitoumukset, tuloslaskelman liitetieto D10 sekä taseen liitetiedot E2 ja E13)

 • Asiakkailta olevien saamisten arvonalentumiset ja tappiovaraukset myönnetyistä takauksista, vientitakuista sekä erityistakaustoiminnasta ovat arvionvaraisia eriä, joihin liittyy johdon harkintaa.
 • Saamisten arvonalentumisia ja takaus- sekä takuutappiovarauksia kirjataan saamis- sekä saamisryhmäkohtaisesti.
 • Erityisesti vientitakuukanta sisältää merkittäviä yksittäisiä takuita, joihin kohdistuvat riskit ja tappiovaraukset voivat olla olennaisia tilinpäätöksen kannalta.
 • Asiakkaiden riskiluokittelulla on keskeinen merkitys arvonalentumisten ja varausten kirjanpitokäsittelyn kannalta.
 • Arvioihin sisältyy riski siitä, että kirjatut arvonalentumiset ja varaukset eivät ole oikeamääräisiä, tai niitä ei ole tehty oikea-aikaisesti.
 • Olemme arvioineet epävarmojen saamisten, takausten ja takuiden riskienhallintaa, seurantajärjestelmiä, arvonalentumisten ja varausten kirjanpitokäsittelyä sekä testanneet niihin liittyviä sisäisiä kontrolleja.
 • Olemme arvioineet konsernin arvonalentumisten ja varausten hyväksymisprosesseja.
 • Olemme arvioineet merkittävien asiakaskohtaisten varausten ja takaisinperintäsaamisten kirjanpitokäsittelyssä käytettyjen oletusten ja menetelmien asianmukaisuutta, vastapuolen taloudellista tilannetta ja yhtiön jälleenvakuutussuojan kattavuutta.
 • Ryhmäkohtaisten arvonalentumisten ja varausten osalta olemme arvioineet niiden muodostamisessa käytettyjen oletusten ja tietojen asianmukaisuutta ja sovellettavaa kirjanpitomenettelyä sekä testanneet laskelmien oikeellisuutta.
 • Lisäksi olemme arvioineet arvonalentumisia ja varauksia koskevien liitetietojen asianmukaisuutta.

Saamistodistukset, yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ja johdannaissopimukset

(A Tilinpäätösperiaatteet ja taseen liitetiedot E3, E10, E11, E18 ja E20)

 • Konsernilla on tilikauden lopussa käypään arvoon arvostettavia saamistodistuksia, yhteensä 2,1 mrd. euroa.
 • Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattujen yleiseen liikkeeseen laskettujen velkakirjojen tasearvo oli tilikauden lopussa 6,5 mrd. euroa. Velat arvostetaan käypään arvoon silloin, kun ne on suojattu johdannaissopimuksilla.
 • Johdannaissopimuksilla suojataan konsernin varainhankintaan liittyviä valuutta- ja korkoriskejä ja ne arvostetaan tilinpäätöksessä käypään arvoon.
 • Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa kiinteäkorkoisiin velkoihin ja niitä koskeviin koron- ja valuutanvaihtosopimuksiin, kun suojauslaskennan kriteerit täyttyvät.
 • Saamistodistusten, yleiseen liikkeeseen laskettujen velkakirjojen ja johdannaissopimusten ollessa huomattavan määräisiä, on niihin liittyvä sisäinen valvonta sekä kirjanpidollinen käsittely määritelty tilintarkastuksen kannalta keskeiseksi seikaksi.
 • Olemme arvioineet yhtiön varainhallinnan periaatteita, sijoitusten ja johdannaisten seurantajärjestelmiä, näitä koskevia sisäisiä kontrolleja, riskienhallintaa sekä rahoitusvarojen ja -velkojen arvostusperiaatteita.
 • Suojauslaskennan osalta olemme arvioineet menettelyn ja dokumentoinnin asianmukaisuutta sovellettavien tilinpäätösstandardien näkökulmasta.
 • Olemme arvioineet varainhallinnan tietojärjestelmän osalta muun muassa järjestelmän käyttövaltuushallintaa ja kirjanpitojärjestelmään tehtyjä täsmäytyksiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

 • Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
 • Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
 • Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
 • Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
 • Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
 • Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.

Muut raportointivelvoitteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot

Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana vuodesta 1999 alkaen yhtäjaksoisesti 19 vuotta.

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Muut lausunnot

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys tilivuoden voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 19. helmikuuta 2018

KPMG Oy Ab

Juha-Pekka Mylén
KHT