H1 Avainluvut

  Konserni Emoyhtiö
Keskeiset tuloslaskelmaerät: 2017 2016 2017 2016
Korkokate, Me 46 50 40 42
Palkkiotuotot ja -kulut netto, Me 127 144 126 143
Hallintokulut, Me 43 44 42 42
-josta henkilöstökulut sisältäen henkilösivukulut 29 30 28 29
Saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot, Me 41 94 41 93
Luottotappiokorvaus valtiolta, Me 23 28 23 28
Liikevoitto tai -tappio, Me 109 69 98 65
Tilikauden tulos, Me 107 70 98 65
Keskeiset tase-erät:        
Saamiset asiakkailta, Me 5 846 6 078 4 151 3 819
Sijoitukset, Me 3 084 2 082 3 143 2 126
Velat, Me 9 023 8 290 7 316 6 010
-josta yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, Me 6 483 4 892 6 483 4 892
Oma pääoma, Me 1 314 1 207 1 268 1 168
-josta vapaat rahastot, Me 1 062 955 1 016 917
Taseen loppusumma, Me 10 337 9 498 8 584 7 178
Tunnusluvut:        
Oman pääoman tuotto, ROE, % 8,5 6,0 8,1 5,7
Koko pääoman tuotto, ROA, % 1,1 0,8 1,2 1,0
Omavaraisuusaste, % 12,7 12,7 14,8 16,3
Vakavaraisuussuhde, Tier 1, % 25,3 22,4 24,3 21,8
Kulu-tuotto -suhde, % 27,2 27,0 32,4 33,6
Henkilöstö keskimäärin1 383 398 379 389
Pk- ja midcap-yritykset; rahoitus, vastuukanta ja vaikuttavuus        
Tarjotut lainat, takaukset, vientitakaukset ja vientitakuut, Mrd. eur     1,0 1,0
Vastuukanta, Mrd. eur     2,5 2,6
Aloittavat yritykset, kpl     3 100 3 400
Uudet työpaikat, kpl     9 100 8 700
Suuryritykset; rahoitus ja vastuukanta        
Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset, Mrd. eur     7,5 4,2
Vastuukanta, Mrd. eur     22,2 18,1
Asiakkaat        
Asiakasmäärä, pk- ja midcap-yritykset ja suuryritykset yhteensä     27 300 27 700
         
1 Perustuu henkilöstön keskimääräiseen lukumäärään kuukausittain.

H2 Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto-% (ROE) tilikauden tulos x 100
  oma pääoma (tilikauden alun ja lopun arvojen keskiarvona)
             
Koko pääoman tuotto-% (ROA) liikevoitto/-tappio - tuloverot x 100
  taseen loppusumma keskimäärin (tilikauden alun ja lopun arvojen keskiarvona)
             
Omavaraisuusaste, % oma pääoma + vähemmistön osuus + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä x100
  taseen loppusumma
           
Vakavaraisuussuhde, Tier1, kotimaan toiminta, % laskettu Basel III:n standardimenetelmän laskentaperiaatteiden mukaan  
     
             
Kulu-tuotto-suhde, % hallintokulut + poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + liiketoiminnan muut kulut x 100
  korkokate + nettopalkkiotuotot + voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot