G Omistukset muissa yrityksissä
                     
G1 Omistukset konserniin kuuluvissa yrityksissä
                     
  Emoyhtiö
  31.12.2017 31.12.2016
Yrityksen nimi ja kotipaikka Toimiala Omistus-
osuus kaikista osakkeista ja osuuksista
Osuus äänivallasta Kirjanpitoarvo
1000 e
Omistus-
osuus kaikista osakkeista ja osuuksista
Osuus äänivallasta Kirjanpitoarvo
1000 e
Tytäryritykset (Omistusosuus yli 50 %)            
EAKR-Aloitusrahasto Oy, Kuopio Kehitys- ja sijoitusyhtiö 100 % 100 % 15 256 100,00 % 100,00 % 15 256
Suomen Vientiluotto Oy, Helsinki Viennin rahoitus ja korontasaus 100 % 100 % 20 182 100,00 % 100,00 % 20 182
Veraventure Oy, Kuopio Kehitys- ja sijoitusyhtiö 100 % 100 % 48 634 100,00 % 100,00 % 48 634
                     
                     
                     
G2 Tytäryritysten omistukset (omistusosuus yli 20 %)
                     
  Emoyhtiö
Yrityksen nimi ja kotipaikka   Toimiala Vuosi Omistusosuus osakkeista Osuus äänivallasta
Veraventure Oy      
Saimaa Capital Oy Pääomasijoittaminen 2017
2016
0,00 %
31,60 %
0,00 %
31,60 %
Uudenmaan Pääomarahasto Oy   Pääomasijoittaminen 2017
2016
0,00 %
41,13 %
0,00 %
41,13 %
Wedeco Oy Ab   Pääomasijoittaminen 2017
2016
0,00 %
39,80 %
0,00 %
39,80 %
EAKR-Aloitusrahasto Oy      
Airmodus Oy Helsinki Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen 2017
2016
20,13 %
20,13 %
20,13 %
20,13 %
Aranda Pharma Oy Kuopio Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen 2017
2016
40,00 %
40,00 %
40,00 %
40,00 %
Bone Index Finland Oy Kuopio Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen 2017
2016
35,70 %
34,91 %
35,70 %
34,91 %
GlowWay Oy Ltd Pieksämäki Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus 2017
2016
26,44 %
24,32 %
26,44 %
24,32 %
Hapella Oy Kiuruvesi Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa 2017
2016
21,69 %
21,69 %
21,69 %
21,69 %
Injeq Oy Tampere Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus 2017
2016
26,51 %
25,23 %
26,51 %
25,23 %
Netled Oy Honkajoki Sähkötekninen suunnittelu 2017
2016
25,00 %
23,94 %
25,00 %
23,94 %
Norsepower Oy Ltd Rauma Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen 2017
2016
25,17 %
25,17 %
25,17 %
25,17 %
Proxion Solutions Oy Varkaus Muiden sähkölaitteiden valmistus 2017
2016
30,89 %
30,89 %
30,89 %
30,89 %
Savroc Oy Kuopio Muu muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus 2017
2016
22,84 %
20,02 %
22,84 %
20,02 %
Silvergreen Oy Ltd Tampere Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus 2017
2016
26,61 %
26,61 %
26,61 %
26,61 %
Traplight Oy Ylöjärvi Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 2017
2016
20,46 %
22,60 %
20,46 %
23,43 %
                     
                     
G3 Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä saamiset ja velat
                     
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, sen tytär- ja osakkuusyritykset, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö sekä ne Finnvera-konserniin kuulumattomat valtioenemmistöiset yhtiöt, joiden omistajaohjaus on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla. Lähipiiriin luetaan myös hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja muu konsernin johtoryhmä. Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden työsuhde-etuudet on esitetty liitetiedossa F3.
                     
  Konserni
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä saamiset ja velat    
Palvelujen ostot 3 310 5 488
Korkotuet, tappiokorvaukset ja muut erät valtiolta 23 370 29 675
Korkotuotot 25 269 21 703
Korkokulut 43 740 59 985
Pääomalainojen anteeksiannot 0 23 063
     
(1 000 e) 0 0
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä saamiset ja velat    
Luotot 3 036 473 2 500 398
Saamiset 113 242 102 767
Velat, pitkäaikaiset 1 736 453 2 297 067
Velat, lyhytaikaiset 18 253 115 256
Takuut ja takaukset 12 503 395 3 726 849
                     
                     
G4 Valtiontakuurahastolain 4§:n mukaisen toiminnan erillistulos ja sen osuus Finnvera Oyj:n kokonaistuloksesta
                     
                     
  Finnvera Oyj:n tulos Rahastolain toiminnan osuus tuloksesta Finnvera Oyj:n tulos Rahastolain toiminnan osuus tuloksesta
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2016
Korkotuotot 63 030   499   55 702   493  
Korkokulut -23 518 39 512 343 842 -13 277 42 425 638 1 131
Palkkiotuotot 150 849   106 230   164 438   120 484  
Palkkiokulut -24 407 126 442 -23 505 82 725 -21 737 142 701 -20 989 99 495
Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä   1 035   400   1 723   -506
Sijoitustoiminnan nettotuotot   135   0   20   0
Liiketoiminnan muut tuotot   2 814   92   12 617   291
Hallintokulut                
- Henkilöstökulut -28 297   -7 774   -28 853   -7 500  
- Muut hallintokulut -14 127 -42 424 -4 844 -12 618 -13 555 -42 408 -4 691 -12 191
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä   -1 798   -579   -2 326   -585
Liiketoiminnan muut kulut   -9 050   -578   -22 356   -977
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot                
- Luotoista ja takauksista -38 949   0   -26 662   0  
- Luottotappiokorvaus valtiolta 22 833   0   28 272   0  
- Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta -2 291 -18 407 -2 291 -2 291 -67 416 -65 805 -67 416 -67 416
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot   0   0   -1 932   0
Liikevoitto   98 260   67 993   64 659   19 241