F Henkilöstöä ja johtoa koskevat liitetiedot
             
F1 Henkilömäärä
  Konserni Emoyhtiö
(Hlö) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Keskimääräinen henkilöstömäärä        
- Vakinainen 357 364 353 356
- Määräaikainen 26 34 26 33
Yhteensä 383 398 379 389
Henkilöstömäärä henkilötyövuosina 367 376 363 367
             
             
F2 Konsernin johtoon kuuluvat avainhenkilöt
             
Konsernissa on määritelty johtoon kuuluviksi avainhenkilöiksi emoyhtiön hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, varatoimitusjohtaja Topi Vesteri sekä johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan lisäksi liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta, talousjohtaja Ulla Hagman, hallintojohtaja Risto Huopaniemi, liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi, viestintä- ja HR-johtaja Tarja Svartström ja riskienhallintajohtaja Merja Välimäki.
Avainhenkilöillä ei ole raportoivia liiketapahtumia konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.
             
             
F3 Avainhenkilöiden työsuhde-etuudet
             
Alla olevassa taulukossa esitetään johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saamat työsuhde-etuudet. Työsuhde-etuuksista esitetyt tiedot ovat suoriteperusteisia. Työsuhde-etuuksiin sisältyy toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille vuodelta 2017 maksettu tulospalkkio. Työsuhteen päättymisen jälkeisinä etuuksina käsitellään vapaaehtoiset eläkejärjestelyt, jotka sisältävät sekä maksu- että etuusperusteisia eläkejärjestelyitä.
             
  Konserni
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 748 1 652
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 125 111
Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkkiot 205 181
Yhteensä 2 078 1 944
             
Toimitusjohtaja kuuluu maksuperusteisen eläkejärjestelyn piiriin, jossa eläkeikä on 63 vuotta. Ryhmälisäeläkejärjestelmä muutettiin 1.1.2013 alkaen etuusperusteisesta maksuperusteiseksi. Toimitusjohtajan tavoite-eläke on 66 % 63 vuoden eläkeiästä alkaen ja lisäeläkemaksuprosentti kiinteä 11,47 % bonuksilla ja muilla tulossidonnaisilla palkan erillä vähennetystä TyEL-ansiosta.
             
Varatoimitusjohtaja kuuluu vanhaan etuusperusteiseen eläkejärjestelyyn, jonka puitteissa on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana, jolloin tavoite-eläke on 60 % laskettuna viimeisen viiden vuoden keskiansioista. Eläkeiän alentaminen lakisääteisestä eläkeiästä on järjestetty etuusperusteisella lisäeläkkeellä.
             
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi maksetaan 18 kk:n palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos irtisanominen tapahtuu yhtön toimesta. Varatoimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos irtisanominen tapahtuu yhtiön toimesta.
             
Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat: puheenjohtaja 1 500 euroa, varapuheenjohtaja 850 euroa, hallituksen valiokunnan puheenjohtajana toimiva jäsen 850 euroa, jäsen 700 euroa. Kokouspalkkio on 500 euroa/kokous.
             
Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot ovat: puheenjohtaja 800 euroa, varapuheenjohtaja 600 euroa ja jäsen 500 euroa/kokous.
             
             
F4 Avainhenkilöiden palkat, palkkiot ja eläkesitoumukset
             
  Konserni
  31.12.2017 31.12.2016
  Eläkekulut Eläkekulut
(1 000 e) Palkat ja palkkiot Vapaa-ehtoiset Lakisääteiset Palkat ja palkkiot Vapaa-ehtoiset Lakisääteiset
Johdon palkat ja palkkiot sekä heitä koskevat eläkesitoumukset            
Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä 413 39 68 376 35 64
Varatoimitusjohtaja Topi Vesteri 284 77 46 284 58 48
Muut johtoryhmän jäsenet 1 051 19 186 992 18 168
             
Hallituksen jäsenet:            
Markku Pohjola, puheenjohtaja 6.4.2017 asti 9 Ei - 26 Ei -
Pentti Hakkarainen, puheenjohtaja 7.4.2017 alkaen 21 Ei        
Pekka Timonen, I varapuheenjohtaja 23 Ei - 18 Ei -
Marianna Uotinen, II varapuheenjohtaja 6.4.2017 asti 7 Ei - 19 Ei -
Terhi Järvikare, II varapuheenjohtaja 7.4.2017 alkaen 14 Ei        
Kirsi Komi, jäsen 21 Ei - 20 Ei -
Pirkko Rantanen-Kervinen, jäsen 19 Ei - 18 Ei -
Harri Sailas , jäsen 6.4.2017 asti 6 Ei - 16 Ei -
Ritva Laukkanen, jäsen 7.4.2017 alkaen 13 Ei        
Antti Zitting, jäsen 18 Ei - 18 Ei -
Hallintoneuvoston jäsenet, yhteensä 54 Ei - 43 Ei -
             
             
F5 Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt
             
Konsernilla on useita etuusperusteisia ryhmäeläkevakuutuksia, joiden piirissä on Finnveran edeltäjäorganisaatioista Finnveraan siirtyneitä henkilöitä ja johdon lisäeläkevakuutuksessa ennen 2.4.2009 nimetyt johtoryhmän jäsenet ja aluejohtajat. Järjestelyiden piirissä oli vuoden lopussa 120 työssä olevaa henkilöä. Henkilön erotessa tai jäädessä eläkkeelle vakuutus muuttuu maksuperusteiseksi, koska vapaakirjoja ja eläkkeitä korotetaan vakuutusyhtiön antamalla hyvityksellä.
             
Järjestelyt rahoitetaan vakuutusyhtiöön suoritettavilla vuosittaisilla vakuutusmatemaattisiin laskelmiin perustuvilla maksuilla. Järjestelyihin sovelletaan paikallista vero- ja muuta lainsäädäntöä.
             
Velvoitteena esitetään vakuutetuille annettu koko lupaus ja vastaavina varoina vakuutusyhtiön vastuulla oleva osuus tästä velvoitteesta. Varojen määrä lasketaan samalla diskonttauskorolla kuin vastaava velvoite. Näin ollen diskonttauskoron muutoksesta aiheutuva riski kohdistuu ainoastaan nettovelkaan. Koska eläkkeet nousevat vakuutusyhtiön hyvityksellä, yhtiöllä ei ole näiden suhteen riskiä. Palkankorotusolettaman 0,25 %-yksikön nousu kasvattaisi velvoitetta 0,9 % (1,4 %) ja lasku päinvastoin.
             
Taseen etuusperusteinen nettovelka määräytyy seuraavasti:
  Konserni
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016
Eläkevelvoite        
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 1.1.   4 004   3 854
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 52   152  
Velvoitteiden korkokulu 60   85  
Järjestelyn velvoitteen täyttämiset -399   -481  
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
- Taloudellisen oletusten muutoksista aiheutuneet 13   476  
- Väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuneet 0   93  
- Kokemusperusteiset 253 -21 -174 150
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 31.12.   3 983   4 004
Varojen käypä arvo        
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 1.1.   3 952   3 838
Varojen korkotuotto 61   85  
Velvoitteen täyttämiset -399   -481  
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkokuluun tai -tuottoon sisältäviä eriä 416   251  
Maksusuoritukset 56 134 259 114
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 31.12.   4 086   3 952
Nettovelka (velvoitteiden ja varojen erotus)   -103   53
Laajan tuloslaskelman eläkekulu        
Kauden työsuoritukseen perustuva meno   52   152
Velvoitteen täyttämiset   0   0
Nettokorkokulu   -1   0
Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu   51   151
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät   -150   144
             
Konsernin etuusperusteinen nettovelka on muuttunut tilikauden aikana seuraavasti:
  Konserni
(1 000 e) 31.12.2017   31.12.2016
Etuusperusteinen nettovelka      
Eläkevelka (+) / Eläkesaatava (-) 1.1. 53   16
Tuloslaskelmalle kirjatut kulut 51   151
Maksetut eläkemaksut -56   -259
Muun laajan tuloksen eriin kirjattu -151   144
Eläkevelka (+) / Eläkesaatava (-) 31.12. -103   53
             
Järjestelyyn kuuluvat varat sisältävät 100 % hyväksyttäviä vakuutuksia.
  Konserni
Vakuutusmatemaattiset olettamukset 31.12.2017   31.12.2016
Diskonttokorko 1,50 %   1,50 %
Tulevat palkankorotukset 2,25 %   2,16 %
Tulevat eläkkeiden korotukset 1,65 %   1,65 %
             
Velvoitteen painotettuun keskiarvoon perustuva duraatio on 17,7 vuotta. Finnvera ennakoi maksavansa 206 000 euroa etuuspohjaisiin järjestelyihin vuonna 2018.