E Taseen liitetiedot
                     
E1 Saamiset luottolaitoksilta
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Vaadittaessa maksettavat 1 040 131 898 559 985 342 847 523
Siirretty myytävänä oleviin luovutettaviin eriin (Liitetieto E23) -3 632 -6 004    
Muut 28 279 29 936 7 620 7 555
Yhteensä 1 064 778 922 491 992 961 855 078
                     
                     
E2 Saamiset asiakkailta
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Luotot 5 692 490 5 827 299 955 476 1 067 468
- Luotot, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla luotoilla 11 198 15 925 11 198 15 668
- Muut luotot 5 729 625 5 859 478 991 383 1 097 719
- Arvonalentumiset -47 105 -45 919 -47 105 -45 919
- Siirretty myytävänä oleviin luovutettaviin eriin (Liitetieto E23) -1 228 -2 185    
Luotot tytäryhtiöille 0 0 3 041 718 2 500 398
Takaussaamiset 31 884 26 259 31 884 26 259
Saamiset vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta 121 816 224 476 121 816 224 476
- Provisio- ja palkkiosaamiset 723 212 723 212
- Saamiset jälleenvakuutuksista 0 83 521 0 83 521
- Takaisinperintäsaamisten kirjanpitoarvo 31.12. 114 774 133 444 114 774 133 444
- Takaisinperintäsaamisten nimellisarvo 204 075 202 708 204 075 202 708
-Takaisinperintäsaamisten arvonalennusten määrä -89 301 -69 264 -89 301 -69 264
- Muut vienti- ja takaisinperintäsaamiset 6 320 7 298 6 320 7 298
Yhteensä 5 846 190 6 078 034 4 150 895 3 818 600
Arvonalentumiset luotoista tilikauden aikana        
Arvonalentumiset tilikauden alussa 45 919 59 575 45 919 59 575
- Saamiskohtaiset arvonalentumiset 19 987 27 830 19 987 27 830
- Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset 25 932 31 745 25 932 31 745
Tilikaudella kirjatut arvonalentumiset 5 796 -9 141 5 796 -9 141
- Saamiskohtaiset arvonalentumiset 12 065 -368 12 065 -368
- Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset -2 598 -5 814 -2 598 -5 814
- Arvonalentumisten peruutukset -3 671 -2 817 -3 671 -2 817
- Muut muutokset 0 -142 0 -142
Toteutuneet luottotappiot arvonalennetuista luotoista -4 609 -4 515 -4 609 -4 515
Arvonalentumiset tilikauden lopussa 47 105 45 919 47 105 45 919
- Saamiskohtaiset arvonalentumiset 23 772 19 987 23 772 19 987
- Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset 23 333 25 932 23 333 25 932
                     
Emoyhtiö Finnvera Oyj:llä on takaisinperintäsaaminen brasilialaisen Oi S.A:n vuonna 2016 korvatuista vientitakuista. Yhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan takaisinperintäsaamisten kirjanpitoarvo 31.12.2017 oli 115 miljoonaa euroa, josta pääosa oli saamista Oi S.A.:lta. Oi S.A.:n korvausten tulosvaikutus Finnvera Oyj:lle on ollut vuosina 2016–2017 yhteensä -58 miljoonaa euroa.
Luotoista ja muista saamisista kirjataan arvonalentumistappio, kun on objektiivista näyttöä siitä, että niiden arvo on alentunut. Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvoitteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä yhtiön kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta lainasaamisten kerryttämiseen.
                     
                     
E3 Sijoitukset
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Saamistodistukset, myytävissä olevat        
Pankkien sijoitustodistukset ja joukkovelkakirjalainat 2 324 804 1 694 569 2 324 804 1 694 569
Yritystodistukset 239 435 193 425 239 435 193 425
Kuntatodistukset ja valtion velkasitoumukset 466 843 97 211 466 843 97 211
PK-joukkovelkakirjasijoitukset 28 634 57 216 28 634 57 216
Yhteensä 3 059 716 2 042 422 3 059 716 2 042 422
Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä        
Hankintameno 31.12.     129 006 128 403
- Hankintameno 1.1.     128 403 192 818
- Investoinnit     603 5 000
- Myynnit     0 -56 059
- Muu vähennys     0 -13 356
Kertyneet arvonalentumiset 31.12.     -44 935 -44 935
- Kertyneet arvonalentumiset 1.1.     -44 935 -43 003
- Arvonalentumiset kaudella     0 -1 932
Siirretty myytävänä oleviin luovutettaviin eriin (Liitetieto E23)     -15 256 -14 653
Yhteensä     68 815 68 815
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 1        
Hankintameno 31.12. 7 340 23 748 0 0
- Hankintameno 1.1. 23 748 71 830 0 0
- Tytäryrityksen myynti 0 -43 194    
- Investoinnit 1 048 2 426 0 0
- Myynnit ja siirrot erien välillä -15 205 -7 314 0 0
Arvonalentumiset 31.12. 7 533 -771 0 0
- Siirretty myytävänä oleviin luovutettaviin eriin (Liitetieto E23) -14 873 -8 003    
Yhteensä 0 14 973 0 0
Muut osakkeet ja osuudet 2        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 0 0 0 0
- Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 18 385 17 710    
- Siirretty myytävänä oleviin luovutettaviin eriin (Liitetieto E23) -18 385 -17 710    
Myytävissä olevat 24 092 24 383 14 068 14 399
- Myytävissä olevat 36 608 37 392 26 584 27 408
- Siirretty myytävänä oleviin luovutettaviin eriin (Liitetieto E23) -12 517 -13 009 -12 517 -13 009
Yhteensä 24 092 24 383 14 068 14 399
Sijoitukset yhteensä 3 083 807 2 081 778 3 142 598 2 125 637
                     
1 Sijoitukset osakkuusyrityksissä konserniin kuuluvien pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden sijoituksia.
2 Alla olevassa taulukossa muista osakkeista ja osuuksista julkisesti noteerattuja
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
- Muut osakkeet ja osuudet 10 023 10 314 0 331
                     
                     
E4 Aineettomat hyödykkeet
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Hankintameno 31.12. 46 945 43 982 46 825 43 860
- Hankintameno 1.1. 43 982 40 302 43 860 40 166
- Lisäykset 3 117 3 750 2 966 3 750
- Vähennykset -154 -70 0 -57
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -38 434 -36 920 -38 313 -36 800
- Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -36 920 -35 854 -36 800 -35 734
- Tilikauden poisto -1 514 -1 066 -1 514 -1 066
Kirjanpitoarvo 1.1. 7 062 4 447 7 060 4 432
Kirjanpitoarvo 31.12. 8 511 7 062 8 511 7 059
                     
                     
E5 Aineelliset hyödykkeet
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) Kiinteistöt Muut aineelliset Yhteensä Kiinteistöt Muut aineelliset Yhteensä
31.12.2017            
Hankintameno 31.12. 0 12 838 12 838 0 12 838 12 838
- Hankintameno 1.1. 0 12 794 12 794 0 12 794 12 794
- Lisäykset 0 46 46 0 46 46
- Vähennykset 0 -1 -1 0 -1 -1
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. 0 -11 647 -11 647 0 -11 647 -11 647
- Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 0 -11 362 -11 362 0 -11 362 -11 362
- Tilikauden poisto 0 -284 -284 0 -284 -284
Kirjanpitoarvo 1.1. 0 1 431 1 431 0 1 431 1 431
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 1 192 1 192 0 1 192 1 192
31.12.2016            
Hankintameno 31.12. 5 112 12 794 17 906 5 112 12 794 17 906
- Hankintameno 1.1. 5 277 11 527 16 804 5 277 11 527 16 804
- Lisäykset 0 1 333 1 333 0 1 333 1 333
- Vähennykset -164 -66 -231 -164 -66 -231
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -5 112 -11 362 -16 475 -5 112 -11 362 -16 475
- Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -5 112 -10 102 -15 214 -5 112 -10 102 -15 214
- Tilikauden poisto 0 -1 260 -1 260 0 -1 260 -1 260
Kirjanpitoarvo 1.1. 164 1 425 1 589 164 1 425 1 589
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 1 431 1 431 0 1 431 1 431
                     
                     
E6 Muut varat
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Luottotappiosaamiset valtiolta ja EAKR:lta 7 212 8 731 7 212 8 731
Saamiset tytäryhtiöiltä 0 0 16 178 9 279
Muut 1 916 2 328 1 916 2 328
Yhteensä 9 128 11 059 25 306 20 338
                     
Valtio ja Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) on antanut Finnveralle sitoumukset luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta. Vastuusitoumukset mahdollistavat Finnveran kotimaan liiketoiminnassa kaupallisia rahoituslaitoksia korkeamman riskinottotason.
                     
                     
E7 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Korko- ja korkotukisaamiset 59 721 51 643 40 282 30 255
Palkkiotuottosaamiset 3 479 3 332 6 653 4 046
Jälleenvakuutusmaksuennakot 25 743 17 063 25 743 17 063
Annetut vakuudet johdannaisista 79 100 156 080 79 100 156 080
Muut siirtosaamiset ja maksetut ennakot 20 788 8 083 3 232 4 087
Siirretty myytävänä oleviin luovutettaviin eriin (Liitetieto E23) -48 -83    
Yhteensä 188 783 236 118 155 009 211 531
                     
                     
E8 Verosaamiset ja -velat
                     
  Konserni
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016
Tuloverosaamiset 947 0
Laskennalliset verosaamiset 31.12. 3 235 2 145
- Laskennalliset verosaamiset 1.1. 2 145 0
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana tulokseen 1 090 2 145
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana omaan pääomaan 0 0
Verosaamiset yhteensä 4 182 2 145
Tuloverovelat 0 302
Laskennalliset verovelat 31.12. 299 498
- Laskennalliset verovelat 1.1. 800 1 990
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana tulokseen 2 241 42
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana omaan pääomaan 7 16
- Siirretty myytävänä oleviin luovutettaviin eriin (Liitetieto E23) -2 749 -1 550
Verovelat yhteensä 299 800
                     
Laskennallisia verovelat syntyneet pääomasijiotustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten arvostamisesta käypään arvoon sekä rahastosijoitusten arvostamisesta käypään arvoon. Finnvera Oyj on tuloverosta verovapaa yhteisö.
                     
                     
E9 Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 2017 2017
  Nimellisarvo Kirjanpito-arvo Nimellisarvo Kirjanpito-arvo
Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille        
Velat 1.1.2017 2 551 038 2 551 995 289 245 289 245
- Nostetut     243 558 243 558
- Takaisinmaksut -395 853 -395 853 -232 364 -232 364
- Käyvän arvon muutokset   -764    
- Valuuttakurssimuutokset -194 088 -194 088 -30 311 -30 311
Velat 31.12.2017 1 961 097 1 961 290 270 128 270 128
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 2016 2016
  Nimellisarvo Kirjanpito-arvo Nimellisarvo Kirjanpito-arvo
Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille        
Velat 1.1.2016 2 653 738 2 655 046 67 985 67 985
- Nostetut 200 231 200 231 424 096 424 096
- Takaisinmaksut -361 933 -361 933 -217 449 -217 449
- Käyvän arvon muutokset   -351    
- Valuuttakurssimuutokset 59 001 59 001 14 613 14 613
Velat 31.12.2016 2 551 038 2 551 995 289 245 289 245
                     
                     
E10 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
                     
Liikkeeseenlaskija ja ISIN Korko Nimellisarvo (tuhatta) Valuutta Liikkeeseen- laskupäivä Eräpäivä Emoyhtiö/Konserni
Kirjanpitoarvo
(1 000 e)           31.12.2017 31.12.2016
Finnvera Oyj - XS1062104978 0,875 % 500 000 EUR 29.04.2014 29.04.2019 509 315 514 495
Finnvera Oyj - XS1140297000 0,625 % 750 000 EUR 19.11.2014 19.11.2021 771 150 778 155
Finnvera Oyj - XS1294518318 0,625 % 1 000 000 EUR 22.09.2015 22.09.2022 1 027 245 1 034 570
Finnvera Oyj - XS1392927072 0,500 % 1 000 000 EUR 13.04.2016 13.04.2026 975 800 984 000
Finnvera Oyj - XS1613374559 1,125 % 750 000 EUR 17.05.2017 17.05.2032 741 900 0
Finnvera Oyj - XS1613374559 1,125 % 100 000 EUR 03.07.2017 17.05.2032 98 920 0
Finnvera Oyj - XS1613374559 1,125 % 150 000 EUR 06.09.2017 17.05.2032 148 380 0
Finnvera Oyj - XS0981865065 3M STIBOR +0,1 % 2 000 000 SEK 17.10.2013 17.08.2018 203 443 209 784
Finnvera Oyj - XS1538285807 1,910 % 1 500 000 SEK 20.12.2016 20.12.2028 155 211 157 828
Finnvera Oyj - XS1538285807 1,910 % 1 500 000 SEK 23.01.2017 20.12.2028 155 211 0
Finnvera Oyj - XS1538285807 1,910 % 500 000 SEK 23.01.2017 20.12.2028 51 737 0
Finnvera Oyj - XS0852098929 1,000 % 300 000 USD 07.11.2012 07.11.2017 0 283 661
Finnvera Oyj - XS1110448138 1,875 % 500 000 USD 16.09.2014 16.09.2019 414 963 474 279
Finnvera Oyj - XS1241947768 2,375 % 500 000 USD 04.06.2015 04.06.2025 404 082 455 102
Finnvera Oyj - XS1692488262 1,875 % 1 000 000 USD 05.10.2017 05.10.2020 825 698 0
Yhteensä 6 483 055 4 891 873
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 2017 2017
  Nimellisarvo Kirjanpito-arvo Nimellisarvo Kirjanpito-arvo
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat        
Velat 1.1.2017 4 849 676 4 891 873 4 849 676 4 891 873
- Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2 062 008 2 051 682 2 062 008 2 051 682
- Takaisinmaksut -258 844 -259 471 -258 844 -259 471
- Käyvän arvon muutokset   -30 276   -30 276
- Valuuttakurssimuutokset -176 474 -174 633 -176 474 -174 633
- Muut muutokset   3 881   3 881
Velat 31.12.2017 6 476 367 6 483 055 6 476 367 6 483 055
Keskikorko1   0,8235 %   0,4703 %
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 2016 2016
  Nimellisarvo Kirjanpito-arvo Nimellisarvo Kirjanpito-arvo
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat        
Velat 1.1.2016 3 937 282 3 957 734 3 937 282 3 957 734
- Liikkeeseen lasketut velkakirjat 1 154 218 1 143 558 1 154 218 1 143 558
- Takaisinmaksut -266 572 -266 572 -266 572 -266 572
- Käyvän arvon muutokset   29 275   29 275
- Valuuttakurssimuutokset 24 747 24 653 24 747 24 653
- Muut muutokset   3 225   3 225
Velat 31.12.2016 4 849 676 4 891 873 4 849 676 4 891 873
Keskikorko1   0,9050 %   0,336 %
                     
Ottolainaus on arvostettu käypään arvoon silloin, kun se on suojattu johdannaissopimuksilla (käyvän arvon optio). Eräpäivinä veloista maksetaan nimellisarvon mukainen määrä. Käyvän arvon muutos ei sisällä luottoriskin muutosta, koska velat ovat Suomen valtion takaamia ja Suomen valtion luottoriski ei ole muuttunut.
1 Emoyhtiön ja konsernin keskikorko on laskettu kaikkien korollisten lainojen keskikorkona.
                     
                     
E11 Johdannaissopimukset
                     
(1 000 e) Konserni Emoyhtiö
  Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo
  positiivinen negatiivinen yhteensä positiivinen negatiivinen yhteensä
31.12.2017            
Käyvän arvon suojaus 1            
- Koronvaihtosopimukset   43 681 2 833 820   43 681 2 833 820
Suojaavat johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa 2            
- Koronvaihtosopimukset 35 191 8 456 3 083 820 35 191 8 456 3 083 820
- Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 44 533 81 514 868 259 44 332 81 514 831 225
- Valuuttatermiinit 69 4 671 255 907 69 4 671 255 907
Yhteensä 79 792 138 321 7 041 805 79 591 138 321 7 004 771
31.12.2016            
Käyvän arvon suojaus 1            
- Koronvaihtosopimukset   16 710 1 000 000   16 710 1 000 000
Suojaavat johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa 2            
- Koronvaihtosopimukset 55 870 8 498 3 198 677 55 870 8 498 3 198 677
- Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 54 123 181 811 1 074 215 54 123 177 592 1 033 696
- Valuuttatermiinit 656 5 534 364 138 656 5 534 364 138
Yhteensä 110 649 212 553 5 637 029 110 649 208 334 5 596 510
                     
1 Käyvän arvon suojauksella suojataan ottolainausta. Johdannaissopimukset ja nillä suojatut velat on arvostettu käypään arvoon (suojatut velat arvostettu käypään arvoon suojatun riskin osalta) ja niiden arvonmuutokset on kirjattu tuloslaskelmaan. Suojauslaskennan piirissä olevat rahoitusvarat ja- velat on esitetty liitetiedossa E20.
2 Johdannaissopimuksilla suojataan ottolainausta ja valuuttakurssieroja. Johdannaisilla suojatut velat on arvostettu käypään arvoon ja niiden arvonmuutokset on kirjattu tuloslaskelmaan (käyvän arvon optio).
                     
                     
E12 Muut velat
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Palautusvelvollisuuden alaiset avustukset 24 252 24 252 24 252 24 252
TEM:ltä saatu avustus EAKR-Aloitusrahasto Oy:n pääomasijoitustoimintaan 14 653 14 653 14 653 14 653
Saadut ennakkomaksut EAKR-rahoitustoimintaan 7 598 7 598 7 598 7 598
Saamistodistusten ostovelat 0 6 998 0 6 998
Muut 3 159 2 627 9 439 2 581
Siirretty myytävänä oleviin luovutettaviin eriin (Liitetieto E23) -3 -3    
Yhteensä 49 659 56 125 55 942 56 082
                     
                     
E13 Varaukset
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Vientitakuutappiovaraukset 1.1. 11 954 12 280 11 954 12 280
Tilikauden lisäys 856 8 457 856 8 457
Tilikaudella käytetty -4 888 -1 053 -4 888 -1 053
Muu muutos 0 -7 729 0 -7 729
Vientitakuutappiovaraukset 31.12. 7 922 11 954 7 922 11 954
Takaustappiovaraukset 1.1. 32 180 39 172 32 180 39 172
- josta takauskohtaiset varaukset 17 302 20 519 17 302 20 519
- josta ryhmäkohtaiset varaukset 14 878 18 653 14 878 18 653
Tilikaudella toteutuneet tappiot, joista aikaisemmin kirjattu varaus 1 837 -810 1 837 -810
Tilikaudella kirjatut takauskohtaiset varaukset 4 492 1 830 4 492 1 830
Tilikaudella kirjatut ryhmäkohtaiset varaukset -2 199 -3 775 -2 199 -3 775
Varausten peruutukset 715 -1 315 715 -1 315
Muu muutos -4 802 -2 922 -4 802 -2 922
Takaustappiovaraukset 31.12. 32 233 32 180 32 233 32 180
- josta takauskohtaiset varaukset 19 554 17 302 19 554 17 302
- josta ryhmäkohtaiset varaukset 12 679 14 878 12 679 14 878
Muut varaukset 31.12. 3 100 2 653 3 100 2 653
Yhteensä 43 255 46 786 43 255 46 786
                     
Vientitakuutappiovaraus kirjataan, kun konsernille on syntynyt tosiasiallinen ja oikeudellinen velvoite takuukorvauksen maksuun, velvoitteen realisoituminen on todennäköistä ja se voidaan määrittää luotettavasti.
Takaustappiovaraus kirjataan, kun on objektiivista näyttöä siitä, että takausvelvoitteen realisoituminen on todennäköistä. Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvoitteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä yhtiön kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta asiakkaan kykyyn suoriutua velvoitteistaan.
Tilikaudelle kirjattujen takauskohtaisten ja ryhmäkohtaisten varausten negatiivinen luku tarkoittaa varausten pienenemistä ja vastaavasti positiivinen varausten suurenemista.
                     
                     
E14 Vuokrasopimukset
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Finnvera vuokralle ottajana, toimitilat        
Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat toimitiloista        
Yhden vuoden kuluessa 2 149 2 330 2 149 2 330
1–5 vuoden kuluessa 7 016 5 217 7 016 5 217
Yli 5 vuoden kuluessa 791 1 979 791 1 979
Yhteensä 9 956 9 526 9 956 9 526
Finnvera vuokralle antajana, toimitilat        
Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat toimitiloista        
Yhden vuoden kuluessa 1 7 16 45
1–5 vuoden kuluessa   0   0
Yli 5 vuoden kuluessa   0   0
Yhteensä 1 7 16 45
                     
                     
                     
E15 Siirtovelat ja saadut ennakot
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Korot 50 302 37 413 31 887 17 370
Saadut korkoennakot 477 9 686 477 9 686
Takuumaksuennakot 1 234 216 261 165 234 216 261 165
Saadut vakuudet johdannaisista 34 130 45 400 34 130 45 400
Muut siirtovelat ja saadut ennakot 5 022 105 028 4 836 113 883
Yhteensä 324 147 458 691 305 546 447 505
                     
1 Vientitakuista peritään takuumaksu pääsääntöisesti ennakkoon koko takuuajalta.
                     
                     
E16 Pääomalainat, Finnvera Oyj
                     
  Konserni
Laina Käyttötarkoitus Korko-% Laina-aika Saldo (1 000 e)
(1 000 e)     31.12.2017 31.12.2016
Pääomalaina 2009-2 Veraventure Oy:n osakepääoman korotus 1 0 15 vuotta 7 500 7 500
Pääomalaina 2009-3 Finnvera Oyj:n vakavaraisuuden ja rahoitusmahdollisuuksien parantaminen 2 0 15 vuotta 0 50 000
Pääomalaina 2014 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus 3 0 15 vuotta 2 525 2 525
Pääomalaina 2015 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus 3 0 15 vuotta 5 000 5 000
Pääomalaina 2016 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus 3 0 15 vuotta 5 000 5 000
 
1 Laina on myönnetty Finnveralle Veraventure Oy:n pääomaksi osakepääoman korotuksena. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä laina-ajan päättyessä, mikäli yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.
2 Laina on myönnetty Finnvera Oyj:n vakavaraisuuden ja rahoitusmahdollisuuksien parantamiseen. Laina on maksettu tilikauden aikana takaisin.
3 Lainat on myönnetty Finnveralle Aloitusrahasto Vera Oy:n pääomaksi osakepääoman korotuksena. Lainat maksetaan takaisin yhtenä eränä laina-ajan päättyessä, mikäli yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Aloitusrahasto Vera Oy on muutettu tilikauden aikana Ky-muotoiseksi ja fuusioitu Innovestor Kasvurahasto I Ky:hyn.
Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotukseen myönnetyt pääomalainat kohdistuvat myytävänä oleviin luovutettaviin eriin (Liitetieto E23).
                     
                     
E17 Rahoitusinstrumenttien luokittelu ja käyvät arvot
                     
(1 000 e) Konserni Emoyhtiö
Rahoitusvarat Lainat ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Myytävissä olevat Yhteensä Käypä arvo
3
Lainat ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Myytävissä olevat Yhteensä Käypä arvo
3
31.12.2017                    
Saamiset luottolaitoksilta 1 064 778     1 064 778 1 065 080 992 961     992 961 992 961
Saamiset asiakkailta 5 846 190     5 846 190 5 952 258 4 150 895     4 150 895 4 150 601
Lyhytaikaiset saamistodistukset     1 007 414 1 007 414 1 007 414     1 007 414 1 007 414 1 007 414
Joukkovelkakirjasijoitukset     2 052 302 2 052 302 2 052 302     2 052 302 2 052 302 2 052 302
Johdannaissopimukset   79 792   79 792 79 792   79 591   79 591 79 591
Sijoitukset osakkuusyrityksissä   0   0 0     0 0 0
Osakkeet ja osuudet 1     24 092 24 092 24 092     14 068 14 068 14 068
Myytävänä olevat luovutettavat varat 2   33 259 12 517 45 775 45 775     27 772 27 772 27 772
Muut rahoitusvarat 125 808     125 808 125 808 111 399     111 399 111 399
Yhteensä 7 036 776 113 051 3 096 324 10 246 152 10 352 522 5 255 256 79 591 3 101 556 8 436 403 8 436 109
                     
31.12.2016                    
Saamiset luottolaitoksilta 922 491     922 491 922 849 855 078     855 078 855 078
Saamiset asiakkailta 6 078 034     6 078 034 6 215 475 3 818 600     3 818 600 3 816 768
Lyhytaikaiset saamistodistukset     339 128 339 128 339 128     339 128 339 128 339 128
Joukkovelkakirjasijoitukset     1 703 294 1 703 294 1 703 294     1 703 294 1 703 294 1 703 294
Johdannaissopimukset   110 649   110 649 110 649   110 649   110 649 110 649
Sijoitukset osakkuusyrityksissä   14 973   14 973 14 973       0 0
Osakkeet ja osuudet 1     24 383 24 383 24 383     14 399 14 399 14 399
Myytävänä olevat luovutettavat varat 2   25 713 13 009 46 911 46 911     27 662 27 662 27 662
Muut rahoitusvarat 183 092     183 092 183 092 179 450     179 450 179 450
Yhteensä 7 183 616 151 336 2 079 814 9 422 955 9 560 755 4 853 128 110 649 2 084 484 7 048 261 7 046 429
                     
1 Konsernin ja emoyhtiön osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy 14 milj. euroa (14 milj. euroa) konsernin ulkopuolisia sijoituksia listaamattomiin yhtiöihin. Nämä on arvostettu hankintamenoonsa, koska käypää arvoa ei voida luotettavasti esittää.
2 Emoyhtiön myytävissä olevaan erään sisältyvät emoyhtiön omistamat EAKR-Aloirusrahasto Oy:n osakkeet ja pääomapanos Innovestor Kasvurahasto I Ky:ssä. Koska osakkeille ei ole luotettavasti määritettävissä niiden käypää arvoa, käypänä arvona esitetään niiden hankinta-arvo.
Konsernin myytävissä olevaan erään koostuvat listaamattomia osakkeita ja pääomapanoksia. Näiden käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä, käypänä arvona esitetään niiden hankinta-arvo.
3 Käyvät arvot tase-erille, joita ei arvosteta käypään arvoon kirjanpidossa on määritetty seuraavien periaatteiden mukaisesti.
Lyhytaikaisten saamisten käyväksi arvoksi on asetettu sama kuin niiden kirjanpitoarvo lyhyen maturiteetin vuoksi, pitkäaikaisten saamisten käypä arvo perustuu diskontattuihin rahavirtoihin (Taso 2).

 
                     
(1 000 e) Konserni   Emoyhtiö
Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Muut rahoitusvelat Yhteensä Käypä arvo
3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Muut rahoitusvelat Yhteensä Käypä arvo
3
31.12.2017                  
Velat luottolaitoksille   187 609 187 609 191 265     187 609 187 609 191 265
Velat muille yhteisöille 37 227 1 736 453 1 773 680 1 826 166     82 519 82 519 82 519
Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat 6 483 055   6 483 055 6 483 055   6 483 055   6 483 055 6 483 055
Johdannaissopimukset 138 321   138 321 138 321   138 321   138 321 138 321
Muut rahoitusvelat   75 821 75 821 75 821     72 632 72 632 72 632
Pääomalainat   7 500 7 500 7 500     7 500 7 500 7 500
Myytävänä olevat luovutettavat velat   12 525 12 525 12 525     12 525 12 525 12 525
Yhteensä 6 658 604 2 019 908 8 678 513 8 734 654   6 621 377 362 786 6 984 163 6 987 818
                     
31.12.2016                  
Velat luottolaitoksille   213 452 213 452 218 847     213 452 213 452 218 847
Velat muille yhteisöille 41 476 2 297 067 2 338 543 2 425 850     75 793 75 793 75 793
Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat 4 891 873   4 891 873 4 891 873   4 891 873   4 891 873 4 891 873
Johdannaissopimukset 212 553   212 553 212 553   208 334   208 334 208 334
Muut rahoitusvelat   195 909 195 909 195 909     193 114 193 114 193 114
Pääomalainat   57 500 57 500 57 500     57 500 57 500 57 500
Myytävänä olevat luovutettavat velat   12 525 12 525 12 525     12 525 12 525 12 525
Yhteensä 5 145 902 2 776 453 7 922 354 8 015 057   5 100 207 552 385 5 652 591 5 657 987
                     
3 Käyvät arvot tase-erille, joita ei arvosteta käypään arvoon kirjanpidossa on määritetty seuraavien periaatteiden mukaisesti.
Lyhytaikaisten saamisten käyväksi arvoksi on asetettu sama kuin niiden kirjanpitoarvo lyhyen maturiteetin vuoksi, pitkäaikaisten saamisten käypä arvo perustuu diskontattuihin rahavirtoihin (Taso 2).

 
Arvostusryhmät
IFRS-säännösten mukaan rahoitusvarat luokitellaan neljään arvostusryhmään: lainat ja muut saamiset, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat, myytävissä olevat ja eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat esitetään säännöksen mukaan vielä ryhmiteltynä: kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin ja alunperin tähän ryhmään luokiteltuihin rahoitusvaroihin. Konsernilla ei ole kaupankäyntitarkoituksessa, eikä eräpäivään saakka pidettäviä rahoitusvaroja.
                     
Konsernin rahoitusvelat luokitellaan IFRS-säännösten mukaan kahteen ryhmään: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin ja muihin rahoitusvelkoihin. Muut rahoitusvelat arvostetaan (jaksotettuun) hankintamenoon. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat esitetään rahoitusvarojen tapaan jaoteltuna kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin ja alunperin tähän ryhmään luokiteltuihin rahoitusvelkoihin. Konsernilla ei ole kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvelkoja.
                     
Käyvän arvon määritysperiaatteet erille, jotka arvostetaan käypään arvoon kirjanpidossa
                     
1. Saamistodistukset
Saamistodistusten käyvät arvot perustuvat kolmannen osapuolen määrittämiin kauden päättymispäivän hintoihin tai kauden päättymispäivän markkinakorolla diskontattuun arvoon.
                     
2. Johdannaissopimukset
Koron- ja valuutanvaihtosopimusten sekä valuuttatermiinien käyvät arvot on määritelty rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään tilikauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta markkinainformaatiota. Konserni käyttää näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä yleisesti käytettyjä arvostusmalleja. Käyvät arvot vastaavat markkinoiden keskihintoja tilanteissa, joissa konserni siirtäisi tai purkaisi johdannaissopimuksen tavanomaisessa liiketoimessa tilikauden päättymispäivän markkinaolosuhteissa. Johdannaissopimuksiin liittyvää luottoriskiä pienennetään vakuusjärjestelyillä. Käypiä arvoja seurataan päivittäin vastapuolilta saatujen laskelmien ja oman arvostuslaskennan avulla.
                     
3. Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten käypä arvo määritetään yhtiön hallituksen hyväksymällä arvostusmenetelmällä, joka noudattaa IPEV:n (International Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvonmääritysperiaatteita ja suosituksia. Menetelmässä sijoituksen käyvän arvon määrittely perustuu ulkopuolisten sijoittajien tekemään arvonmääritykseen ja sijoituksiin sekä rahaston hallituksen hyväksymään kohdeyhtiön arvostukseen. Kohdeyritysten arvonmääritystä tehdään vuoden mittaan jatkuvasti, arvonmääritykset päivitetään puolivuosittain konsernin raportointiin erillisessä prosesissa, jossa sijoituksia tarkastellaan sijoituskohteittain.
                     
Valtion toimintalinjausten mukaisesti Finnvera luopuu pääomasijoitustoiminnasta merkittäviltä osin. Finnvera on käynnistänyt tähän liittyvät toimenpiteet. Tästä johtuen pääomasijoitusten käyvän arvon määrittämisessä on huomioitu myös Finnveran ja pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden johdon arvio sijoitusten käyvästä arvosta.
                     
4. Osakkeet ja osuudet
Myytävissä oleviin osakkeisiin ja osuuksiin luokitellut Nasdaq OMX Helsingin pörssissä noteeratut osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin. Myytävissä oleviin osakkeisiin ja osuuksiin luokitellut noteeraamattomat osakesijoitukset on arvostettu hankitamenoon, koska niiden arvostaminen käypään arvoon arvostusmenetelmiä käyttäen ei ole ollut mahdollista, eikä sijoitusten käypää arvoa muuten voida luotettavasti selvittää. Merkittävin tällainen erä on Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n osakkeet 13,67 milj. euroa (2016: 13,67 milj. euroa).
                     
5. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut velat
Käyvät arvot yleiseen liikkeeseen lasketuille joukkovelkakirjoille, jotka eivät ole suojauslaskennan alla perustuvat kolmannen osapuolen määrittämiin kauden päättymispäivän hintoihin. Muut käypään arvostettavien velkojen käyvät arvot lasketaan rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään tilikauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta laskentainformaatiota. Velkojen arvostuksessa huomioidaan myös yhtiön oma luottoriski.
                     
                     
E18 Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisen hierarkia
                     
Esitystapaa on muutettu edellisestä vuodesta. Alla olevassa taulukossa esitetään käyvän arvon hierarkiatasot erille, jotka on arvostettu käypään arvoon kirjanpidossa. Käyvät arvot tase-erille, joita ei arvosteta käypään arvoon kirjanpidossa on esitetty liitetiedossa E17 ja näiden käypien arvojen määritykset on annettu liitetiedon E17 alaviitteissä 1–3.
                     
(1 000 e) Konserni Emoyhtiö
Rahoitusvarat 31.12.2017 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat            
- Johdannaissopimukset   79 792     79 591  
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä            
- Myytävänä olevat omaisuuserät     33 259      
Myytävissä olevat            
- Joukkovelkakirjasijoitukset   2 052 302     2 052 302  
- Osakkeet ja osuudet 10 023          
Yhteensä 10 023 2 132 094 33 259 0 2 131 893 0
Rahoitusvelat 31.12.2017 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat            
- Velat muille yhteisöille   37 227        
- Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat   6 483 055     6 483 055  
- Johdannaissopimukset   138 321     138 321  
Yhteensä           6 658 604     6 621 377  
                     
(1 000 e) Konserni Emoyhtiö
Rahoitusvarat 31.12.2016 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat            
- Johdannaissopimukset   110 649     110 649  
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä     14 973      
- Myytävänä olevat omaisuuserät     25 713      
Myytävissä olevat            
- Joukkovelkakirjasijoitukset   1 703 294     1 703 294  
- Osakkeet ja osuudet 9 983     331    
Yhteensä 9 983 1 813 943 40 686 331 1 813 943 0
Rahoitusvelat 31.12.2016 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat            
- Velat muille yhteisöille   41 476        
- Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat   4 891 873     4 891 873  
- Johdannaissopimukset   212 553     208 334  
Yhteensä   5 145 902     5 100 207  
                     
Hierarkiatasot
Taso 1: Aktiivisilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat noteeratut osake- ja rahastosijoitukset arvostetaan markkinahintoihin.
Taso 2: Koron- ja valuutanvaihtosopimusten, valuuttatermiinien sekä velkojen käyvät arvot on määritelty rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään kauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta markkinainformaatiota. Käyvät arvot yleiseen liikkeeseen lasketuille joukkovelkakirjoille, jotka eivät ole suojauslaskennan alla perustuvat kolmannen osapuolen määrittämiin kauden päättymispäivän hintoihin. Joukkovelkakirjasijoitusten käyvät arvot perustuvat kolmannen osapuolen määrittämiin kauden päättymispäivän hintoihin tai kauden päättymispäivän markkinakorolla diskontattuun arvoon.
Taso 3: Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten käyvän arvon määrittellyn pohjana on IPEV:n (International Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvostusperiaatteet ja suositukset. Valtion toimintalinjausten mukaisesti Finnvera luopuu pääomasijoitustoiminnasta merkittäviltä osin. Finnvera on käynnistänyt tähän liittyvät toimenpiteet. Tästä johtuen pääomasijoitusten käyvän arvon määrittämisessä on huomioitu myös Finnveran ja pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden johdon arvio sijoitusten käyvästä arvosta.
                     
Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä
Tilikauden ja edellisen tilikauden aikana ei ole tapahtunut siirtojan käypien arvojen hierarkiatasojen 1 ja 2 välillä.
                     
                     
E19 Erittely hierarkiatason 3 tapahtumista
                     
TASO 3, Rahoitusvarat Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat        
Saldo 1.1. 40 687 101 320 0 0
Tuloslaskelmaan kirjatut voitot ja tappiot yhteensä 6 434 -9 646 0 0
Hankinnat 2 395 11 449 0 0
Myynnit -16 235 -50 081 0 0
Siirrot tasolle 3 0 0 0 0
Siirrot pois tasolta 3 0 0 0 0
Muu -22 -12 356 0 0
Saldo kauden lopussa 33 259 40 687 0 0
Tuloslaskelman voitot ja tappiot niistä instrumenteista, jotka ovat vielä Finnveran hallussa. 2 575 -2 688 0 0
                     
Konsernin vertailuvuoden erässä myynnit on esitetty Aloitusrahasto Vera Oyn osake-enemmistön myynnin vaikutus konsernin rahoitusvaroihin.
                     
                     
E20 Suojauslaskennan piiriin kuuluvat rahoitusvarat ja -velat ja suojauslaskennan nettotulos
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Rahoitusvarat        
Johdannaissopimukset        
- Suojauslaskennan piiriin kuuluvat        
- Muut 79 792 110 649 79 591 110 649
Yhteensä 79 792 110 649 79 591 110 649
Rahoitusvelat        
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat        
- Suojauslaskennan piiriin kuuluvat 2 790 698 984 000 2 790 698 984 000
- Muut 3 692 357 3 907 873 3 692 357 3 907 873
Yhteensä 6 483 055 4 891 873 6 483 055 4 891 873
Johdannaissopimukset        
- Suojauslaskennan piiriin kuuluvat 43 681 16 710 43 681 16 710
- Muut 94 641 195 843 94 641 191 623
Yhteensä 138 321 212 553 138 321 208 334
Suojauslaskennan nettotulos        
Voitot (+) / tappiot (-) käypään arvoon arvostettavista eristä        
- Suojauslaskennan piiriin kuuluvat johdannaissopimukset 17 927 6 087 -17 872 6 087
- Suojauslaskennan piiriin kuuluvat velat -17 872 -6 818 17 927 -6 818
Yhteensä 54 -731 54 -731
                     
Suojauslaskennan kohteena on Finnveran huhtikuussa 2016 liikkeeseen laskema miljardin euron 10 vuoden pituinen joukkovelkakirjalaina, sekä 2017 tammikuun jälkeen liikkeeseenlasketut joukkovelkakirjalainat.
                     
Suomen Vientiluotto Oy:lle kuuluva osuus velkojen ja johdannaisten käyvän arvon muutoksen erotuksesta kirjataan Finnvera Oyj:n tilinpäätöksessä joko velaksi tai saamiseksi Suomen Vientiluotto Oy:ltä riippuen muutoksen lopputulemasta.
                     
                     
E21 Rahoitusinstrumentit, jotka nettoutetaan taseessa tai jotka sisältyvät nettoutussopimuksiin
                     
  Konserni / Emoyhtiö
(1 000 e) Kirjatut erät, brutto Taseessa nettoutetut kirjatut erät, brutto Kirjanpitoarvo taseessa, netto Rahoitusinstrumentit
1
Vakuudeksi saadut/annetut rahoitusinstrumentit
1
Vakuudeksi saatu/annettu käteinen
1
Nettosumma
1
Rahoitusvarat 31.12.2017              
Johdannaissopimukset 79 591 0 79 591 -45 745 0 -33 130 716
Yhteensä 79 591 0 79 591 -45 745 0 -33 130 716
Rahoitusvelat 31.12.2017              
Johdannaissopimukset 138 352 0 138 352 -45 745 0 -78 100 14 507
Yhteensä 138 352 0 138 352 -45 745 0 -78 100 14 507
               
Rahoitusvarat 31.12.2016              
Johdannaissopimukset 110 649 0 110 649 -69 850 0 -45 400 -4 601
Yhteensä 110 649 0 110 649 -69 850 0 -45 400 -4 601
Rahoitusvelat 31.12.2016              
Johdannaissopimukset 208 334 0 208 334 -69 850 0 -156 080 -17 596
Yhteensä 208 334 0 208 334 -69 850 0 -156 080 -17 596
                     
1 Määrät, joita ei ole nettoutettu, mutta jotka sisältyvät päänettoutussopimuksiin ja vastaaviin.
                     
                     
E22 Oma pääoma
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017   31.12.2016 31.12.2017   31.12.2016
Emoyhtiön osakepääoma   196 605   196 605 0 196 605   196 605
Rahastot   0     0 0    
- Ylikurssirahasto 51 036 0 51 036   51 036 0 51 036  
- Käyvän arvon rahasto 4 534 55 570 3 488 54 524 4 342 55 378 3 323 54 359
Sidottu oma pääoma   252 175   251 129   251 983   250 964
Vapaat rahastot                
- Kotimaan toiminnan rahasto 213 734   154 550   213 734   154 550  
- Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 687 681   668 440   687 681   668 440  
- Pääomasijoitustoiminnan rahasto 15 252 916 667 15 252 838 242 15 252 916 667 15 252 838 242
Kertyneet voittovarat                
- Edellisten tilikausien voittovarat 38 659 0 33 065   504 0 504  
- Tilikauden voitto 106 744 145 403 84 019 117 084 98 411 98 914 78 425 78 929
Vapaa oma pääoma   1 062 071   955 327   1 015 582   917 171
Yhteensä   1 314 245   1 207 362   1 267 565   1 168 136
Emoyhtiön omistajien osuus omastapääomasta   1 314 245   1 206 456   1 267 565    
Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta   0   906        
                     
                 
                 
Osakepääoma ja omistus: 31.12.2017 31.12.2016
Omistaja Osake-pääoma (1000e) Osakkeet kpl Omistusosuus Osake-
pääoma (1000e)
Osakkeet kpl Omistusosuus
Suomen valtio 196 605 11 565 100 % 196 605 11 565 100 %
                     
Rahastot:
                     
Ylikurssirahasto
Rahasto on muodostunut ennen 1.9.2006 voimassa olleiden säännösten aikana. Rahastossa on Kera Oyj:n osakkeiden hankintahinnan ja nimellisarvon erotus 42,9 miljoonaa euroa sekä Takuukeskuksen omaisuuden siirron ja Fide Oy:n osakkeiden hankinnan yhteydessä syntynyt 0,1 miljoonaa euroa sekä Suomen Vientiluotto Oy:n osakkeiden hankintaan liittyneessä Finnveran osakepääoman korotuksessa syntynyt 8,1 miljoonaa euroa.
                     
Kotimaan rahasto sekä vienti- ja erityistakaustoiminnan rahasto
Vuonna 2006 Finnvera Oyj:n toimintaa sääteleviä lakeja muutettiin siten, että yhtiön taseeseen perustettiin erilliset rahastot kotimaan toiminnan sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tulevien vuosien tappioiden kattamista varten. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot korvataan Valtiontakuurahastosta vasta sitten, jos vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastossa ei ole tarvittavia varoja. Kotimaan toiminnan rahastoon siirrettiin vararahastoon kertyneet kotimaan toiminnan voittovarat ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta kertyneet voittovarat.
                     
Pääomasijoitustoiminnan rahasto
Taseen vapaaseen omaan pääomaan perustettin vuonna 2011 pääomasijoitustoiminnan rahasto EAKR-toimenpideohjelmien mukaiseen pääomasijoitustoimintaan kohdennettavien varojen seuraamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut Finnveralle 17,5 miljoonaa euroa varoja ohjelmakauden 2007–2013 EAKR-toimenpideohjelmien mukaiseen pääomasijoitustoimintaan ja nämä varat on kirjattu em. rahastoon.
                     
Käyvän arvon rahasto
Rahasto sisältää myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksen. Rahastoon merkityt erät realisoituvat tuloslaskelmaan silloin, kun myytävissä olevasta arvopaperista luovutaan tai kirjataan arvonalennus.
                     
Konsernin pääomahallinnan tavoitteet ja periaatteet on esitetty riskienhallinta-osiossa.
                     
                     
E23 Myytävänä olevat luovutettavat erät
                     
Pääomasijoitustoiminta kuuluu kokonaisuutena myytävinä oleviin luovutettaviin eriin, koska valtion toimintalinjausten mukaisesti konserni luopuu pääomasijoitustoiminnastaan. Konsernilukuihin sisältyvät myytävinä olevina luovutettavina erinä EAKR-Aloitusrahasto Oy:n varat ja velat sekä Innovestor Kasvurahasto I Ky:öön sijoitetut pääomapanokset.

Finnvera osti vuoden 2017 aikana EAKR-Aloitusrahasto Oy:n pienosakkaiden omistusosuudet (noin 5 prosenttia) jääden rahaston ainoaksi osakkaaksi. Järjestelyllä valmistaudutaan Finnveran kokonaisirtaantumiseen EAKR-Aloitusrahaston Oy:sta. IFRS 12 kappaleen B17:n salliman esitystavan mukaan EAKR-Aloitusrahasto Oy:tä koskeva taloudellinen informaatio on jätetty vuoden 2017 tilinpäätöksessä esittämättä.

Aloitusrahasto Vera Oy sulautui vuonna 2017 Innovestor Kasvurahasto I Ky:öön. Vuoden 2017 lopussa emoyhtiöllä on 19,71 prosentin omistusosuus Innovestor Kasvurahasto I Ky:ssä, eikä yhtiötä yhdistellä konsernitilinpäätökseen.

Veraventure Oy:n myytävänä olleet pääomasijoitukset on myyty vuoden 2017 aikana, eikä yhtiöllä ole enää varsinaista liiketoimintaa.
                     
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Varat        
Saamiset luottolaitoksilta - vaadittaessa maksettavat 3 632 6 004    
Saamiset asiakkailta - luotot 1 228 2 185    
Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 0 0 15 256 14 653
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 14 873 8 003    
Sijoitukset muihin osakkeisiin ja osuuksiin 30 902 30 719 12 517 13 009
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 48 83    
Yhteensä 50 683 46 994 27 772 27 662
Velat        
Muut velat 3 3    
Pääomalainat 12 525 12 525 12 525 12 525
Laskennalliset verovelat 2 749 1 550    
Yhteensä 15 277 14 078 12 525 12 525
                     
Finnvera toteuttaa vuosittain IAS 36:n mukaisesti tytäryhtiösijoituksistaan arvonalentumistestauksen. Myytävänä olevien luovutettavien erien arvostusperusteet on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa A13.