D Tuloslaskelman liitetiedot
 
D1 Korkotuotot ja -kulut
             
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Korkotuotot        
Korkotuotot luotonannosta asiakkaille 114 650 114 190 64 500 55 519
- Kotimaan rahoitus 36 167 36 043 36 000 34 703
- Viennin rahoitus 78 483 78 147 28 499 20 815
Asiakkaille ohjattu korkotuki 767 1 540 767 1 540
- Alueellinen korkotuki 1 113 1 113
- Erityislainojen korkotuki 765 1 426 765 1 426
- EAKR-korkotuki 0 0 0 0
- Kansallinen korkotuki (EAKR) 0 0 0 0
Muut korkotuotot -1 523 -548 -2 236 -1 356
- Vientitakuu- ja erityistakaussaamisten korot 495 487 495 487
- Takaussaamisten korot 1 641 1 612 1 641 1 612
- Saamisista luottolaitoksilta 2 333 1 057 1 804 449
- Saamistodistuksista, myytävissä olevista -6 177 -3 905 -6 177 -3 905
- Muut 185 201 0 2
Yhteensä 113 894 115 182 63 030 55 702
Korkokulut        
Veloista luottolaitoksille -3 761 -986 -3 761 -986
Veloista muille yhteisöille -44 211 -51 769 0 0
Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista -16 585 -10 617 -16 585 -10 617
Muut korkokulut -2 911 -1 519 -3 172 -1 673
Yhteensä -67 468 -64 892 -23 518 -13 277
Korkokate 46 426 50 290 39 512 42 425
Korkotuotot rahoitusvaroista, joita ei arvosteta käypään arvoon 120 071 119 087 69 207 59 607
Korkokulut veloista, joita ei arvosteta käypään arvoon -47 972 -52 756 -3 761 -986
Korkotuotoissa luotto- ja takaustappioille kertynyttä korkotuottoa 1 752 2 398 1 752 2 398
 
Korkotuki valtiolta ja Euroopan aluekehitysrahastolta
Asiakkaille ohjattu korkotuki lasketaan ajankulumisen perusteella koron tapaan ja se esitetään omana eränään tuloslaskelman korkotuotoissa.Vuonna 2001 aloitettiin sellaisten investointi- ja käyttöpääomalainojen myöntäminen, joihin valtion kansallisen korkotuen ohella saadaan korkotukea myös Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista.
 
Korkotuetut luotot ja takaukset yhteensä 63 906 77 254 63 906 77 254
             
             
D2 Palkkiotuotot ja -kulut netto
             
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Palkkiotuotot        
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta 106 210 120 450 106 210 120 450
Muista takauksista 27 678 26 451 27 678 26 451
Luotonannosta 17 114 18 227 16 973 17 478
Muista 510 561 -12 60
Yhteensä 151 513 165 689 150 849 164 438
             
Kaikki palkkiotuotot ovat rahoitusvaroista, joita ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti.
             
Palkkiokulut        
Jälleenvakuutustoiminnasta -21 720 -20 926 -21 720 -20 926
Varainhankinnasta -710 -366 -710 -366
Maksuliikenteestä -251 -247 -250 -245
Muista -1 727 -200 -1 727 -200
Yhteensä -24 408 -21 740 -24 407 -21 737
Palkkiotuotot ja -kulut netto 127 105 143 950 126 442 142 701
Palkkiotuotot rahoitusvaroista, joita ei arvosteta käypään arvoon 151 513 165 689 150 849 164 438
Palkkiokulut rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei arvosteta käypään arvoon -23 698 -21 373 -23 697 -21 371
             
             
D3 Voitot ja tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä
             
Taulukon esitystapaa on muutettu edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailutiedot on korjattu uuden esitystavan mukaiseksi.
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) Myynti- voitot ja
-tappiot
Käyvän
arvon
muutokset
Yhteensä Myynti- voitot ja
-tappiot
Käyvän
arvon
muutokset
Yhteensä
31.12.2017            
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä            
Johdannaissopimuksista   -36 922 -36 922   -4 030 -4 030
Käypään arvoon arvostettavista veloista   31 041 31 041   5 045 5 045
Osakkeista ja osuuksista -1 469 7 903 6 434      
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä yhteensä -1 469 2 022 553 0 1 015 1 015
             
Rahoitusinsrumenttiluokittain, IAS 39            
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät -1 469 2 022 553   1 015 1 015
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä yhteensä -1 469 2 022 553 0 1 015 1 015
Valuuttatoiminnan nettotuotot(+)/ kulut (-)     -29     -43
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminna nettotuot yhteensä     524     972
             
31.12.2016            
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä            
Johdannaissopimuksista   18 104 18 104   -1 041 -1 041
Käypään arvoon arvostettavista veloista   -29 059 -29 059   809 809
Osakkeista ja osuuksista -7 797 -2 688 -10 485      
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä yhteensä -7 797 -13 643 -21 440 0 -232 -232
             
Rahoitusinsrumenttiluokittain, IAS 39            
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät -7 797 -13 643 -21 440   -232 -232
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä yhteensä -7 797 -13 643 -21 440 0 -232 -232
Valuuttatoiminnan nettotuotot(+)/ kulut (-)     1 926     1 955
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminna nettotuot yhteensä     -19 514     1 723
             
Suomen Vientiluotto Oy:lle kuuluva osuus velkojen ja johdannaisten käyvän arvon muutoksen erotuksesta kirjataan Finnvera Oyj:n tilinpäätöksessä joko velaksi tai saamiseksi Suomen Vientiluotto Oy:ltä riippuen muutoksen lopputulemasta.
             
             
D4 Sijoitustoiminnan nettotuotot
             
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Myytävissä olevista rahoitusvaroista        
Myytävissä olevista osakkeista ja osuuksista 8 0 8 0
- Myyntivoitot ja -tappiot 0 0 0 0
- Arvonalentumiset 8 0 8 0
Myytävissä olevista saamistodistuksista 176 0 176 0
- Myyntivoitot ja -tappiot 176 0 176 0
- Arvonalentumiset 0 0 0 0
Osinkotuotot 15 296 15 21
Yhteensä 198 296 198 21
             
             
D5 Liiketoiminnan muut tuotot
             
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Hallinnointipalkkiot 282 183 282 183
Hallinnointipalkkiot tytäryhtiöiltä (sisäinen veloitus) 0 0 2 449 2 588
Vuokratuotot 6 33 55 123
Myyntivoitot/-tappiot -124 479 -124 479
EAKR-pääomasijoitustoiminnan alijäämähyvitys 0 1 615 0 0
Pääomasijoitustoiminnan pääomalainan anteeksianto valtiolta 0 9 153 0 9 153
Myyntivoitto pitkäaikaisista omaisuuseristä (liitetieto E23) 303 839 0 0
Muut 189 144 152 90
Yhteensä 657 12 445 2 814 12 617
             
             
D6 Henkilöstökulut
             
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Palkat ja palkkiot -23 243 -23 671 -22 883 -22 924
Henkilösivukulut -5 464 -6 188 -5 414 -5 929
Eläkekulut        
- Maksupohjaiset järjestelyt -4 002 -4 144 -3 967 -3 921
- Etuuspohjaiset järjestelyt -291 -361 -291 -361
Muut henkilösivukulut -1 172 -1 683 -1 156 -1 647
Yhteensä -28 707 -29 860 -28 297 -28 853
             
             
D7 Tilintarkastuspalkkiot
             
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Lakisääteinen tilintarkastus -72 -93 -59 -80
Muut tilintarkastukseen liittyvät palvelut -97 -100 -97 -100
Yhteensä -170 -193 -156 -180
             
             
D8 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
             
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Poistot ja arvonalentumiset        
Aineettomista hyödykkeistä -1 516 -1 079 -1 514 -1 066
Aineellisista hyödykkeistä -284 -607 -284 -607
- Kiinteistöistä 0 0 0 0
- Koneista ja kalustosta -284 -607 -284 -607
- Muista aineellisista hyödykkeistä 0 0 0 0
Yhteensä -1 800 -1 686 -1 798 -1 672
             
             
D9 Liiketoiminnan muut kulut
             
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Vuokrakulut -2 497 -3 436 -2 497 -3 436
Kiinteistökulut -247 -890 -247 -890
Vientiluottorahoituksen ylijäämän palautus SVL:lle 0 0 -6 305 -10 810
Myyntitappio pitkäaikaisista omaisuuseristä (liitetieto E23) 0 0 0 -7 221
Yhteensä -2 744 -4 326 -9 050 -22 356
             
             
D10 Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot sekä muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot
             
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Arvonalentumiset saamisista ja takaustappiot        
Arvonalentumiset luotoista -24 928 -15 039 -24 748 -15 231
- Toteutuneet luottotappiot -23 659 -28 800 -23 659 -28 992
- Saamiskohtaisten arvonalentumisten muutos -3 784 7 842 -3 784 7 842
- Ryhmäkohtaisten arvonalentumisten muutos 2 516 5 918 2 696 5 918
         
Takaustappiot -14 201 -11 431 -14 201 -11 431
- Toteutuneet takaustappiot -14 148 -18 423 -14 148 -18 423
- Sitoumuskohtaisten tappiovarausten muutos -2 252 3 217 -2 252 3 217
- Ryhmäkohtaisten tappiovarausten muutos 2 199 3 775 2 199 3 775
         
Muut saamiset 0 -89 0 0
- Toteutuneet luottotappiot 0 -89 0 0
Yhteensä, brutto -39 130 -26 559 -38 949 -26 662
         
Valtion ja EAKR:n osuus toteutuneista luotto- ja takaustappioista 1 22 833 28 272 22 833 28 272
Yhteensä, netto -16 297 1 714 -16 116 1 611
 
1 Valtion ja EAKR:n korvausosuus Finnvera Oyj:n lopullisista luotto- ja takaustappioista koskee ilman turvaavaa vakuutta myönnettyjä luottoja ja takauksia, joita oli 31.12.2017 yhteensä 2 127 (2 138) miljoonaa euroa. Korvausosuus oli tilikaudella kirjatuista luotto- ja takaustappioista 59,09 % (57,69 %).
 
Tappiot vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta        
Takuu- ja takaustappiot -2 291 -67 416 -2 291 -67 416
- Nettokorvaukset -6 323 -67 742 -6 323 -67 742
- Tappiovaraukset vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta 4 032 326 4 032 326
Yhteensä -2 291 -67 416 -2 291 -67 416
         
Arvonalentumiset saamisista ja takaus-/takuutappiot yhteensä -18 588 -65 702 -18 407 -65 805
         
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonalentumiset        
Aloitusrahasto Vera Oy:n osakkeiden alaskirjaus 0 -1 932 0 -1 932
Yhteensä 0 -1 932 0 -1 932
             
             
D11 Tuloverot
             
  Konserni
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta -2 208 -3 156
Aikaisempien tilikausien verosta 0 0
Laskennallisista veroista (liitetieto E8) 97 4 114
Yhteensä -2 111 958
 
Finnvera Oyj on TVL 20§:n perusteella tuloverosta vapaa yhteisö.