C Segmentti-informaatio
 
Finnveran segmentti-informaatio perustuu yhtiön sisäiseen liiketoiminta-aluejakoon ja organisaatiorakenteeseen. Asiakasyritykset on jaettu liiketoiminta-alueisiin niiden koon ja kehitysvaiheen rahoitustarpeen mukaisesti. Kullekin liiketoiminta-alueelle on rakennettu oma palvelukonseptinsa. Yhtiön segmentit ovat paikalliset pienyritykset, kotimarkkinayritykset, kasvavat- ja kansainvälistyvät yritykset, viennin rahoitus, vientiluottojen rahoitus ja pääomasijoitustoiminta.

Paikalliset pienyritykset-segmentin asiakkaita ovat paikallisesti toimivat alle 10 henkilön yritykset. Kyseinen segmentti tarjoaa rahoituspalveluja yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen yhteistyössä seudullisten yrityspalvelujen ja muiden rahoittajien kanssa.

Kotimarkkinayritykset-segmentin asiakkaita ovat pk-yritykset ja suuret yritykset erityisin perustein. Asiakaskunnassa on sekä tuotannollisia että palveluyrityksiä. Rahoitusratkaisuja tarjotaan erityisesti yritysten kehitys- ja kasvutarpeisiin sekä sukupolvenvaihdoksiin yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa.

Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset -segmentin asiakkaita ovat pk-yritykset ja midcap-yritykset1, joilla on kansainvälistymiseen perustuva kasvun strategia. Osa asiakkaista on jo kansainvälistynyt ja harjoittaa vientiä, osa on vasta tämän kehityksen alkuvaiheessa. Yritykset käyttävät yleensä myös muiden kasvuyrityspalveluorganisaatioiden (Business Finland ja ELY-keskus) palveluja sekä hyödyntävät Finnveran viennin rahoituspalveluja.

Viennin rahoitus -segmentti muodostuu vientitakuu- ja vientiluottojen rahoitustoiminnasta, jonka asiakkaina ovat yleensä suuryrityrityksiksi luokitellut Suomessa toimivat viejät ja niiden kotimaiset ja ulkomaiset viennin rahoittajat. Lisäksi segmenttiin kuuluu Finnveran tytäryhtiöistä Suomen Vientiluotto Oy. Tytäryhtiö tarjoaa vientiluottojen rahoitusta sekä lähdeverosopimuksiin perustuvaa viennin rahoitusta ja hallinnoi OECD-ehtoisiin vientiluottoihin ja alusrahoitukseen liittyvää korontasausjärjestelmää. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA).

Pääomasijoitustoiminta-segmentti muodostuu konsernin pääomasijoitustoiminnasta. Pääomasijoitustoiminta luetaan myytävänä oleviin omaisuuseriin, koska valtion toimintalinjausten mukaisesti konserni luopuu pääomasijoitustoiminnasta. Pääomasijoitusyhtiöitä ovat tytäryhtiöt Veraventure Oy ja EAKR-Aloitusrahasto Oy. EAKR-Aloitusrahasto Oy luetaan myytävänä oleviin luovutettavat eriin. Tilikauden 2017 aikana Veraventure Oy on luopunut pääomasijoitustoiminnastaan myymällä sijoituksensa. Tilikaudella 2016 tapahtuneesta enemmistöosuuden myynnistä konsernin ulkopuolelle johtuen Aloitusrahasto Vera Oy:n luvut eivät enää sisälly vuoden 2017 segmenttilukuihin. Aloitusrahasto Vera Oy on sulautunut vuoden 2017 aikana Innovestor Kasvurahasto I Ky:öön. Finnveralla on tilikauden 2017 lopussa 19,71 (19,99) prosenttiosuus edellä mainitusta rahastosta ja sen omistusosuus esitetään taseen myytävänä olevana luovutettavana eränä.

Kullekin segmentille kohdistetaan ne tuotot ja kulut, joiden katsotaan sille kuuluvan tai kohdistus tapahtuu sisäisten laskentasääntöjen perusteella. Kaikki tuotot ja kulut on kohdennettu segmenteille. Eri segmenttien kesken ei ole merkittävää liiketoimintaa.

Finnveran segmenttien tuloksellisuuden arviointi perustuu liikevoittoon. Segmenttien varojen ja velkojen arvostusperiaatteet ovat tilinpäätösperiaatteissa esitetyn mukaiset.

Finnvera-konsernilla on toimintaa vain Suomessa ja sen asiakaskunta koostuu laajasta joukosta eri toimialoilla toimivia asiakkaita.
1 Midcap = Valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle antamaan luotto- ja takaustappiositoumukseen sisältyvä kansallinen määritelmä, jolla tarkoitetaan EU:n pk-määritelmän rajat ylittävää yritystä, jonka liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa viimeksi vahvistetussa tilinpäätöksessä. Liikevaihto huomioidaan mahdollisen konsernitilinpäätöksen mukaisena.
 
C1 Tulos segmenteittäin
 
(1 000 e) Paikalliset pienyritykset Kotimarkkina-yritykset Kv-kasvu-yritykset Viennin rahoitus Pääoma-sijoitustoiminta Eliminoinnit Konserni yhteensä
Konserni              
1–12/2017              
Korkokate 8 715 21 214 9 435 6 719 343   46 426
Palkkiotuotot ja kulut (netto) 6 080 19 911 12 951 88 163 -1   127 105
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä 383 245 445 -6 984 6 434   524
Sjoitustoiminnan nettotuotot 0 135 0 63 0   198
Liiketoiminnan muut tuotot 105 144 84 8 787 849 -9 312 657
Hallintokulut 8 725 13 138 9 375 13 699 1 398 -3 261 43 073
Poistot ja arvonalentumiset 158 739 328 573 2   1 800
Liiketoiminnan muut kulut 817 898 553 6 783 49 -6 354 2 744
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot (netto) 1 930 4 671 8 312 3 494 181   18 588
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot             0
Liikevoitto 3 654 22 205 4 347 72 199 5 995 303 108 705
Verot 0 0 0 1 118 993   2 111
Tilikauden voitto 3 654 22 205 4 347 71 081 5 002 303 106 593
1–12/2016              
Korkokate 8 533 22 547 7 138 10 649 1 422 0 50 290
Palkkiotuotot ja kulut (netto) 5 213 20 799 14 210 103 730 -2 0 143 949
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä -43 -788 -48 2 601 -10 485 0 -8 762
Sjoitustoiminnan nettotuotot 0 20 0 0 275 0 296
Liiketoiminnan muut tuotot 150 399 235 13 490 13 437 -15 265 12 445
Hallintokulut 9 133 13 309 8 907 13 665 4 447 -5 551 43 911
Poistot ja arvonalentumiset 220 1 142 496 468 13 0 2 339
Liiketoiminnan muut kulut 1 196 1 455 832 22 404 683 -11 493 15 078
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot (netto) 1 465 363 7 857 56 209 -192 0 65 702
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0 0 0 0 1 932 0 1 932
Liikevoitto 1 840 26 708 3 443 37 724 -2 237 1 778 69 256
Verot 0 0 0 -36 993 0 958
Tilikauden voitto 1 840 26 708 3 443 37 760 -3 230 1 778 70 214
               
Emoyhtiö              
1–12/2017              
Korkokate 8 715 21 214 9 435 147     39 512
Palkkiotuotot ja kulut (netto) 6 080 19 911 12 951 87 499     126 442
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä 383 245 445 -102     972
Sjoitustoiminnan nettotuotot 0 135 0 63     198
Liiketoiminnan muut tuotot 105 144 84 2 482     2 814
Hallintokulut 8 725 13 138 9 375 11 186     42 425
Poistot ja arvonalentumiset 158 739 328 573     1 798
Liiketoiminnan muut kulut 817 898 553 6 783     9 050
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot (netto) 1 930 4 671 8 312 3 494     18 407
Liikevoitto 3 654 22 205 4 347 68 054     98 260
Verot 0 0 0 0     0
Tilikauden voitto 3 654 22 205 4 347 68 054     98 260
1–12/2016              
Korkokate 8 533 22 547 7 138 5 544     43 762
Palkkiotuotot ja kulut (netto) 5 213 20 799 14 210 92 794     133 016
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä -43 -788 -48 140     -739
Sjoitustoiminnan nettotuotot 0 20 0 0     20
Liiketoiminnan muut tuotot 150 399 235 244     1 028
Hallintokulut 9 133 13 309 8 907 8 798     40 148
Poistot ja arvonalentumiset 220 1 142 496 468     2 326
Liiketoiminnan muut kulut 1 196 1 455 832 666     4 150
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot (netto) 1 465 363 7 857 56 120     65 805
Liikevoitto 1 840 26 708 3 443 32 667     64 658
Verot 0 0 0       0
Tilikauden voitto 1 840 26 708 3 443 32 667     64 659