TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

A Tilinpäätösperiaatteet

A1 Konsernin perustiedot

Konsernin emoyhtiö on Finnvera Oyj (jatkossa Finnvera) ja sen tytäryhtiöt ovat Suomen Vientiluotto Oy, Veraventure Oy ja EAKR-Aloitusrahasto. Finnvera rahoittaa pk-yritysten toimintaa, yritysten vientiä ja kansainvälistymistä sekä toimii osaltaan valtion aluepoliittisten tavoitteiden toteuttajana. Suomen Vientiluotto Oy on keskittynyt vientiluottojen rahoitukseen ja Veraventure Oy ja EAKR-Aloitusrahasto Oy harjoittavat pääomasijoitustoimintaa. Konserniin aiemmin kuulunut tytäryhtiö Aloitusrahasto Vera Oy:n osake-enemmistö myytiin vuoden 2016 aikana. Yrityskaupan johdosta Aloitusrahasto Vera Oy:tä ei enää yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Aloitusrahasto Vera Oy on sulautunut vuoden 2017 aikana Innovestor Kasvurahasto I Ky:öön, josta Finnvera omistaa 19,7 prosenttia.  Innovestor Kasvurahasto I Ky ja EAKR-Aloitusrahasto Oy luokitellaan myytävinä oleviksi luovutettaviksi eriksi ja ne esitetään tarkemmin kohdassa E23 Myytävänä olevat luovutettavat erät.  

Konsernin emoyhtiö on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka yritystunnus on 1484332-4 ja kotipaikka on Kuopio. Emoyhtiön rekisteröity osoite on PL 1127, Kallanranta 11, 70111 Kuopio. Finnveran hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen 19.2.2018.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä ja emoyhtiön tilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta www.finnvera.fi tai konsernin pääkonttoreista osoitteissa Kallanranta 11, 70110 Kuopio ja Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki.

A2 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön tilinpäätöksen. Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2017 voimassaolevaa IFRS-normistoa, jolla tarkoitetaan EU:n IAS-asetuksessa n:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Tilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen voimassa olevan kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Tilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja. IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää tiettyjen kirjanpidollisten arvioiden tekemistä ja johdon harkintaa. Harkinnassaan johto käyttää arvioita ja olettamuksia, jotka perustuvat johdon aiempaan kokemukseen ja johdon parhaaseen näkemykseen tai muuhun tietämykseen. Johdon harkinnan käyttöä kuvataan tarkemmin kohdassa A12 Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät.

Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, mistä johtuen yksittäisistä luvuista lasketut summat voivat poiketa yhteensä riveillä esitetyistä summista.

Sovelletut uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat

Finnvera otti vuonna 2017 käyttöön seuraavat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja tulkinnat:

  • Muutokset IAS 7:een Rahavirtalaskelmat – Rahoituksesta johtuvien velkojen muutokset (sovellettava 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla), jotka liittyvät joulukuussa 2016 julkaistulla asiakirjalla Tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevaan hankkeeseen. Rahavirtalaskelmaa koskevilla muutoksilla esitetään tietoja, jotka antavat tilinpäätöksen käyttäjille mahdollisuuden arvioida rahoituksesta syntyvien rahavirtavaikutteisten ja ei-rahavirtavaikutteisten velkojen muutoksia. Finnveran konsernitilinpäätöksessä rahavirtalaskelmien esittämisen yhteydessä on lisätty selventäviä taulukoita rahoituksesta johtuvien velkojen muutoksista.
  • Muutokset IAS 12:een Tuloverot – Laskennalliset verosaamiset realisoitumattomista tappioista (sovellettava 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät, kuinka laskennalliset verosaamiset käypään arvoon arvostetuista velkainstrumenteista kirjataan. Finnveran konsernitilinpäätöksessä IAS 12:een tehdyillä muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin laskennallisiin veroihin.
  • Muutokset IFRS 12:een Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä (sovellettava 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla), jotka liittyvät tammikuussa 2016 julkaistuun asiakirjaan Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2014–2016. Kun yhteisön osuus tytär-, yhteis- tai luokitellaan IFRS 5:n mukaisesti myytävänä olevaksi luovutettavaksi eräksi, yhteisön ei tarvitse esittää tilinpäätöksessään yhteenvetoa kyseistä tytär-, yhteis- tai osakkuusyritystä koskevasta taloudellisesta informaatiosta. Finnveran konsernitilinpäätöksessä IFRS 12:en uusia vaatimuksia sovelletaan tytäryrityksiin, jotka on luokiteltu myytävänä oleviksi luovutettaviksi eriksi tai lopetetuksi toiminnoiksi IFRS 5:n mukaisesti. Näin ollen liitetiedosta 23 (Myytävänä olevat luovutettavat erät) on poistettu EAKR-Aloitusrahasto Oy:tä koskeva taloudellinen informaatio.  

Myöhemmin sovellettavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

IFRS 9:n käyttöönotto

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tiikausilla): uusi standardi korvaa nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit – kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista sekä sisältää rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan laskentamallin.

Rahoitusvarojen luokittelu

Finnveran johto on luokitellut IFRS 9:n mukaiset rahoitusvarat liiketoimintamallien mukaisesti:

Taseen rahoitusvara-erä: Liiketoimintamalli:
Lainasaamiset asiakkailta Tavoitteena sopimukseen perustuvien rahavirtojen kerääminen
Talletukset Tavoitteena sopimukseen perustuvien rahavirtojen kerääminen
Saamistodistukset sisältävät sijoitustodistukset julkisyhteisöihin, luottolaitoksiin ja yrityksiin Tavoitteena sopimukseen perustuvien rahavirtojen kerääminen
Joukkovelkakirjasijoitukset Tavoitteena sopimukseen perustuvien rahavirtojen kerääminen ja varojen myyminen

Liiketoimintamalliin, jonka tavoitteena on rahoitusvarojen hallussapito sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämiseksi, kuuluu lainasaamiset asiakkailta, saamistodistukset ja talletukset. Rahoitusvarojen myyntejä voi myös tapahtua tilanteissa, jotka johtuvat yllättävistä rahoitustarpeista. Finnveran varainhallintapolitiikan mukaan päätetty, että joukkovelkakirjasijoituksia saatetaan myydä tarvittaessa esimerkiksi päivittäisen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi tai tietyn korkoprofiilin säilyttämiseksi. Tämän liiketoimintamallin mukaan myynnit ovat useammin toistuvia ja määrältään suurempia myyntejä.    

Rahoitusvelkojen luokittelu

Rahoitusvelkoihin ei ole tulossa merkittäviä muutoksia IFRS 9:n käyttöönoton yhteydessä. Liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen suojauslaskennasta luovutaan vuoden 2018 alussa. Tämä tarkoittaa, että IFRS 9:n käyttöönotonhetkeen mennessä kertynyt luottoriskin kumulatiivinen käyvän arvon muutos siirretään kertyneistä voittovaroista laajan tuloksen eriin.  Vuoden 2018 alusta alkaen luottoriskin muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja vastakirjaus esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Markkinakoroista johtuva käyvän arvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti.

Odotettavissa olevat luottotappiot

Finnverassa on käynnissä IFRS 9:n standardin muutosvaatimusten vuoksi järjestelmien kehittämis- ja muutosprojekti koskien viennin rahoitusta ja pk- ja midcap-rahoitusta.  Finnvera on arvioinut, että merkittävimmät muutokset koskevat pk- ja midcap-rahoituksessa myönteisistä rahoituspäätöksistä (sitovat rahoituslupaukset) laskettavia odotettavissa olevia luottotappioita. Projekti on kesken.

Finnvera noudattaa samoja yleisperiaatteita odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa kuin pankkisektorilla yleisesti. Viennin rahoituksessa IFRS 9:n vaikutukset ovat nykyiseen varausten laskentaan verrattuna huomattavat. Odotettavissa olevaan luottotappion määrään vaikuttavat oleellisesti, kuinka suuri maksukyvyttömyyden todennäköisyyden siirtymä kuvaa merkittävää luottoriskin kasvua ja millaisia tulevaisuuden skenaarioita käytetään laskelmissa. Odotettavissa olevien luottotappioiden laskentaan sisällytetään nostamattomat takuut. Viennin rahoituksessa erityispiirteenä on, että takuiden kohteina olevien luottojen nostoaikataulut voivat olla useiden vuosien päässä. Tästä syystä viennin rahoituksessa nostamattomia takuita ei huomioida täysimääräisesti odotettavissa olevaa luottotappiota laskettaessa. Mitä kauempana tulevaisuudessa takuun kohteena olevan lainan nostopäivä on, sitä pienemmällä kertoimella nostamaton takuu huomioidaan odotettavissa olevissa luottotappioissa. Johdon nykyisen käsityksen mukaan IFRS 9:n mukaisessa odotettavissa luottotappioiden laskentamallissa ei tulla huomioimaan viennin rahoituksen osalta tarjousvaiheessa olevia takuita (niin sanotut tarjousvastuut), koska viennin rahoituksen tarjoukset ovat yksilöllisiä, ne ovat voimassa tietyn määräajan ja niiden jatko päätetään tapauskohtaisesti.          

Finnverassa on lisäksi käynnissä pk- ja midcap-rahoituksen ja viennin rahoituksen asiakkaiden sisäisesti käytettävien riskiluokituksien yhtenäistämishanke, mikä saattaa vielä muuttaa siirtymiä tasojen välillä ja vaikuttaa tulevaisuudessa odotettavissa olevien luottotappioiden määriin. Yhtenäiset riskiluokitusohjeet on tarkoitus saada voimaan vuoden 2018 aikana.

Merkittävää luottoriskin kasvua kuvaa riskipisteiden muutos voimaantulohetken ja raportointihetken välillä. Tasojen siirtymiseen vaikuttaa myös asiakkaiden maksukäyttäytyminen, esimerkiksi yli 30 tai yli 90 päivän maksuviive johtaa tasojen putoamiseen. Taseessa olevat takaussaamiset käsitellään tasolla 3. Pk- ja midcap-rahoituksessa kaikista myönnetyistä tarjousvastuista lasketaan odotettavissa olevaa luottotappiota tason 1 mukaisesti, koska merkittävää luottoriskin lisääntymistä ei ole niissä odotettavissa, sillä tarjousten voimassaoloaika on enintään kuusi kuukautta.

Odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa valtion luottotappiokorvausprosentti pienentää Finnveran odotettavissa olevia tappioita. Valtion luottotappiokorvaus koskee Finnveran pk- ja midcap-rahoituksen lainoja ja takauksia.

Valtioneuvosto teki 15.2.2018 päätöksen muutoksesta Finnvera Oyj:lle annettuun luotto- ja takaustappioiden osittaista korvaamista koskevaan sitoumukseen. Muutettu sitoumus tulee voimaan 1.3.2018, ja sitä sovelletaan koko myönnettyyn luotto- ja takauskantaan ja yhtiön myöntämiin uusiin luottoihin ja takauksiin 1.1.2018 lukien. Tappiokorvaustasoa pienennetään ja yhdenmukaistetaan pk- ja midcap-rahoituksessa 50 prosenttiin. Finnveran arvion mukaan yhtiön kotimaan toiminnan rahoitus toimii vuosittain itsekannattavasti myös tappiokorvaustason alentamisen jälkeen.

Finnvera ei tule laskemaan odotettavissa olevaa luottotappiota valtiolta olevista luottotappiosaamisista ja korkotukisaamisista, koska ne ovat arvonalennusmäärältään epäolennaisia. Mikäli tilanne muuttuu tulevaisuudessa esimerkiksi valtion luottoluokituksen huonontuessa, kirjaustarve tarkastellaan tuolloin uudestaan.  

Henkilöstölle myönnetyistä lainoista Finnvera ei laske IFRS 9:n mukaista odotettavissa olevaa luottotappiota, koska henkilökuntalainat on siirretty vuoden 2018 alusta alkaen ulkopuoliselle liikepankille.     

Varainhallinnan osalta odotettavissa olevia luottotappioita lasketaan saamisista luottolaitoksilta ja sijoitustodistuksista julkisyhteisöihin, luottolaitoksiin ja yrityksiin.

  • IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): korvaa nykyisen IAS 17 Vuokrasopimuksia koskevan standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 standardi sisältää merkittäviä muutoksia vuokralle ottajan (vuokraajan) kirjanpitoon, koska merkittävä osa vuokrasopimuksista siirtyy vuokralle ottajan taseeseen käyttöomaisuuseräksi ja vuokrasopimusvelaksi. Lisäksi luokittelu rahoitusleasing- ja muihin vuokrasopimuksiin vuokralle ottajalta poistuu, mistä syystä vuokralle ottajalle tulee vuokrasopimuksien käsittelyyn ainoastaan yksi laskentakäytäntö. IFRS 16 tulee vaikuttamaan Finnveran toimitiloja koskeviin vuokrasopimusten kirjauskäsittelyyn, leasingautojen ja joidenkin IT-lisenssejä koskeviin sopimusten kirjauskäsittelyyn. Muutosten vaikutusten arviointi on edelleen kesken.
  • IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tiikausilla): uusi standardi korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11 -standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen myyntituottojen kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin myyntituotot kirjataan sekä lisää esitettävien liitetietojen määrää. Finnvera kirjaa laina-, takaus- ja takuukannasta perittävät tuotot ajan kulumisen perusteella. Finnveran tekemän selvityksen mukaan IFRS 15:en käyttöönotto ei aiheuta nykyisiin tulouttamista koskeviin laskentasääntöihin muutoksia. Vientitakuissa asiakkaiden maksamia luottovarauspalkkioita (commitment fee) koskevat liitetiedot julkaistaan puolivuosikatsauksesta ja konsernitilinpäätöksestä 2018 alkaen IFRS 15:n mukaisesti. 

A3 Tilinpäätöksen yhdistelyperiaatteet

Tytäryhtiöt

Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni olemalla osallisena yhteisössä altistuu sen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja pystyy vaikuttamaan siihen käyttämällä yhteisöä koskevaa valtaansa. Konsernitilinpäätös käsittää tytäryhtiöt, joiden äänimäärästä emoyhtiö omistaa yli 50 prosenttia tai joissa yhtiöllä muuten on määräysvalta.

Emoyhtiön tilinpäätöksessä tytäryritysomistus on kirjattu hankintamenoon. Tytäryritysten osakkeiden arvo testataan tilinpäätöksen yhteydessä ja kirjataan tarvittaessa arvonalentuminen.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty emoyhtiön ja tytäryritysten tilinpäätökset. Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankinta-ajankohdasta lähtien siihen saakka, kunnes määräysvalta lakkaa.

IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti ennen siirtymispäivää 1.1.2006 yhdisteltyjen yhtiöiden hankintamenot on käsitelty suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Konserni ei ole tehnyt yrityshankintoja siirtymispäivän jälkeen.

Osakkuusyhtiöt

Osakkuusyhtiöinä käsitellään yhtiöt, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei valtaa määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista.  Huomattava vaikutusvalta toteutuu, kun konserni omistaa 20–50 prosenttia yrityksen äänivallasta. Osakkuusyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Vuoden 2017 lopussa Finnveralla ei ole ollut yhtään pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyä osakkuusyhtiötä.

Finnveran pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden - Veraventure Oy:n ja EAKR-Aloitusrahasto Oy:n - kautta tehdyt pääomasijoitukset on käsitelty konsernitilinpäätöksessä IAS 28 Sijoitukset osakkuusyrityksiin -standardin suomalla vaihtoehtoisella tavalla käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavina sijoituksina. Näistä aiheutuvat käyvän arvon muutokset kirjataan konsernitilinpäätöksessä tuloslaskelman erään voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä.

Sisäisten erien eliminointi konsernitilinpäätöksessä

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäisten tapahtumien realisoitumattomat katteet ja konserniyhtiöiden välinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

Määräysvallattomien omistajien osuus

Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta ja tilikauden laajasta tuloksesta esitetään erikseen laajassa tuloslaskelmassa ja taseessa oman pääoman osana.

A4 Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen

Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on kaikkien konserniin kuuluvien yritysten toiminta- ja esittämisvaluutta.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin ja ulkomaan rahan määräiset varat ja velat muunnetaan käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja.  Muuntamisesta syntyneet kurssivoitot ja -tappiot kirjataan laajan tuloslaskelman erään Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä.

A5 Tuottojen ja kulujen tuloutusperiaatteet

Korkokate

Korkotuotot ja -kulut jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajalle. Efektiivisen koron laskemisessa otetaan huomioon saadut ja maksetut palkkiot ja korkopisteet, jotka ovat olennainen osa saamisen efektiivistä korkoa, transaktiomenot sekä muut mahdolliset yli- ja alikurssit. Valtiolta saadut korkotuet jaksotetaan vastaavasti efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajalle.

Saamisten suojaamiseksi tehtyjen koronvaihtosopimusten korot käsitellään korkotuottojen oikaisueränä ja velkojen suojaamiseksi tehtyjen koronvaihtosopimusten korot korkokulujen oikaisueränä.

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

Takaus- ja takuupalkkiot jaksotetaan sopimuksen juoksuajalle.

Luottovarauspalkkiot muodostuvat asiakkailta perittävästä palkkiosta, jota asiakas maksaa nostamattoman luoton osalta. Luottovarauspalkkio peritään ajankulumisen perusteella jälkikäteen nostamattomasta luoton määrästä ja jaksotetaan kirjanpitoon ajankulumisen perusteella.  

Muut palkkiotuotot ja -kulut kirjataan pääsääntöisesti palvelun suorittamisen yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi erilaisista velkajärjestelyistä, perintäkuluista, laskutuskuluista ja oikeudellisista toimenpiteistä aiheutuneet muutokset, jotka peritään asiakkailta, kun muutos on tehty.

Palkkiokulut muodostuvat pankkien perimistä palvelumaksuista, vientitakuisiin liittyvistä jälleenvakuutusmaksuista ja varainhankintaan liittyvistä kuluista.

Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä

Voitot ja tappiot (realisoituneet ja realisoitumattomat) johdannaissopimuksista, käypään arvoon arvostettavista veloista ja pääomasijoituksista sekä valuuttakurssierot esitetään laajan tuloslaskelman erässä voitot ja tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä.

Sijoitustoiminnan nettotuotot

Myytävissä oleviksi luokitelluista osakkeista, osuuksista ja saamistodistuksista saadut myyntivoitot ja -tappiot, sekä näihin eriin liittyvät arvonalennukset esitetään erässä sijoitustoiminnan nettotuotot.

Osinkotulot kirjataan tuotoksi sinä tilikautena, jona oikeus niiden saamiseen on syntynyt.

Avustukset

Finnvera saa valtiolta korko- ja takausprovisiotukea sekä korvausta syntyvistä luotto- ja takaustappioista, jotka se on myöntänyt tietyin valtion kanssa sovittujen aluepoliittisten perusteiden mukaisesti. Luotto- ja takaustappiokorvauksia maksetaan luotoista ja takauksista, jotka on myönnetty ilman turvaavaa vakuutta.

Korko- ja provisiotuet jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajalle ja luottotappioista saadut korvaukset kirjataan, kun sopimusperusteinen oikeus niiden saamiseen on syntynyt.

Finnvera on saanut aiempina vuosina avustusta Aloitusrahasto Vera Oy:n pääomittamiseen. Tarkemmin avustuksista kerrotaan taseen liitetiedossa E12.  

A6 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomina hyödykkeinä käsitellään IT-sovellusten ja -ohjelmistojen käyttöoikeudet ja lisenssit sekä kehittämismenot silloin, kun niiden hankintameno on luotettavasti määritettävissä ja on todennäköistä, että niistä koituu taloudellista hyötyä. Finnveralla oli käynnissä kaksi merkittävää IT-projektia, joista toinen valmistui vuoden 2017 lopussa. Vuonna 2018 jatkuu digitalisaatiohanke, jonka tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta mahdollisella liiketoiminta- ja tukiprosessien digitalisoinnilla. Digitalisaatiota kehitetään vaiheittain useamman vuoden aikana.  Salkku-projekti korvasi vanhan pk- ja midcap-rahoituksen asiakasvastuiden hallintajärjestelmän.  Vuoden 2017 lopussa Finnvera otti käyttöön Salkku-järjestelmän, ja siihen liittyvä raportointiosio otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa.    

Aineettomat hyödykkeet kirjataan taseeseen alkuperäisen kirjaamisen jälkeen kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankintamenoon. Aineettomat hyödykkeet poistetaan tasapoistoina niiden arvioidun viiden vuoden taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Aineelliset hyödykkeet

Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä ovat omassa käytössä olevat koneet, laitteet ja kalusto. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankintamenoon. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan niiden arvioituna taloudellisena vaikutusaikana, joka on koneissa ja laitteissa sekä kalustossa 5 vuotta.

Aineettomien hyödykkeiden ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentuminen

Tilinpäätöshetkellä arvioidaan, onko aineettomien hyödykkeiden ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumisesta viitteitä. Jos arvonalentumisesta on viitteitä, arvioidaan omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Mikäli omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin kerrytettävissä oleva rahamäärä, kirjataan arvonalentumistappio tulosvaikutteisesti.

A7 Työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista aiheutuvat kulut

Konserniyritysten eläkejärjestelyt luokitellaan joko etuusperusteisiksi tai maksuperusteisiksi järjestelyiksi. Maksuperusteisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja eläkevakuutusyhtiölle eikä sillä ole oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta suorittaa lisämaksuja. Maksuperusteisista järjestelyistä aiheutuvat velvoitteet kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jota veloitus koskee. Etuusperusteiset järjestelyt kirjataan kuluksi henkilöiden palvelusajalle vakuutusmatemaattisten laskelmien perusteella. Taseeseen kirjataan etuusperusteisten eläkejärjestelyiden nettovelka.

Kauden työsuoritukseen perustuvat menot ja etuusperusteisten järjestelyiden nettovelan korko kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. Etuusperusteisten järjestelyiden nettovelan uudelleen määrittämisestä aiheutuvat erät (muun muassa vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot sekä järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto) kirjataan muihin laajan tuloksen eriin sillä tilikaudella, jona ne syntyvät.

A8 Tuloverot

Laajan tuloslaskelman tuloverot muodostuvat tilikauden ja aikaisempien tilikausien tuloveroista ja laskennallisista veroista. Verot kirjataan tuloslaskelmaan lukuun ottamatta suoraan omaan pääomaan kirjattavista eristä laskettua verovaikutusta, joka kirjataan osaksi omaa pääomaa.

Laskennalliset verot lasketaan varojen ja velkojen kirjanpitoarvon ja verotuksen perustana olevan arvon välisestä erosta. Laskennalliset verot on laskettu 20,0 prosentin yhteisöverokannan mukaan.

Valtioneuvosto on 20.12.2007 saattanut asetuksella voimaan eduskunnan säätämän tuloverolain muutoksen, jolla Finnvera tehtiin tuloverovapaaksi 1.1.2007 alkaen. Finnveran tytäryhtiöillä ei ole vastaavaa verovapautta.

A9 Rahoitusvarat ja -velat

Luokittelu

Rahoitusvarat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saamisiin sekä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Rahoitusvelat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin ja muihin rahoitusvelkoihin.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia tase-eriä ovat johdannaissopimukset, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi määritetyt rahoitusvelat ja käypään arvon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi määritetyt erät. Finnveralla ei ole kaupankäyntivaroja ja -velkoja.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritettyjä eriä ovat johdannaissopimukset sekä velat, joihin liittyvää korko- tai valuuttariskiä on suojattu johdannaissopimuksilla. Finnvera soveltaa IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin mukaista käyvän arvon optiota näiden erien kirjaamisessa. Osaan liikkeelle laskettuja joukkovelkakirjalainoja sovelletaan suojauslaskentaa.

Konsernin tekemät pääomasijoitukset on alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä määritetty käypään arvoon tuloksen kautta kirjattaviksi. Sijoitukset arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos kirjataan tuloslaskelman erään voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä (pääomasijoitusten käyvän arvon määräytyminen; katso tilinpäätöksen esittämistapaa koskeva liitetiedon kohta A12 Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen ja velkojen käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelman erään Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä.

Lainat ja muut saamiset

Lainoiksi ja muiksi saamisiksi luokitellaan sopimukset, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Lainat ja muut saamiset merkitään alun perin kirjanpitoon kirjattaessa hankintamenoon lisättynä hankinnasta välittömästi aiheutuneilla menoilla. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen erät arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Lyhytaikaiset sijoitukset, joita ovat kunta-, yritys- ja sijoitustodistukset, sekä valtionvelkasitoumukset, arvostetaan jaksotettuun hankintamenoonsa.  

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitellaan johdannaisvaroihin kuulumattomat rahoitusvarat, jotka on määritetty myytävissä oleviksi tai jotka eivät kuulu muihin rahoitusvarojen ryhmiin. Finnverassa myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi on luokiteltu joukkovelkakirjasitoumukset ja muut kuin pääomasijoitustoimintaan kuuluvat osakkeet ja osuudet.

Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet arvostetaan hankintamenoonsa, koska niiden arvostaminen käypään arvoonsa ei ole mahdollista. Joukkovelkakirjasitoumukset merkitään alun perin kirjanpitoon kirjattaessa käypään arvoon lisättynä hankintaan kohdistettavissa olevilla transaktiokuluilla. Tämän jälkeen myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa.

Jos myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän arvo on merkittävästi tai pitkäaikaisesti alentunut, kirjataan omaan pääomaan kertynyt tappio tulosvaikutteisesti. Arvonalentumiskriteerit ovat seuraavat: yritys on asetettu konkurssiin tai se on maksukyvytön tai se on tehnyt yrityssaneeraussopimuksen tai hakenut suojaa velkojiaan vastaan tai velkojiin vaikuttava laaja uudelleenjärjestely on meneillään.

Muut rahoitusvelat

Muita rahoitusvelkoja ovat velat luottolaitoksille, velat tytäryhtiölle, vientiluottojen jälleenrahoitusta varten saadut lainat valtiolta, joita ei ole määritetty käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi, saadut takuumaksuennakot ja saadut vakuudet johdannaisista.

Muina rahoitusvelkoina käsitellään myös valtiolta tytäryhtiöiden hankintaa varten saadut tuet ja avustukset, näihin eriin tietyssä tilanteissa liittyvän palautusvelvollisuuden takia.

Muut rahoitusvelat kirjataan taseeseen saadun vastikkeen määräisenä transaktiokuluilla oikaistuina ja arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoonsa.  

Finnvera käsittelee valtion konsernille myöntämiä korottomia pääomalainoja omistajan ominaisuudessa myönnettyinä ja nimellismääräänsä arvostettuna niihin liittyvien erityisehtojen ja erityisen luonteen vuoksi. Pääomalainat on esitetty tarkemmin taseen liitetiedossa E16.

Käyvän arvon määräytyminen

Rahoitusinstrumenttien käypä arvo määritetään seuraavien periaatteiden pohjalta:

Taso 1: Aktiivisilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien noteerattujen osakkeiden, rahastosijoitusten ja muiden rahoitusinstrumenttien käypä arvo perustuu julkiseen noteeraukseen.

Taso 2: Mikäli rahoitusinstrumenteille kokonaisuutena ei ole olemassa julkista noteerausta, mutta sen osatekijöille on olemassa toimivat markkinat, käypä arvo määritellään osatekijöiden markkinahintojen perusteella käyttäen soveltuvaa arvostusmallia. Arvostusmallit voivat vaihdella rahoitusinstrumenteittain.

Taso 3: Mikäli markkinat eivät ole toimivat tai rahoitusinstrumentille ei ole noteerausta, määritellään arvo yleisesti käytettyjen arvostusmallien avulla. Mikäli käyvän arvon määritystä ei ole mahdollista tehdä luotettavasti, arvostetaan rahoitusinstrumentti hankintamenoon vähennettynä mahdollisesti tehdyillä arvonalentumiskirjauksilla.

Konsernin rahoitusvarojen ja velkojen liitetiedossa on kuvattu tarkemmin käyvän arvon määrittämisperiaatteet rahoitusinstrumenteittain, eri tilanteissa käytetyt arvostusmallit sekä rahoitusinstrumenttien käyvän arvon jaottelu sen mukaan, ovatko ne saatu julkisen noteerauksen (taso 1), todennettavissa olevia tietoja käyttävien arvostusmallien avulla (taso 2) vai käyttäen arvostusmalleja, jotka perustuvat ei-todennettavissa olevaan tietoon (taso 3).

Rahoitusvarojen ja -velkojen taseeseen kirjaaminen ja taseesta pois kirjaaminen

Lainat ja muut saamiset merkitään taseeseen asiakkaan nostaessa lainaa, myytävissä olevat rahoitusvarat merkitään taseeseen kauppapäivänä ja johdannaissopimukset kauppapäivänä ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt velat silloin, kun vastike saadaan.

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun sopimusperusteinen oikeus varoihin lakkaa tai kun on siirretty merkittävältä osin riskit ja tuotot toiselle osapuolelle. Rahoitusvelat kirjataan pois taseesta, kun velvoitteet on täytetty.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen

Lainoista ja muista saamisista kirjataan arvonalentumistappio, kun on objektiivista näyttöä siitä, että saamisten arvo on alentunut yhden tai useamman tappion synnyttämän tapahtuman seurauksena ja tällä on vaikutus saamisista tulevaisuudessa saataviin rahavirtoihin.

Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvoitteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä konsernin kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta saamisten kerryttämiseen.

Arvonalentumisia arvioidaan yksittäin ja saamisryhmäkohtaisesti. Yksittäin arvioidaan ne saamiset, joissa asiakkaan vastuiden määrä on merkittävä. Saamisryhmäkohtaista tarkastelua varten saamiset jaetaan luottoriskiltään samanlaisiin ryhmiin.

Arvonalentumistappio kirjataan, mikäli saamisen alkuperäisellä efektiivisellä korolla diskontattujen vastaisten rahavirtojen nykyarvo on pienempi kuin saamisen kirjanpitoarvo. Tarkastelussa otetaan huomioon vakuudesta sen realisoinnissa saatava määrä sekä valtiolta saatavat luottotappiokorvaukset.

Arvonalentuminen kirjataan toteutuneeksi tappioksi, kun velallinen on konkurssimenettelyssä todettu varattomaksi, lopettanut toimintansa tai saaminen on joko vapaaehtoisessa tai lakisääteisessä velkajärjestelyssä annettu anteeksi. Vuoden 2015 tilinpäätöksestä alkaen Finnvera on soveltanut pk-rahoituksessa EU-tasolla harmonisoitua ongelmasaamisten määritelmää.  Ongelmasaamisina raportoidaan yli 90 päivää erääntyneenä olleet vastuut, ne vastuut, joista on tehty arvonalennus, saneeraushakemus- tai saneerausmenettelytilassa olevien asiakkaiden vastuut, takaussaamiset ja konkurssivastuut.  

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä Finnvera noudattaa IAS 39:n mukaisesti pk- ja midcap-rahoituksessa saamiskohtaista ja ryhmäkohtaista arvonalennusta koskevaa laskentamenetelmää, joka lasketaan joko asiakaskohtaisesti tai riskiluokittain. Suuryritykset-yksikössä viennin rahoituksen pankki- ja yritysvastuista tehdään vastuu- ja ryhmäkohtaisia varauksia.

Suojauslaskenta

Finnvera otti käyttöön suojauslaskennan vuodesta 2016 alkaen.  Suojauslaskennan tarkoituksena on suojautua markkinakorkojen muutoksista aiheutuvien käyvän arvon muutosten tulosvaikutuksilta.

IFRS 9:en voimaan tullessa liikkeelle lasketuista joukkovelkakirjalainojen suojauslaskennasta luovutaan, koska joukkovelkakirjalainat tullaan arvostamaan IFRS 9:n mukaisesti 1.1.2018 alkaen käypään arvoonsa tuloksen kautta. Tilinpäätöksessä 2017 suojauslaskennan piirissä olevat joukkovelkakirjalainat on arvostettu käypään arvoon markkinakorkojen muutoksen osalta.

Suojauslaskennan piiriin kuuluvat rahoitusvelat ja niiden tulos on esitetty liitteessä E20. 

Negatiivisten korkojen vaikutus

Vuoden 2016 toiselta kvartaalilta alkaen konsernin saama tuotto osasta euromääräisiä tilivaroja ja muita sijoituksia on ollut negatiivinen, mikä on osaltaan alentanut konsernin korkotuottoja.

Salkku-sovelluksen käyttöönoton jälkeen Finnvera tulee hyvittämään vuoden 2018 aikana luottosopimusten mukaiset negatiiviset viitekorot asiakkailleen. Hyvitykset tapahtuvat joko suoraan asiakkaiden tulevissa koronmaksuissa tai hyvitys maksetaan rahana. Negatiivisten korkojen vaikutus on kirjattu vuoden 2017 aikana varauksena Finnveran kirjanpitoon.

A10 Varaukset

Vientitakuutappiovaraukset

Vientitakuu- ja erityistakauskannasta kirjataan varaus, kun on objektiivista näyttöä siitä, että korvausvelvoitteen syntyminen on todennäköistä ja vastuusta arvioidaan korvauksien kautta maksuun tulevan rahavirran efektiivisellä korolla diskontatun nykyarvon olevan suurempi kuin korvausten perusteella syntyvien takaisinperintäsaamisten vastaavalla tavalla diskontatun rahavirran.

Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvoitteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä konsernin kokemukseen ja johdon arvioon asiakkaan kyvystä vastata takuun kattaman luoton maksuista.

Varaustarvetta arvioidaan vastuu- ja ryhmäkohtaisesti. Yksittäin arvioidaan ne vastuut, joissa vastuiden määrä on merkittävä, ts. takuukatteen mukainen kokonaisvastuu vähintään 500 000 euroa. Pienemmistä vastuista varaustarve arvioidaan ryhmäkohtaisesti.

Takaustappiovaraukset

Takaustappiovaraukset kirjataan takauskannasta samojen periaatteiden mukaisesti kuin lainoista ja muista saamisista kirjattavat yksittäiset ja saamisryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot.

Varaukset

Pk- ja midcap-rahoituksen sekä viennin rahoituksen takaus- ja vientitakuuvastuista kirjataan varaus, kun on objektiivista näyttöä siitä, että korvausvelvoitteen syntyminen on todennäköistä ja vastuusta arvioidaan korvauksien kautta maksuun tulevan tilinpäätöshetkeen diskontatun rahavirran arvon olevan suurempi kuin korvausten perusteella syntyvien takaisinperintäsaamisten vastaavalla tavalla diskontatun rahavirran arvon.

Varausten kirjausperiaatteet kuvataan tarkemmin tilinpäätösperiaatteiden kohdassa A10. Varaukset on tehty taseen ulkopuoliset sitoumukset – liitetiedossa esitetyistä vastuista.

A11 Vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin sen perusteella, siirtyvätkö omistamiseen liittyvät olennaiset riskit ja edut vuokralle ottajalle. Vuoden 2017 lopussa Finnveralla ei ollut rahoitusleasingsopimuksiksi luokiteltavia vuokrasopimuksia.

Muiden vuokrasopimusten osalta Finnvera on sekä vuokralle ottaja että vuokralle antaja. Sopimusten perusteella suoritettavat ja saatavat vuokrat kirjataan kuluksi ja tuotoksi tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Muut vuokrasopimukset ovat lähinnä toimitiloihin liittyviä sopimuksia.

A12 Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan laadittu tilinpäätös edellyttää johdon arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat konsernitilinpäätöksessä ja sen liitetiedoissa raportoituihin eriin. Lisäksi tilinpäätöksen laadintaperiaatteita sovellettaessa joudutaan käyttämään harkintaa. Johdon arviot ja oletukset perustuvat kokemukseen toteutuneesta toiminnasta sekä historiadataan ja tulevaisuuden ennusteisiin. Arvioiden ja oletusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai olettamuksia on muutettu sekä kaikilla sen jälkeisillä tilikausilla. Lopulliset toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

Finnverassa keskeiset arviot ja oletukset liittyvät asiakkaiden laina- ja muiden saamisten arvonalentumistappioiden arviointiin, takaus- ja vientitakuuvastuista kirjattaviin varauksiin, vientitakuiden takaisinperintäsaamisiin ja Finnveran pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden kautta tehtyjen pääomasijoitusten ja rahoitusinstrumenttien käypien arvojen määrittämiseen. Vuoden 2017 lopussa pääomasijoitustoimintaan liittyviä sijoituksia oli ainoastaan tytäryhtiöllä EAKR-Aloitusrahasto Oy:llä.

Arvonalentumistappiot saamisista asiakkailta

Pk- ja midcap-rahoitukseen kuuluvien asiakkailta olevien luotto-, takaus- ja vientitakaussaamistenarvonalentumistestaus tehdään euromäärältään suurimpien asiakassaamisten osalta asiakaskohtaisesti ja muiden osalta riskiluokkakohtaisesti. Saamisten arvonalentumistestaus perustuu arvioihin tulevaisuudessa saatavista rahavirroista. Saamisten arvo on alentunut, jos saamisen arvioitu tilinpäätöshetkeen diskontattu rahavirran arvo vakuudet huomioiden on pienempi kuin saamisen kirjapitoarvo. Viennin rahoituksen luottojen ja takaisinperintäsaamisten arvonalentumistestaus tehdään saamiskohtaisesti.

Arvonalentumistappioiden kirjausperiaatteet kuvataan tarkemmin kohdassa rahoitusvarojen arvonalentuminen. Tilikauden aikana on kirjattu arvonalentumistappioita vain taseen erästä saamiset asiakkailta. Taseen liitetiedossa E2 on esitetty arvonalentumistappioiden määrä.

Pääomasijoitusten käyvän arvon arviointi

Valtion toimintalinjausten mukaisesti Finnvera luopuu pääomasijoitustoiminnasta. Vuonna 2016 Finnvera myi 78,9 prosenttia omistuksestaan Aloitusrahasto Vera Oy:ssä. Jäljelle jäänyt omistus siirtyi vuonna 2017 Innovestor Kasvurahasto I Ky:n omistusosuudeksi (19,7 prosenttia) Aloitusrahasto Vera Oy:n sulauduttua Innovestor Kasvurahasto I Ky:öön. Veraventure Oy on myynyt jäljellä olleet rahastosijoituksensa vuoden 2017 aikana. Finnvera osti vuoden 2017 aikana EAKR-Aloitusrahasto Oy:n pienosakkaiden omistusosuudet (noin 5 prosenttia) rahastosta jääden rahaston ainoaksi osakkaaksi. Järjestelyllä valmistaudutaan Finnveran kokonaisirtaantumiseen rahastosta. 

Pääomasijoitustoimintaa harjoittavan tytäryhtiön EAKR-Aloitusrahasto Oy:n pääomasijoitusten käypä arvo määritetään yhtiön hallituksen hyväksymällä arvostusmenetelmällä, joka noudattaa IPEV:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvonmääritysperiaatteita ja suosituksia. Menetelmässä sijoituksen käyvän arvon määrittely perustuu ulkopuolisten sijoittajien tekemään arvonmääritykseen ja sijoituksiin sekä rahaston hallituksen hyväksymään kohdeyhtiön arvostukseen. Arvonmäärityksen lähtökohtana on edellisen toteutuneen sijoituskierroksen perusteella määräytyvä arvo, jota tarvittaessa korjataan huomioiden kohdeyrityksessä, sen menestyksessä ja toimintaympäristössä tapahtuneilla muutostekijöillä. Omistusosuuden arvoa määriteltäessä huomioidaan myös mahdollisten optioiden ja vaihto-oikeuksien vaikutus omistuksen arvoon. Rahastosijoitukset arvostetaan myös IPEV:n arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti.

Velkojen ja johdannaissopimusten käyvän arvon arviointi

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen velkojen ja johdannaissopimusten käypä arvo on määritetty rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään tilikauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta laskentainformaatiota. Johdannaissopimusten käyvät arvot vastaavat markkinoiden keskihintaa tilanteissa, joissa konserni siirtäisi tai purkaisi johdannaissopimuksen tavanomaisessa liiketoimessa tilikauden päättymispäivän markkinaolosuhteissa. Johdannaissopimuksiin liittyvää luottoriskiä vähennetään vakuusjärjestelyillä.