Taseen ulkopuoliset sitoumukset
               
Taseen ulkopuolisten sitoumusten esitystapaa on muutettu edellisestä vuodesta, vertailuvuoden tiedot on muutettu vastaamaan uutta esitystapaa. Ensimmäisessä taulukossa vastuut on jaoteltu niiden sopimusvaiheen mukaan. Jälkimmäisessä taulukossa vastuut on eritelty ensimmäisen taulukon luvuista liiketoiminnoittain ja sopimusvaiheen mukaan.
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
         
Taseen ulkopuoliset sitoumukset vastuiden tilan mukaan:        
Voimassa olevat nostetut vastuut (A+D+F+H) 5 476 886 5 937 826 10 234 559 10 720 038
Voimassa olevat nostamattomat vastuut (B+E+G+I) 9 967 521 5 858 613 9 967 521 5 858 613
Tarjousvastuut (C+J+K) 3 563 686 3 050 563 3 563 686 3 050 563
Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 1 19 008 094 14 847 002 23 765 767 19 629 214
               
1 Taseen ulkopuolisten sitoumusten esitystapaa on muutettu edellisestä vuodesta, vertailuvuoden tiedot on muutettu vastaamaan uutta esitystapaa. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä konsernin taseen ulkopuoliset sitoumukset esitettiin ilman konsernin sisäisiä eliminointeja yhteensä 23 488 477 teur. Aiemman esitystavan konserniluvut ovat sisältäneet seuraavat konsernin sisäiset erät:
- Emoyhtiön erä F: tytäryhtiön nostettujen vientiluottojen vastaavat emoyhtiön vientitakuut (nostetut lainat sisältyvät lainasaamisiin konsernitaseessa) ja
- Emoyhtiön erä G: emoyhtiön vientitakuut tytäryhtiön myöntämille nostamattomattomille vientiluotoille. Konsernin erä G koostuu tytäryhtiön myöntämistä nostamattomattomista vientiluotoista.
Vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetyistä Konsernin vertailuvuoden taseen ulkopuolisista sitoumuksista on eliminoitu Emoyhtiön erät F ja G (emoyhtiön vientitakuut tytäryhtiön nostetuille ja nostamattomille vientiluotoille), yhteensä 8 641 475 teur. Vertailuvuoden konsernin taseen ulkopuoliset vastuut olivat siten yhteensä 14 847 002 teur.
               
Taseen ulkopuoliset sitoumukset liiketoiminnoittain        
Kotimaan toiminta        
A) Voimassaolevat takaukset 1 097 846 1 060 984 1 097 846 1 060 984
B) Sitovat rahoituslupaukset 29 921 40 211 29 921 40 211
C) Takaustarjoukset 75 782 101 844 75 782 101 844
Kotimaan toiminta yhteensä 1 203 549 1 203 039 1 203 549 1 203 039
Vientitakuut, erityistakaukset ja viennin sitovat rahoituslupaukset        
Voimassa olevat vastuut (nostetut ja nostamattomat)        
D) Nostetut vientitakuut, ei tytäryhtiön vientiluottoa 4 275 153 4 712 154 4 275 153 4 712 154
E) Nostamattomat vientitakuut, ei tytäryhtiön vientiluottoa 2 191 879 1 959 140 2 191 879 1 959 140
F) Emoyhtiön vientitakuut tytäryhtiön2 myöntämille ja nostetuille vientiluotoille 0 0 4 757 673 4 782 212
G) Konserni: tytäryhtiön myöntämät nostamattomat vientiluotot (sitovat rahoituslupaukset), emoyhtiössä vientitakuut tytäryhtiön ko. vientiluotoille2 7 745 721 3 859 263 7 745 721 3 859 263
H) Nostetut erityistakaukset 103 887 164 688 103 887 164 688
I) Nostamattomat erityistakaukset 0     0
Tarjousvastuut        
J) Vientitakuut 3 487 905 2 948 719 3 487 905 2 948 719
K) Erityistakaukset 0 0 0 0
Vientitakuut, erityistakaukset ja viennin sitovat rahoituslupaukset yhteensä 3 17 804 544 13 643 963 22 562 218 18 426 175
Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 1 19 008 094 14 847 002 23 765 767 19 629 214
               
2 Tytäryhtiöllä tarkoitetaan Suomen Vientiluotto Oy:tä (SVL)
A) Kotimaan takausvastuilla tarkoitetaan Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain (18.6.1998/445) 4§:n ja 4a§:n mukaisia vastuita. Vastuut ovat voimassa olevia vastuusitoumuksia.
F) Ei sisällytetä konsernilukuun, koska erä koostuu emoyhtiön takuista Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämille nostetuille vientiluotoille, jotka sisältyvät konsernitaseeseen.
G) Tytäryhtiön myöntämiin rahoituslupauksiin liittyy aina emoyhtiön antama vientitakuu. Konsernin luvussa on esitetty Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämien vientiluottojen käyttämättömät luottojärjestelyt (sitovat rahoituslupaukset). Emoyhtiön luku koostuu vientitakuista jotka kattavat konsernin luvussa esitettyjen sitovien rahoituslupauksien luottoriskin (korvausvastuu tytäryhtiölle).
3 Vientitakuilla ja erityistakauksilla tarkoitetaan valtiontakuurahastolain (18.6.1998/444) mukaisia vastuita. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuut ovat 22 562 218 (18 426 175) teur, josta nostetut vastuut ovat 9 136 713 (9 659 054) teur.
 
Vientitakuiden vastuumäärä esitettynä vientitakuulain mukaisilla laskentaperiaatteilla:
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Vientitakuulain mukainen vastuu 18 690 750 14 441 826 18 690 750 14 441 826
               
Finnveran vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettu vastuu saa olla enintään 27 miljardia euroa.
Vientitakuulain mukaiseen vastuuseen laskentaan mukaan vain vientitakuulain perusteella myönnetty vastuu ja vastuuna ilmoitetaan voimassa oleva vastuu (vain pääomamäärä) ja tarjousvastuusta puolet. Valuuttamääräiset erät muutetaan euromääräisiksi sitoumuksen myöntämishetken kurssiin.