Tase
           
    Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) Liite 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
VARAT          
Saamiset luottolaitoksilta E1        
- Vaadittaessa maksettavat   1 036 499 892 555 985 342 847 523
- Muut kuin vaadittaessa maksettavat   28 279 29 936 7 620 7 555
    1 064 778 922 491 992 961 855 078
Saamiset asiakkailta E2        
- Luotot   5 692 490 5 827 299 3 997 194 3 567 866
- Takaussaamiset   31 884 26 259 31 884 26 259
- Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta   121 816 224 476 121 816 224 476
    5 846 190 6 078 034 4 150 895 3 818 600
Sijoitukset E3        
- Saamistodistukset   3 059 716 2 042 422 3 059 716 2 042 422
- Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä       68 815 68 815
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä     14 973    
Muut osakkeet ja osuudet   24 092 24 383 14 068 14 399
    3 083 807 2 081 778 3 142 599 2 125 637
Johdannaissopimukset E11 79 792 110 649 79 591 110 649
Aineettomat hyödykkeet E4 8 511 7 062 8 511 7 059
Aineelliset hyödykkeet E5        
- Kiinteistöt          
- Muut aineelliset hyödykkeet   1 192 1 431 1 192 1 431
    1 192 1 431 1 192 1 431
Muut varat E6        
- Luottotappiosaamiset valtiolta   7 212 8 731 7 212 8 731
- Muut   1 916 2 328 18 094 11 607
    9 128 11 059 25 306 20 338
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot E7 188 783 236 118 155 009 211 531
Verosaamiset E8 4 182 2 145 0  
Myytävänä olevat luovutettavat varat E23 50 683 46 994 27 772 27 662
VARAT YHTEENSÄ   10 337 048 9 497 760 8 583 838 7 177 986
           
    Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)   31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
VELAT          
Velat luottolaitoksille E9 187 609 213 452 187 609 213 452
Velat muille yhteisöille E9        
- Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat   37 227 41 476    
- Muut rahoitusvelat   1 736 453 2 297 067 82 519 75 793
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat E10        
- Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat   6 483 055 4 891 873 6 483 055 4 891 873
Johdannaissopimukset E11 138 321 212 553 138 321 208 334
Varaukset E13 43 255 46 786 43 255 46 786
Muut velat E12 49 659 56 125 55 942 56 082
Siirtovelat ja saadut ennakot E15 324 147 458 691 305 546 447 505
Verovelat E8 299 800    
Pääomalainat E16 7 500 57 500 7 500 57 500
Myytävänä olevat luovutettavat velat E23 15 277 14 075 12 525 12 525
Velat yhteensä   9 022 803 8 290 399 7 316 273 6 009 850
OMA PÄÄOMA E22        
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
Osakepääoma   196 605 196 605 196 605 196 605
Ylikurssirahasto   51 036 51 036 51 036 51 036
Käyvän arvon rahasto   4 534 3 488 4 342 3 323
Vapaat rahastot          
Kotimaan toiminnan rahasto   213 734 154 550 213 734 154 550
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto   687 681 668 440 687 681 668 440
Muut   15 252 15 252 15 252 15 252
Kertyneet voittovarat   145 403 117 084 98 914 78 929
    1 062 071 955 327 1 015 582 917 171
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   1 314 245 1 206 456 1 267 565 1 168 136
Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta   0 906    
Oma pääoma yhteensä   1 314 245 1 207 362 1 267 565 1 168 136
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   10 337 048 9 497 760 8 583 838 7 177 986