Rahavirtalaskelma
               
        Konserni Emoyhtiö
        1–12 1–12 1–12 1–12
(1 000 e) 2017 2016 2017 2016
Liiketoiminnan rahavirta        
Myönnettyjen luottojen nostot -1 328 107 -1 936 675 -1 331 114 -1 934 860
Myönnettyjen luottojen takaisinmaksut 1 053 337 1 541 358 654 726 1 179 111
Tehdyt sijoitukset -2 145 -7 044 0 0
Luovutustulot sijoituksista 5 178 3 351 0 0
Saadut korot 115 821 112 626 63 626 58 539
Maksetut korot -68 470 -53 076 -18 921 -12 240
Saatu korkotuki -6 364 373 -6 364 373
Palkkiotuotoista saadut maksut 121 324 184 857 120 387 182 780
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 12 434 20 145 16 728 22 615
Maksut liiketoiminnan kuluista -82 563 -63 983 -92 671 -69 807
Maksetut korvaukset (-) ja saatu takaisinperintä (+) -43 919 -200 202 -43 919 -200 202
Luottotappiokorvaukset valtiolta netto 24 190 32 425 24 190 32 425
Maksetut/palautetut verot -2 511 -3 865 0 0
Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 -201 793 -369 708 -613 332 -741 265
Investointien rahavirta        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 011 -5 083 -3 011 -5 083
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 66 1 66
Investoinnit lyhytaikaisiin ja muihin likvideihin sijoituksiin 1 -5 343 620 -2 525 574 -5 343 620 -2 505 574
Luovutustulot lyhytaikaisista ja muista likvideistä sijoituksista 1 4 085 992 2 548 670 4 065 992 2 533 670
Investoinnit muihin sijoituksiin -977 0 -977 -5 000
Luovutustulot muista sijoituksista 1 357 44 544 1 357 49 529
Saadut osingot investoinneista 15 296 15 21
Investointien rahavirta (B) -1 260 243 62 919 -1 280 243 67 629
Rahoituksen rahavirta        
Lainojen nostot 2 060 448 1 363 366 2 304 006 1 587 230
Lainojen takaisinmaksut -647 017 -587 990 -483 529 -443 506
Pääomalainojen takaisinmaksut -50 000 0 -50 000 0
Annetut (-) / saadut (+) vakuudet johdannaisista 65 710 -92 670 65 710 -92 670
Rahoituksen rahavirta (C) 2 1 429 141 682 706 1 836 188 1 051 055
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / (vähennys-) -32 895 375 917 -57 387 377 418
Rahavarat tilikauden alussa 1 878 559 491 150 847 523 458 667
Rahavarojen valuuttakurssimuutokset 1 -24 218 11 493 -23 480 11 438
Rahavarat tilikauden lopussa 1 821 445 878 559 766 656 847 523
               
1 Rahavarojen luokittelua on muutettu 2017 tilinpäätökseen vastaamaan aiempaa täsmällisemmin IAS 7 -standardin määritelmää rahavaroista. Luokittelumuutos on korjattu myös vertailukaudelta. Rahavarat koostuvat luottolaitoksissa olevista pankki- ja sijoitustilivaroista sekä lyhytaikaisista talletuksista, joiden juoksuaika on enintään kolme kuukautta hankinta-ajankohdasta lukien. Rahavarat sisältyvät taseessa erään saamiset luottolaitoksilta.
2 2017 tilinpäätöksessä liiketoiminnan rahavirrassa on eriytetty "liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut" -riviltä saadut ja palautetut luottotappiokorvaukset valtiolta omalle rivilleen. Lisäksi vertailuvuoden tietojen osalta on korjattu liiketoiminnan rahavirran sekä rahoituksen rahavirran sisällä olevia eriä konsernin ja emoyhtiön osalta vastaamaan aiempaa täsmällisemmin IAS 7 -standardia.
               
Rahavarat tilikauden lopussa        
Pankki- ja sijoitustilit 588 883 878 559 534 093 847 523
Lyhytaikaiset talletukset 232 563 0 232 563 0
        821 445 878 559 766 656 847 523
               
               
Rahoituksesta johtuvat velkojen muutokset
               
    Konserni 2017
(1 000 e) Avaava saldo 1.1. Nostot Takaisimaksut Käypien arvojen muutokset Valuuttakurssi-muutokset Muut muutokset Loppusaldo 31.12.
Velat luottolaitoksille 213 452       -25 843   187 609
Velat muille yhteisöille 2 338 543   -395 853 -764 -168 246   1 773 680
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 4 891 873 2 051 682 -259 471 -30 276 -174 633 3 881 6 483 055
Pääomalainat 70 025   -50 000       20 025
Annetut vakuudet johdannaisista 1 -156 080 76 980         -79 100
Saadut vakuudet johdannaisista 2 45 400   -11 270       34 130
Yhteensä 7 403 213 2 128 662 -716 593 -31 041 -368 722 3 881 8 419 400
               
    Emoyhtiö 2017
(1 000 e) Avaava saldo 1.1. Nostot Takaisimaksut Käypien arvojen muutokset Valuuttakurssi-muutokset Muut muutokset Loppusaldo 31.12.
Velat luottolaitoksille 213 452       -25 843   187 609
Velat muille yhteisöille 75 793 243 558 -232 364   -4 468   82 519
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 4 891 873 2 051 682 -259 471 -30 276 -174 633 3 881 6 483 055
Pääomalainat 70 025   -50 000       20 025
Annetut vakuudet johdannaisista 1 -156 080 76 980         -79 100
Saadut vakuudet johdannaisista 2 45 400   -11 270       34 130
Yhteensä 5 140 463 2 372 220 -553 104 -30 276 -204 944 3 881 6 728 239
               
1 Sisältyy tilinpäätöksessä taseen riville "Siirtosaamiset ja maksetut ennakot".
2 Sisältyy tilinpäätöksessä taseen riville "Siirtovelat ja saadut ennakot".