Laaja tuloslaskelma
           
    Konserni Emoyhtiö
    1–12 1–12 1–12 1–12
(1 000 e) Liite 2017 2016 2017 2016
Korkotuotot D1        
Korkotuotot luotonannosta asiakkaille   114 650 114 190 64 500 55 519
Asiakkaille ohjattu korkotuki   767 1 540 767 1 540
Muut korkotuotot   -1 523 -548 -2 236 -1 356
Korkotuotot yhteensä   113 894 115 182 63 030 55 702
Korkokulut D1 -67 468 -64 892 -23 518 -13 277
Korkokate   46 426 50 290 39 512 42 425
Palkkiotuotot ja -kulut netto D2 127 105 143 950 126 442 142 701
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä D3 524 -19 514 972 1 723
Sijoitustoiminnan nettotuotot D4 198 296 198 20
Liiketoiminnan muut tuotot D5 657 12 445 2 814 12 617
Hallintokulut          
- Henkilöstökulut D6 -28 707 -29 860 -28 297 -28 853
- Muut hallintokulut   -14 367 -14 051 -14 127 -13 555
Hallintokulut yhteensä   -43 073 -43 911 -42 424 -42 408
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä D8 -1 800 -2 339 -1 798 -2 326
Liiketoiminnan muut kulut D9 -2 744 -4 326 -9 050 -22 356
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot D10        
- Luotoista ja takauksista   -39 130 -26 559 -38 949 -26 662
- Luottotappiokorvaus valtiolta   22 833 28 272 22 833 28 272
- Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta   -2 291 -67 416 -2 291 -67 416
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot yhteensä   -18 588 -65 702 -18 407 -65 805
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot     -1 932   -1 932
Liikevoitto   108 705 69 256 98 260 64 659
Tuloverot D11 -2 111 958    
Tilikauden voitto   106 593 70 214 98 260 64 659
Muut laajan tuloksen erät          
Erät joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi          
- Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus   151 -144 151 -144
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi          
- Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos   1 046 5 690 1 019 5 628
Muut laajan tuloksen erät yhteensä   1 196 5 546 1 169 5 483
Tilikauden laaja tulos yhteensä   107 789 75 760 99 429 70 142
Tilikauden voiton jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille   106 593 70 253    
Määräysvallattomille omistajille   0 -39    
    106 593 70 214    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille   107 789 75 799    
Määräysvallattomille omistajille   0 -39    
    107 789 75 760